Р Е Ш Е Н И Е    1505

 

Номер   1505

Година   26.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20171240200520

по  описа  за

2017

година

 

Производството е по реда на на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от А.Г.Г. с ЕГН* от Г. срещу НП №17-3794-000070 от 14.02.2017г. на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М-Б., с което на жалбоподателя за нарушения на чл.147, ал.1, чл.139, ал.5 и чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП, на основания чл.181, т.1, чл.179, ал.3, т.4 и чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от същия закон са наложени следните адм. наказания: глоба от 200.00 лв., глоба от 300.00 лв. и глоба от 10.00 лв..

В жалбата и в съдебно заседание, жалбоподателят чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Н-ка на РУ-Б. към ОД на М-Б. в съдебно заседание не взема становище по постъпилата жалба. В съпроводителното писмо с което жалбата е постъпила в Рг.РС, отправя молба да бъде потвърдено НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от А.Г.Г. с ЕГН* от Г., срещу НП №17-3794-000070 от 14.02.2017г. на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М-Б. е подадена в срок от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН 70 бл.№250541 от 05.02.2017 г. затова, че на 05.02.2017 г., около 15:10 часа, по път II-19, в посока от Г. за Г.Б. и във района на бензиностанция Г., управлява лек автомобил „М.П.“ с рег.№*, като МПС не е минало задължителен годишен технически преглед, няма валидна заплатена и залепена винетна такса, не носи свидетелство за регистрация на МПС част II, с което е нарушил чл.147, ал.1, чл.139, ал.5 и чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП.

Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 14.02.2017 г. против жалбоподателя обжалваното НП №17-3794-000070 на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М-Б. с което на жалбоподателя за нарушения на чл.147, ал.1, чл.139, ал.5 и чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП, на основание чл.181, т.1, чл.179, ал.3, т.4 и чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от същия закон, са наложени следните адм. наказания: глоба от 200.00 лв., глоба от 300.00 лв. и глоба от 10.00 лв.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес. За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя, свидетеля по установяване на административното нарушение и други свидетели за установяване на обстоятелства от предмета на доказване по делото.

По отношение нарушението на чл.147, ал.1 от ЗДвП.

Съдът приема за установена горната фактическа обстановка относно посоченото нарушение след извършване на цялостен анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства. Обжалваното НП е издадено в съответствие с установената за това императивна законова процедура и от компетентен орган. Доказателства в противна насока в хода на делото не се представиха. НП съдържа всички изискуеми реквизити за такъв акт по чл.57 от ЗАНН. НП съдържа и цифрово изписване на законовите разпоредби, които са нарушени, както и тези, послужили за основание за налагане на конкретно посочено по вид и размер адм. наказание. Тези констатации обуславят съответствие на обжалваният акт на изискванията по чл.57, ал.1, т.6 и т.7 от ЗАНН.

Не са допуснати нарушения на чл.40, ал.1 и 3 от ЗАНН, при съставянето на акта за установяване на нарушението. Актът за установяване на административното нарушение се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението. Внимателното проучване на АУАН налага извода, че съставянето му е съобразено с изискванията на чл.44 от ЗАНН, като в същият са описани, както необходимата и достатъчна фактическа обстановка, така и конкретно са посочени законовите норми, които са нарушени. В преценката си дали да се издаде НП, административно-наказващият орган се основава на фактическите констатации на акта за установяване на адм. нарушение, които при условията на чл.189, ал.2 от ЗДвП и в рамките на производството по налагане на адм. наказания се считат за верни до доказване на противното. Изложените в АУАН и НП фактически констатации не се опровергават от показанията на разпитаните по делото свидетели, служители в М..

Съгласно чл.147, ал.1 от ЗДвП Регистрираните МПС и теглените от тях ремаркета и ППС, с които се извършват превози с атракционна цел, с изключение на ППС на поделенията на въоръжените сили, специалните ППС, предназначени за борба с пожарите, и ППС с животинска тяга, подлежат на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност. Именно това си задължение не е съобразил и изпълнил жалбоподателя. Жалбоподателят като правоспособен водач на МПС е съзнавал, че с действията си нарушава императивно установени и вменени му със закон задължения.

По отношение на вида и размера на наложената санкция на основание чл.181, т.1 от ЗДвП, съдът приема, че определения размер на санкцията от 200.00 лв. /при законоустановен размер от 50.00 лв./ се явява несъответстващ на тежестта на нарушението и степента на обществената му опасност. Съдът приема, че следва да бъде определен размер на наказанието от 50.00 лева, който е предвидения в закона такъв, явява се справедлив и способстващ за постигане на целите на наказанието. Освен това по делото няма доказателства, че са произтекли вредни последици от извършеното деяние, обосноваващо налагане на санкция над законово предвидения размер, поради което законосъобразна е санкция в посочения размер. Предвид гореизложеното, НП, в частта относно размера на наложеното наказание следва да се измени, като се наложи предвиденото в чл.181, т.1 от ЗДвП, адм. наказание "глоба” от 50.00 лв.

