Р Е Ш Е Н И Е    1507

 

Номер   1507

Година   26.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200761

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от Х.В.Б., с ЕГН*, срещу НП №331а-173 от 15.10.2018 г. на Н-ка на РУ на М.-Р., с което на основание чл.257, ал.1 от ЗМВР, на жалбоподателя е наложено адм. наказание "глоба” от 200.00 лв. за нарушение на чл.64 от ЗМВР.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателя, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Н-ка на РУ на М.-Р. не изпраща представител и не изразява становище по жалбата. В съпроводителното писмо с което жалбата е администрирана до съда, моли същата да бъде оставена без уважение.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от Х.В.Б., с ЕГН*, срещу НП №331а-173 от 15.10.2018 г. на Н-ка на РУ на М.-Р. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН бл.№497016 от 20.08.2018 г. от инспектор при РУ на М.-Р. за това, че на 20.08.2018 г. около 01.00 часа, в с. Г.Д., в района на центъра на селото, в кафе „С.“ при посетен сигнал за силна музика, лицето не изпълнява надлежно издадено му полицейско разпореждане да спре музиката, като пречи да се изпълнят служебните задължения на полицаите. Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 15.10.2018 г. обжалваното НП №331а-173 на Н-к на РУ-Р. към ОД на М-Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание "глоба” от 200.00 лева за нарушение на чл.64 от ЗМВР.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.     

За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати и гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя, свидетел по съставяне на акта за установяване на административното нарушение, както и свидетел за установяване на обстоятелства от предмета на доказване по делото.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че обжалваното НП е незаконосъобразно по следните съображения:

Съдът намира, че при издаването на процесното НП са допуснати процесуални нарушения, които са съществени и не са от категорията на тези нарушения, които могат да бъдат преодолени по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, като същите са достатъчно основание за отмяна на НП. Нарушението е съществено, когато е довело до ограничаване на правата на страните, в която и да е фаза на процеса. Нарушаването на правото на страната да узнае за какво нарушение й е съставен акт и да отстоява своята теза срещу това твърдение обуславя извода, че издаденото НП въз основа на такъв акт е незаконосъобразно.

Съгласно разпоредбата на чл.64, ал.1 от ЗМВР "Полицейските органи могат да издават разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани, когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции. Разпорежданията се издават писмено.". Разпоредбата на чл.64, ал.4 от ЗМВР регламентира, че "Разпорежданията на полицейския орган са задължителни за изпълнение, освен ако налагат извършването на очевидно за лицето престъпление или нарушение, или застрашават живота или здравето му."

За да е безспорно установено и доказано административното нарушение следва да се установи извършителя му и неговата вина. Съгласно чл.24, ал.1 от ЗАНН, административно-наказателната отговорност е единствено и само лична и се носи от извършителя на административното нарушение. От събраните по административно-наказателната преписка доказателства, не може да се приеме, по един несъмнен начин, че именно жалбоподателят е извършител на административното нарушение. Съдът намира, че е налице противоречие и непълнота във фактическата обстановка, което препятства съда да установи и да направи обоснован извод за обстоятелствата относно извършената проверка и извършителя на нарушението. При такава ситуация е неоснователно да се счита, че вината е на жалбоподателя, а същевременно не са събрани преки доказателства за различна от тази фактическа обстановка.. Въз основа на изложеното съдът приема, че в разглеждания случай описаното адм. нарушение не е доказано по един несъмнен и безспорен начин относно неговото авторство.

 Отделно от това описанието на нарушението в НП следва да е пълно, точно и ясно, които елементи способстват за индивидуализиране на конкретното нарушение, за което е ангажирана отговорността на нарушителя. В НП не е посочено от кого е издадено полицейското разпореждане и за изпълнението на какви конкретно възложени функции/задължения е необходимо, по какъв повод е издадено разпореждането на полицейския орган, както и в какво се изразява осъществяването на проверката. Съгласно императивната разпоредба на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, в НП следва точно, конкретно и напълно ясно, във взаимно съответствие да се посочи описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават. Съдът намира, че в разглеждания случай административно-наказващия орган не е изяснил напълно обстоятелствата по административното нарушение, не е посочил доказателствата които го потвърждават, което е довело до незаконосъобразност на обжалваното НП. Налице са противоречия по установяване на административното нарушение и неговото описание, което не води до несъмненост на административното обвинение и безспорна доказаност на административното нарушение.

С оглед на гореизложеното съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №331а-173 от 15.10.2018 г. на Н-ка на РУ на М.-Р., с което на основание чл.257, ал.1 от ЗМВР на Х.В.Б., с ЕГН* е наложено адм. наказание "глоба” от 200.00 лв. за нарушение на чл.64 от ЗМВР, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………..