Р Е Ш Е Н И Е    1520

 

Номер   1520

Година   27.03.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200664

по  описа  за

2018

година

 

ПРИЗНАВА обвиняемият С.Д.С. - роден на 06.03.1985 г. в Г.Р., от с.К., о.Б., У.“Д.”№21, българин, български гражданин, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, със средно образование, безработен, ЕГН*, за ВИНОВЕН, в това че на 19.06.2018 г., около 15:40 часа в с.К., о.Б., по У.“Д.п.“, управлявайки МПС - лек автомобил марка “Ф.Е.“, си служил с табели с рег. №*, закрепени отпред и отзад на автомобила, издадени за друго МПС, а именно - за лек автомобил марка “Р.Е.“ - престъпление по чл.345, ал.1, пр.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага адм. наказание „глоба” от 1`000.00 лева.

ВРЪЩА на ОД на МВР-Б., сектор „ПП” предна и задна рег. табели с рег. №*.

ВРЪЩА на Д.С.М. с ЕГН* лек автомобил, марка “Ф.Е.“.

Решението подлежи на обжалване и протестиране от страните в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС.

 

Районен съдия:………………………………………….

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 11.04.2019 г.

към РЕШЕНИЕ №1520 от 27.03.2019 г.

по НАК.Д. №664 от 2018 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на чл.247 и сл. от НПК. Образувано е по внесено постановление от РП-Р., с което обвиняемият С.Д.С. е предаден на съд по обвинение за престъпление по чл.345, ал.1, пр.1 от НК затова, че на 19.06.2018 г., около 15:40 часа в с.К., о.Б., по У.“Д.п.“, управлявайки МПС - лек автомобил марка “Ф.Е.“, си служил с табели с рег. №*, закрепени отпред и отзад на автомобила, издадени за друго МПС, а именно - за лек автомобил марка “Р.Е.“.

Представени са и доказателствени материали /ДП №162/2018 г., по описа на РУ„П-Р./, които според прокуратурата установяват посочените обстоятелства.

Обвиняемият - редовно призован, не се явява.

Защитникът - адвокат М. излага довод, че престъплението е доказано от обективна и субективна страна. Заявява, че подзащитният му не оспорва изложената в постановлението фактическа обстановка. Навежда и довод, че следва да се приложи разпоредбата на чл.78а от НК, като се наложи минимално наказание. В подкрепа на същия не излага съображения.

Прокурор Ч. поддържа внесеното постановление. Същи навежда довод, че с действията си обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.345, ал.1, пр.1 от НК. Излага съображения, че фактическата обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Пледира на обвиняемият да се наложи наказание към минимума, което да бъде съобразено със смекчаващите вината обстоятелства, които са характеристичните му данни.

По делото са събрани писмени, гласни и веществени доказателства.

В резултат на анализа на доказателствените материали, съдът приема за установени следните фактически обстоятелства:

С.Д.С. е роден на 06.03.1985 г. в Г.Р., от с.К., о.Б., У.“Д.”№21, българин, български гражданин, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, със средно образование, безработен, ЕГН*. Същият не е освобождаван от наказателна отговорност и не му е налагано наказание по адм. ред.

А.М.Ш. бил собственик на лек автомобил “Р.Е.“, на който били монтирани предна и задна рег. табели с peг. №*, издадени за него. На 24.04.2017 г. чрез писмен договор с нотариална заверка на подписите, същият прехвърли собствеността върху автомобила на свидетеля Х.Т.. Известно време след това същата го продала за скраб, а регистрационните му табели оставила в стопанисван от баща и У.Т. обект до главния път на града. През м.06.2018 г. в  обекта, за да закупи дървен материал пристигнал свидетеля Д.М. – баща на обвиняемият. След като видял, че върху ритловиците има поставени рег. табели помислил, че са изхвърлени и ги взел, след което си тръгнал.След това ги монтирал на лек автомобил марка “Ф.Е.“, който бил закупил преди това без регистрационни табели.