По отношение на нарушението на чл.139, ал.5 ЗДвП.

Изложените в НП обстоятелства, при които е извършено нарушението, и по-конкретно относно мястото на извършване на нарушението, не се подкрепя от събрания по делото доказателствен материал.По делото са разпитани свидетелите извършили проверката и констатирали нарушението, както и свидетел присъствал при извършване на проверката. Видно от показанията на свидетелите, автомобила се е движим по черен /полски/ път в посока за Г.Б., като се е озовал между Г. и Г.Б., в района на бензиностанция Г., където е бил спрян за проверка. Същевременно в АУАН и НП, е посочено, че нарушението е извършено на път II-19, в посока от Г. за Г.Б. и във района на бензиностанция Г..

Съдът намира, че следва да бъдат кредитирани показанията на разпитаните свидетели, като логични, обективни, последователни и непротиворечиви помежду си. Следователно събраните по делото гласни доказателства, на които съдът дава вяра, опровергават установеното в НП по отношение мястото на извършване на административното нарушение.

Противоречието в обстоятелствата, при които е извършено нарушението, представлява съществено процесуално нарушение, което е довело до нарушение правото на защита на жалбоподателя, предвид това, че го затруднява да разбере вмененото му нарушение и да се защити срещу него, поради което и представлява основание за отмяна на обжалваното постановление. Описанието на нарушението в НП следва да е пълно, точно и ясно, които елементи способстват за индивидуализиране на конкретното нарушение, за което е ангажирана отговорността на нарушителя. Съгласно императивната разпоредба на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, в НП следва точно, конкретно и напълно ясно, във взаимно съответствие да се посочи описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават. Съдът намира, че в разглеждания случай не са изяснени напълно обстоятелствата по административното нарушение, не са посочени доказателствата които го потвърждават, което е довело до незаконосъобразност на обжалваното НП. Налице са противоречия по установяване на административното нарушение и неговото описание, което не води до несъмненост на административното обвинение и безспорна доказаност на административното нарушение.

В случая съдът, счита, че посочената фактическа обстановка в НП, по отношение мястото на извършване на нарушението, не съответства на установеното от доказателствата по делото – показанията на свидетелите, които съдът приема за отговарящи на обективната действителност. Не са обсъдени тези факти в обстоятелствената част на НП, нито е посочено защо се приемат така посочените в постановлението.

Съдът намира, че при издаването на процесното НП са допуснати процесуални нарушения, които са съществени и не са от категорията на тези нарушения, които могат да бъдат преодолени по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, като същите са достатъчно основание за отмяна на НП, в посочената част.

По отношение нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП.

В преценката си дали да се издаде НП, административно-наказващият орган се основава на фактическите констатации на акта за установяване на адм. нарушение, които при условията на чл.189, ал.2 от ЗДвП и в рамките на производството по налагане на адм. наказания се считат за верни до доказване на противното. Изложените в АУАН и НП фактически констатации не се опровергават от показанията на разпитаните по делото свидетели, служители в М.. Водачът е нарушил разпоредбата на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДП и правилно на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП е наказан с глоба от 10.00 лв. за липсата на този документ. Съдът счита, че няма основание за отмяна на наложената санкция, като преценява, че нарушението е установено правилно и е наказано законосъобразно с предвидената в закона по вид и размер санкция, поради което НП, в тази му част следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Воден от горните мотиви, съдът

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ НП №17-3794-000070 от 14.02.2017 г. на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М-Б., в частта, в която на А.Г.Г. с ЕГН*, от Г., на основание чл.181, т.1 от ЗДвП, е наложено адм. наказание „глоба” от 200.00 лв., за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП, като на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. чл.чл.181, т.1 от ЗДвП, намалява размера на наложената „глоба“ от 200.00 лв. на 50.00 лв.

ОТМЕНЯ НП №17-3794-000070 от 14.02.2017г. на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М-Б., в частта, в която на А.Г.Г. с ЕГН*, от Г., за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.4 от същия закон, е наложено адм. наказание: глоба от 300.00 лв.

ПОТВЪРЖДАВА НП №17-3794-000070 от 14.02.2017 г. на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М-Б., в частта, в която на А.Г.Г. с ЕГН*, от Г., за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от същия закон, му е наложено адм. наказание глоба от 10.00 лв, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ……………………………...