О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1659

 

Номер   1659

Година   04.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20171240100661

по  описа  за

2017

година

 

Производството е образувано по иск с правно основание чл.124q ал.1 от ГПК, предявен от А.К.И., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„Р.”№25q против О.Б., БУЛСТАТ*, с адрес в Г.Б., У.„Г.А.№15, представлявана от К.Р.С.Р..

Твърди се в исковата молба, че ищецът е наследник по закон (син) на К.А.И., ЕГН*, починал на 07.04.2000 г., б.ж. на Г.Б.. Преди образуването на ТКЗС К.И. и неговия брат А.А.И. са били собственици на основание давностно владение на ливада с площ от 1,500 дка в местността „Б.р.“, при съседи: Г.М.М., Г.П.С., Т.Г.М. и път. Двамата братя са внесли имота в ТКЗС през 1953 г. През 1962 г. е одобрен кадастрален и регулационен план на Г.Б., съгласно който югоизточната половина на ливадата попада в строителните граници на Г.Б.. След влизане в сила на ЗСПЗЗ наследник на К. и А.И. е заявил за възстановяване имотите, притежавани от двамата братя преди колективизацията, включително и ливадата от 1,500 дка в местността „Б.р.“. С решение №239 от 18.01.1993 г. на ПК-Б. (сега ОСЗГ-Б.) е признато правото на н-ците на К.и А.И. да възстановят правото си на собственост върху гореописаната ливада. С решение №239Р от 29.01.1999 г. ОСЗ-Б. е възстановила на н-ците на К.и А.И. правото на собственост в съществуващи стари реални граници върху имот №155053 с площ от 0,770 дка, попадащ извън строителните граници на населеното място, при съседи: имот №155057 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №000786 – жилищна територия на О.Б., имот №155054 – ливада на н-ци на Г.П.С. и имот №155052 – ливада на н-ци на Г.М.М.. Останалата част от ливадата от 1,500 дка в местността „Б.р.“ попада в имот с пл. №1340 по плана на Г.Б. от 2001 г. В разписния лист към този план е отразено, че имот с пл. №1340 е с неизяснена собственост. По действаща кадастрална карта на Г.Б., одобрена със заповед №РД-18-53 от 01.04.2008 г., имот с пл. №1340 е отразен като имот с идентификатор 03504.401.1340 с площ от 1847 кв. м., с трайно предназначение – урбанизирана територия и начин на трайно ползване – ниско застрояване. Към момента на одобряване на КК, за имот с идентификатор 03504.401.1340 е записано, че е с неизяснена собственост, а с акт №404 от 10.10.2013 г. е актувано като частна общинска собственост.

С тези обстоятелства А.И. обуславя правния си интерес от предявяването на отрицателен установителен иск за признаване за установено, че ответната О.Б. не е собственик на реална част от имот с идентификатор 03504.401.1340 по КК на Г.Б. с площ от 730 кв. м., при съседи на реалната част: имот с идентификатор 03504.401.427 и идентификатор 03504.155.53.

С протоколно определение от 26.09.2018 г. производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК - по взаимно съгласие на страните. Със същото определение изрично е указано на страните, че ако в шестмесечен срок от влизане в сила на определението за спиране на делото, не поискат възобновяване на производството, същото ще бъде прекратено.

Определението за спиране на делото е влязло в законна сила на 03.10.2018 г., когато е изтекъл срокът за обжалването му от страните. В 6-месечен срок от влизане в сила на определението (изтекъл на 03.04.2019 г.), в Рг.РС не е постъпило искане за възобновяване на делото нито от ищеца, нито от ответника. Ето защо, съдът счита, че са налице предпоставките на чл.231, ал.1 от ГПК, за прекратяване на производството по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №661 по описа за 2017 г. на Рг.РС на основание чл.231, ал.1 от ГПК.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

Районен съдия:.............................................