На 19.06.2018 г., около 15:40 часа в с.К., о.Б., по У.“Д.п.“, управлявайки МПС - лек автомобил марка “Ф.Е.“, и с монтирани на него предна и задна рег. табели с peг. №*, обвиняемият бил спрян за проверка от свидетелите В.Б. и Й.Я., служители на РУ-Р.. Чрез дежурния служител при ОДЧ на РУ„П-Р., двамата направили проверка на поставените на автомобила регистрационни табели, при което установили, че са издадени за друго МПС. Тогава обвиняемият им обяснил, че след като преди около месец регистрационните табели на автомобила му били свалени, същият е взел чужди рег. табели и сам ги е монтирал на този автомобил. След това жалбоподателя бил отведен от свидетелите В.Б. и Й.Я. в сградата на ПУ-Б., където последния от двамата му съставил АУАН, който му предявил и връчил.

С Протокол за доброволно предаване Й.Я. предал на разследващия орган предна и задна рег. табели с peг. №*, които били свалили с колегата си от автомобила, както и два броя снимки, направени от него с мобилният му телефон.

С Протокол за доброволно предаване обвиняемият предал лек автомобил марка “Ф.Е.“, и с монтирани на него предна и задна рег. табели с peг. №*.

По-късно на 19.06.2018 г. бил извършен оглед на приобщеното по делото веществено доказателство - лек автомобил марка “Ф.Е.“, без рег. табели.

С Протокол за отговорно пазене лек автомобил марка “Ф.Е.“, бил предаден на обвиняемия.

Понеже последните цифри от номера на рамата на лекия автомобил марка “Ф.Е.“, били нечетливи, за проверка верността на отразеното за номера в протокола за оглед била направена справка за обвиняемия, при която било установено, че същият е спиран при управление на същия лек автомобил марка “Ф.Е.“, когато на него имало поставени рег. табели издадени за същото МПС. От тази справка се установили още и действителния номер на рамата на този автомобил, който бил отразен в Докладна записка до свидетеля А.И..

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото гласни, веществени и писмени доказателства: показанията на свидетелите В.Б. и Й.Я., А.М.Ш., Х.Т., У.Т., Д.М., /приобщени към доказателствата на основание чл.283 НПК, вр. чл.378, ал.2 НПК/, А.И. и писмените и веществени доказателства - надлежно приобщени към доказателствения материал по реда на чл.283 НПК, вр. чл.378, ал.2 НПК доказателства събрани в наказателното производство.

Досежно значимите за правилното решаване на делото обстоятелства - факта на извършване на деянието, авторството, субективната страна на деянието, конкретното своеобразие на обстоятелствата, при които е извършено - фактическата обстановка, са събрани достатъчно доказателствени материали. Всички доказателства са безпротиворечиви, взаимно допълващи се в логична връзка и последователност едно спрямо друго, поради което и не се налага тяхното подробно обсъждане, като съдът счита, че обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, установяват по безспорен начин фактите относно авторството, времето, мястото и механизма на извършване на престъплението.

Безспорна е констатацията, че по делото липсват доказателства, които да отрекат управлението на автомобила от обвиняемият, както и, че монтираните на същия табели не са издадени за него. Липсват каквито и да е било доказателства, които да установят и, че някой друг, а не бащата на обвиняемият е монтирал същите.

