Р Е Ш Е Н И Е    1506

 

Номер   1506

Година   26.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200027

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от О.Б. представлявана от кмета Г.И., срещу НП №ПО-02-102 от 21.12.2018 г. на Директора на БДЗБР, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ, на основание чл.200, ал.1, т.43 от същия закон, е наложена имуществена санкция от 500.00 лв.

Жалбоподателят Ч. процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Директора на БДЗБР, Ч. процесуалния си представител, отправя молба да бъде потвърдено НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от О.Б. представлявана от кмета Г.И., срещу НП №ПО-02-102 от 21.12.2018 г. на Директора на БДЗБР е подадена в срок от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Обжалваното НП е издадено за това, че при извършена на 21.09.2018 г. проверка на обект: водохващане на р.В. и парк на Г.Д., с цел контрол по изпълнение на условията в издаденото Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №41190008/05.06.2015 г., с краен срок на действие 05.06.2020 г., издадено от Директора на БДЗБР на О.Б. и след преглед на наличната в БДЗБР документация е установено, че в законоопределения срок към 31.01.2018 г. не е представен Доклад за изпълнение на условията в горецитираното разрешително за 2017 г. Посочено е, че непредставянето на Доклад за изпълнение на условията в горецитираното разрешително за 2017 г. в срок до 31.03.2018 г. от О.Б. в качеството му на титуляр на разрешително по чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ представлява неизпълнение на задълженията по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ. Съставен е констативен протокол №КД-01-919/21.09.2018 г.

С процесното НП №ПО-02-102/21.12.2018 г. на Директора на БДЗБР, издадено въз основа на АУАН №КД-04-160/29.10.2018 г., е наложено на жалбоподателя адм. наказание „имуществена санкция” от 500.00 лева за нарушение на чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ и на основание чл.200, ал.1, т.43 от ЗВ. За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя, свидетелите по установяване на административното нарушение.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акта за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

Съдържащото се в ЗАНН изискване НП да съдържа описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, означава да бъдат посочени всички съставомерни елементи на деянието и обстоятелствата, при които то е извършено по начин, даващ възможност да се направи индивидуализация на административното нарушение. Това, от една страна е от значение за съдебния контрол за материална законосъобразност на НП, а от друга - Ч. конкретизацията на нарушението от фактическа страна, се обезпечава правото на защита на лицето, привлечено към административно-наказателна отговорност, в съдържанието на което се включва и правото му да знае точно какво адм. нарушение се твърди че е извършило, за да може да организира защитата си в пълен обем. Всички обстоятелства, релевантни за съставомерността на деянието и за реализиране на отговорността, следва да бъдат обективирани в съдържанието на акта (чл.42, т.4 и 5 ЗАНН) и съответно - в НП (чл.57, ал.1, т.5 и 6 ЗАНН). Административното наказание се налага по строго формална процедура, имаща за цел да защити правата на лицето.

Административно-наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и НП, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на адм. наказание.

Съгласно разпоредбата на чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ, водоползвателите-титуляри на разрешителни, имат задължение в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставят на директора на съответната Б.Д., а в случаите на издадено разрешително по чл.46, ал.1, т.3 - и на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, доклад за изпълнението на условията в издадените им разрешителни; в случаите на издадено разрешително по чл.117 от ЗООС докладът се представя като част от доклада по чл.125, ал.1, т.5 от същия закон;.

Съдът счита, че в процесното НП и АУАН не е посочено точно мястото на извършване на нарушението. Като място на извършване на нарушението е посочено „водохващане на р.В. и парк на Г.Д.“, а в разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект №41190008/05.06.2015 г. като място на водоползването е посочен – участък от р.В., разположен до парк Г.Д., където са разположени и техническите съоръжения: подруслов дренаж, събирателна шахта, помпена станция, тръбопровод, поливна система, което не позволява индивидуализацията на конкретното деяние, като адм. нарушение с присъщите му обективни белези - нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Освен това съдът констатира, че в НП е налице противоречие относно крайния срок за представяне на доклада за изпълнение на условията в посоченото разрешително за 2017 г. – в срок до 31.01.2018 г. или до 31.01.2018 г. Изложените в двата акта обстоятелства, при които е извършено нарушението, не позволяват индивидуализацията на конкретното деяние, като адм. нарушение с присъщите му обективни белези. Противоречието между описанието на обстоятелствата, при които е извършено нарушението и посочената като нарушена правна норма, представлява съществено процесуално нарушение, което е довело до нарушение правото на защита на жалбоподателя, предвид това, че го затруднява да разбере вмененото му нарушение и да се защити срещу него, поради което и представлява основание за отмяна на обжалваното постановление. Описанието на нарушението в НП следва да е пълно, точно и ясно, които елементи способстват за индивидуализиране на конкретното нарушение, за което е ангажирана отговорността на нарушителя. Съгласно императивната разпоредба на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, в НП следва точно, конкретно и напълно ясно, във взаимно съответствие да се посочи описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават.

Съдът намира, че при издаването на процесното НП са допуснати процесуални нарушения, които са съществени и не са от категорията на тези нарушения, които могат да бъдат преодолени по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, като същите са достатъчно основание за отмяна на НП. Нарушението е съществено, когато е довело до ограничаване на правата на страните, в която и да е фаза на процеса. Нарушаването на правото на страната да узнае за какво нарушение й е съставен акт и да отстоява своята теза срещу това твърдение обуславя извода, че издаденото НП въз основа на такъв акт е незаконосъобразно.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №ПО-02-102 от 21.12.2018 г. на Директора на БДЗБР, с което на О.Б. представлявана от кмета Г.И., за нарушение на чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ, на основание чл.200, ал.1, т.43 от същия закон, е наложена имуществена санкция от 500.00 лв.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………..