При тези безспорни обстоятелства съдът не обсъжда подробно показанията на свидетелите, като ги кредитира изцяло, доколкото са непротиворечиви и взаимно се допълват. Показанията им съвпадат, като не се откриват каквито и да било външни или вътрешни противоречия в съобщеното по фактите от тях.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът възприема като напълно достоверни показанията на свидетелите В.Б. и Й.Я.. Съдът не констатира недобросъвестност на последните двама свидетеля, като всеки от тях възпроизвежда последователно, подробно, непротиворечиво и логично единствено факти и обстоятелства от действителността, лично възприети, без извършване на оценки, които индицират предубеденост или заинтересованост. Същите са незаинтересовани и като очевидци на престъплението са възприели поведението на обвиняемия при управлението му на мястото, където двамата са го спрели за проверка. В показанията им са налице преки данни за извършеното от обвиняемия деяние.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите В.Б. и Й.Я. по отношение на фактите за мястото и времето където са спрели автомобила, че същия е бил управляван от обвиняемия, че след справка с дежурната част са установили, че на автомобила са монтирани рег. табели за издадени за друго МПС, че обвиняемия им е обяснил, че той ги е монтирал, за вида и модела на автомобила, както и номерата върху табелите. Същите са логични, последователни и кореспондират с останалия доказателствен материал.

За част от така посочените факти, а именно спирането на автомобила от свидетелите, че същия е бил управляван обвиняемия, че монтираните на автомобила предна и задна регистрационна табела са били издадени за друго МПС се съдържат достатъчно доказателства събрани и чрез показанията на свидетеля А.И..

От показанията на последния се установява, още, че понеже последните цифри от номера на рамата на лекия автомобил марка “Ф.Е.“, били нечетливи, за проверка верността на отразеното за номера в протокола за оглед била направена справка за обвиняемия, при която било установено, че същият е спиран при управление на същия лек автомобил марка “Ф.Е.“, когато на него имало поставени рег. табели издадени за същото МПС, които тогава били свалени. Същият свидетелства още, че именно от тази справка са се установили действителния номер на рамата на този автомобил, който бил отразен в Докладна записка до свидетеля А.И..

Така е налице и корелативна връзка между информацията, съдържаща се в показанията на свидетелите В.Б. и Й.Я. и тази съдържаща се в показанията на свидетеля А.И..

На следващо място съдът не констатира недобросъвестност и на свидетелите А.М.Ш., Х.Т. и У.Т.. Показанията на тази група свидетели са последователни, безпротиворечиви, логични и взаимно допълващи се. Показанията им са в логическа връзка и обусловеност и кореспондират изцяло по между си. Ето защо при изграждане на своите изводи съдът кредитира изцяло показанията им. Най-общо от същите се установяват начина на прехвърляне на собствеността върху лек автомобил марка “Р.Е.“, факта, че върху него е имало монтирани табели с рег. №*, закрепени отпред и отзад на автомобила, мястото, където същите са оставени след като са били свалени от него, както и изчезването им от там.

Сведения в полза на обвинителната теза се извличат частично и от показанията на свидетеля Д.М.. Същият установява, че е баща на обвиняемият. Признава, че именно той е взел регистрационните табели, а след това ги е монтирал на лекия автомобил марка “Ф.Е.“, който е ползвал по това време. Няма основание да не се кредитират показанията на този свидетел, макар, че е в родствена връзка с обвиняемият, защото не се опровергават от останалия приет за достоверен доказателствен материал.

Кореспондират с установеното по делото и данните, съдържащи се в двата броя регистрационни табели, както и автомобила.

Предаването на тези веществени доказателства е станало с изготвени протоколи за доброволно предаване, с които същите са били приобщени към доказателствения материал.Съдът кредитира в конкретния случай протоколите за доброволно предаване и изразеното в тях. Приложените по делото протоколи са категорично свидетелство за идентичността между предадения тях автомобил и два броя регистрационни табели.

Съдът кредитира като напълно годно доказателствено средство и протокола за оглед, който се явява доказателствено средство в подкрепа на обвинителната теза. Този документ съдържа всички предписани от закона реквизити по отношение на съставянето и на съдържанието му. Извършеното действие съдът намира, че не е опорочено, и че е извършено при спазване на всички изисквания на процесуалния закон.

Съдът кредитира и протоколите за доброволно предаване, както и протокола за отговорно пазене.

Съдът не поставя под съмнение процесуалната годност и на приложените по делото писмени доказателства, неоспорени от страните. Съдът кредитира същите, като последователни, логични и вътрешно непротиворечиви.

С писмени доказателства се установи, че лекият автомобил ползван от обвиняемия е регистриран на друго лице /Б.С.Б./, а монтираните на същия рег. табели са били издадени за лек автомобил марка “Р.Е.“, когато негов собственик е бил А.М.Ш..

От съществено значение за формирането на фактическите и правни изводи на настоящата инстанция се явяват също справка за съдимост на обвиняемият, характеристична справка, автобиография, два броя АУАН, Докладна записка и други.

На първо място кореспондират с установеното по делото данните, съдържащи се в издадената справка за съдимост. От справки за съдимост се установява, че обвиняемият е с чисто съдебно минало /реабилитиран по право/.

От Докладна записка до свидетеля А.И. се установява, че последните цифри от номера на рамата на лекия автомобил марка “Ф.Е.“ били нечетливи, поради което, била направена справка, при която било установено, кои са действителните цифри на рамата на лек автомобил марка “Ф.Е.“. От характеристична справка се установява, че обвиняемият няма данни да е извършвал противообществени прояви.

Настоящата инстанция кредитира и останалите събрани по делото, но необсъдени поотделно по-горе писмени доказателства. Доколкото обаче същите са непротиворечиви по отношение на релевантните за доказване факти, съдът намира за ненужно подробното им обсъждане. От същите може да се направи несъмнен извод за гореизложената фактическа обстановка.

От анализа на всички доказателства безспорно се установява както фактическата обстановка при извършване на деянието, така и авторството на обвиняемият.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че по делото се установи по несъмнен начин, че обвиняемият С.Д.С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.345, ал.1, пр.1  от НК.

От обективна страна – на 19.06.2018 г., около 15:40 часа в с.К., о.Б., по У.“Д.п.“, управлявайки МПС - лек автомобил марка “Ф.Е.“, обвиняемият С.Д.С. си служил с табели с рег. №*, закрепени отпред и отзад на автомобила, издадени за друго МПС, а именно - за лек автомобил марка “Р.Е.“, което е безспорно установено от показанията на свидетелите В.Б. и Й.Я., както и приетите писмени и веществени доказателства. По този начин, обвиняемият е осъществил от обективна страна, всички елементи от състава на престъплението по чл.345, ал.1, пр.1 от НК. За престъпление по възведената квалификация е достатъчно от обективна страна деецът да си служи с контролни знаци издадени за друго МПС. Други изисквания за съставомерността на деянието законодателят не е поставил. Затова и с факта на самото служене с контролни знаци издадени за друго МПС при изложените предпоставки деецът осъществява признаците на престъплението.

Изпълнителното деяние "служене с издадени за друго МПС контролни знаци" е до голяма степен бланкетно. Преценката какво точно съдържание на изпълнителното деяние е вложил законодателя в това понятие е необходимо да се осъществи в съответствие със специалния закон, уреждащ отношения, свързани с МПС. Касае се за специфична човешка дейност свързана с МПС, която освен това представлява и източник на повишена опасност и която се подчинява на определени правила за квалификация и правоспособност, регистрация и управление на МПС, чийто правила се уреждат от ЗДвП.

Изискванията за валидни рег. табели /опознавателни знаци/ се съдържат и произтичат от специалния закон - ЗДвП. Такова изискване обаче се поставя само към движещите се по пътя превозни средства: "Движещите се по пътя ППС трябва да бъдат обозначени със съответните опознавателни знаци“. Следователно, изискванията за действителни собствени регистрационни отличителни знаци се съдържа според специалния закон за пътното превозно средство, тогава когато то се използва според основното му предназначение - за движение по пътищата на републиканската пътна мрежа. Единствено тогава може да се приеме, че се засягат обществени отношения свързани със сигурността на движението, важна част от които са и обществени отношения, свързани с регистрационния режим на МПС.

Имайки предвид, че систематичното място на нормата, описваща изпълнителното деяние - чл.345 НК е в Раздел II - Престъпления по транспорта, следва да приеме, че НК не би могъл да надхвърли рамките на специалния закон, уреждащ отношенията по транспорта и да постави по- големи изисквания от съдържащите се в ЗДП. От тук следва, че деянието "служене" е осъществено единствено тогава, когато чуждите регистрационни номера се ползват в момент, в който автомобилът е приведен в движение и се придвижва по пътищата - т. е. използва се съгласно неговото предназначение. Обратното - ако са поставени чужди регистрационни номера, но автомобилът се намира в жилището, гаражното помещение или дворното място на лицето, макар и от формална гледна точка да са налице признаците, не може да се приеме, че е налице изпълнителното деяние "служене" с чужди рег. табели и че е налице обществена опасност, при която се засягат обществени отношения, свързани със сигурността в транспорта и регистрационния режим на моторните превозни средства.

На второ място, от доказателствата по делото безспорно се установява, че субект на престъплението по чл.345, ал.1, пр.1 от НК е С.Д.С., което се потвърждава отново от показанията на свидетелите В.Б. и Й.Я., както и писмените и веществени доказателства.

От субективна страна, за съставомерността на същото се изисква умисъл, т. е. съзнание за всеки от обективните елементи от състава на престъплението, а именно, че си служи с контролни знаци издадени за друго МПС. Конкретният акт на престъпна проява на обвиняемият, обективира отношението му към деянието, т.е. неговата интелектуална и волева насоченост. Обвиняемият е ползвал ПС на което имало монтирани регистрационни табели, които са били монтирани на друго такова, и за което последно са били предназначени. Обвиняемият е имал представа, че се касае за неправомерно действие. Разбирал е свойството и значението на извършеното, като не само е съзнавал обществено опасният характер на деянието си и неговите последици, но наред с това е искал и тяхното настъпване, при което е реализирал намерението си. Същият е бил наясно, че ползваният на инкриминираната дата от него автомобил е с регистрационни табели, издадени за друго МПС, защото самият той е бил спиран за проверка с него, като рег. табели на същия са били свалени в негово присъствие. Ето защо, анализирайки деянието от субективната му страна, съдът счита, че същото е извършено при пряк умисъл.

Причини и мотиви за извършеното престъпление - ниска правна култура и несъобразяване на обвиняемия с изискванията на ЗДвП и ППЗДвП.

При гореизложеното, съдът намира, че обвиняемият С.Д.С., следва да бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл.345, ал.1, пр.1 от НК.

При определяне на наказанието съдът е счел, че са налице основанията на  чл.78а НК, за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.345, ал.1, пр.1 от НК, с налагането на адм. наказание, защото  извършеното от него престъпление се наказва с лишаване от свобода до една г., същото е извършено умишлено, обвиняемия не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност, с деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.

Обществената опасност на конкретното деяние, е в рамките на характерната за тези видове престъпления.

При индивидуализация на наказанието на обвиняемият С.Д.С. съдът обсъди като смекчаващи отговорността обстоятелства тежкото му материално положение. Това, че в хода на наказателното производство е оказал пълно съдействие за изясняване на обстоятелствата, както добрите характеристични данни. Отегчаващи отговорността му обстоятелства съдът не отчете. Преценявайки всичко това, съдът определи наказание  глоба в размер на 1`000.00 лева.

Съдът върна на ОД на МВР-Б., сектор „ПП” предна и задна рег. табели с рег. №*, защото се установява, че са негова собственост и издадени от него.

Съдът върна на Д.С.М. с ЕГН*, лек автомобил марка “Ф.Е.“, защото същият е действителният собственик на това ППС.

Съдът счита, че наложеното наказание ще способства за изграждане у обвиняемият на устойчива мотивационно-волева система за спазване на установения правов ред и ще предотврати за в бъдеще извършването на престъпления, с което от своя страна ще се реализира както личната, така и генералната превенция – цели на наказанието по чл.36 НК.

По изложените съображения съдът постанови решението си.

11.04.2019  г.

Районен съдия: …………………………………………..