О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1664

 

Номер   1664

Година   04.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101099

по  описа  за

2018

година

 

Производство e образувано по  искова молба с правно основание чл.40 от ЗУЕС, предявена от П.Ш.Л., гражданин на К.В. и С.И., роден на 10.03.1981 г. в Д. - собственик на А. №А4-5; Д.М., гражданин на И., роден на 18.07.1945 г. в Л. - собственик на А. №В2-14; М.М., гражданин на И., роден на 03.06.1955 г. в Л. - собственик на А. №В1-25; Д.О., гражданин на К.В. и С.И., роден на 12.09.1967 г. в Д. – собственик на А. №В1-17; М.К., гражданин на И., родена на 08.01.1967 г. в К. и Д.М.К., гражданин на И., роден на 28.05.1968 г. в К. – собственици на А. В0-2; П.Г., гражданин на И., роден на 29.12.1975 г. в Г., собственик на А. №ВЗ-12; К.А.Н.М., гражданин на И., родена на 03.03.1984 г. в Д. - собственик на А. №В1-13; Д.М.К., гражданин на О.К.В. и С.И., роден на29.10.1976 г. в К. - собственик на А. №АЗ-8; Е.М.А., гражданка на И., родена на 03.04.1953 г. в П.Л. и Е.А.. гражданин на И., роден на 25.07.1951 г.- собственик на А. №А1-2; „.И.ООД. дружество регистрирано в регистър на фирмите в Н. под фирмен №929265939 на 08.12.1941 г. Ч. У. К.Й.Х. собственик на aп. №АЗ-4 и aп. №В1-21; А.Р.М., гражданин на О.К.В. и С.И., роден на 26.12.1965 г.. в г.С. - собственик на А. №ВЗ-10, всички Ч. пълномощника си А. К.О.В.- АК-В., с адрес: Г., Б.”С.27, против И.М.И., ЕГН *, с адрес Г.В., Ж.„В.В.“Б.2, в.2, .7, А.70, собственик на А. В1-12 с идентификатор 02676.155.126.1.54 и на А. А1-8 с идентификатор 02676.155.126.1.8;  „.К.ЕО., ЕИК*, Г.С., Р.В., Ж.„С.“, Вилно селище „М.“ Б.4, .1, представлявано то К.М.Р., собственик на ресторант с идентификатор 02676.155.126.1.34, А. А1-3 и др. обекти в сградата; П.Ф.К., гражданин на И., роден на 03.03.1972 г. в А. - собственик на А. №В2-6, Ч. А.В.Д. от САК, със съд. адрес: Г.С., р.„Л.“ К.„Х., Б.„Ч.В.“№8, .4; „.ЕО., ЕИК*, с адрес:   Г.С., р.Л., К.Х., Б.Ч.В.No8, .4, в качеството на управител на етажната собственост в

„Курортна жилищна сграда" сграда /вход/ А и сграда /вход/ В в имот №155126. с кадастрален идентификатор 02676.155.126, м. „А.", землището на Г.Б., О.Б., о.Б. с търговско наименование "У.Л.1", представлявано и управлявано от Б.Х.С..

В исковата молба се твърди, че ищците са собственици на апартаменти в „Курортна жилищна сграда" сграда /вход/ „А“ и сграда /вход/ „В“ в имот №155126, с идентификатор 02676.155.126, м. „А.", землището на Г.Б., с търговско наименование „У.Л.1", която е на етап „Завършена с вътрешни и външни мазилки и дограма", а акт Образец 14 е издаден на 02.11.2007 г., което сочи на извода за възникване на етажна собственост. Твърди се дружество „.ЕООД претендира, че е избрано за управител на ЕС на основание Протокол от ОС от дата на 12.12.2014 г.. Твърди се, че всички решения, взети на това общо събрания са нищожни, тъй като ищците никога не са канени и участвали в ОС на етажната собственост.

При условията на евентуалност молят съда да отмени всички взети решения на проведеното на 12.12.2014 г. ОС на ЕС на „Курортна жилищна сграда” сграда /вход/ а и сграда /вход/ в имот №155126, с кадастрален идентификатор 02676.155.126, м. „А.”, землището на Г.Б., о.Б., о.Б., с търговско наименование „У.Л.”, като незаконосъобразни.

В едномесечния срок по чл.131, ал.1 от ГПК, от страна на ответниците са представени писмени отговори. В същите твърдят, че исковата молба е преклудирана, тъй като 30-дневния срок за атакуване на решенията на ОС е изтекъл още през м.03.2015 г. – 30 дни след поставяне на съобщението за готов протокол. Представят доказателства, че ищците са узнали за взетите решения на ОС на ЕС, проведено на 12.12.2014 г. най-късно преди една г..

Съдът, при повторна проверка на редовността и допустимостта на исковата молба, намира от правна страна следното:

Предявеният иск, предмет на разглеждане на настоящото дело, черпи правното си основание от разпоредбата на чл.40, ал.1 от ЗУЕС, според която всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание, и има за предмет установяване незаконосъобразността на проведено Общо събрание на етажна собственост.

Според чл.40, ал.2 от ЗУЕС (в редакцията му от ДВ бр.57/2011 г.) молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 30-дневен срок от оповестяване на решението по чл.16, ал.7 от ЗУЕС, а съгласно редакцията от ДВ, бр.26 от 2016 г. от получаване на решението по чл.16, ал.7 от ЗУЕС.

Съгласно утвърдената съдебната практика в казуси като процесния е установено разбирането, че етажната собственост, която не е учредила сдружение за управление (не е персонифицирана), се управлява от общото събрание на етажните собственици, респ. – на етажните собственици и обитателите, Ч. взетите от него решения. Решенията са особен вид многостранни актове, взети от неперсонифицирана група лица, насочени към постигане на  обща цел. Специалният закон – ЗУЕС, както и ЗС, урежда нарочна процедура за вземането на тези решения, посочвайки начина на свикване, състав, представителна власт, гласуване, предметна компетентност. Спазването на тези правила е основание за действителността на решенията, като нито ЗС, нито ЗУЕС предвиждат специални основания за нищожност на решенията на ОС на етажната собственост. /В този смисъл Определение №214/ 23.04.2012 г. на ВКС по ч. Г. д. №168/2012 г., I г.о., ГК,Решение №39/19.02.2013 г. на ВКС по Г.д. №657/2012 г., I г.о., Определение №74/24.03.2015 г. на ВКС по ч.Г.д. №6349/2014 г., II г.о., Определение №108/27.02.2018 г. на ВКС по Г.д. №2842/2017 г., II г.о./

Нещо повече законосъобразността на решенията се определят от правилата за тях, посочени в ЗС и ЗУЕС, а не от ЗЗД, като контролът за спазването им е също специално уреден. За разлика от нищожността на сделките, на която може да се позове всяка страна и заинтересовано лице безсрочно, контролът за законосъобразност на решенията на етажната собственост е съдебен, ограничен е със срок за предявяване на иска, който като процесуален е преклузивен и тече от узнаването на решението. Неспазването на различни правила от предвидените за свикване и провеждане на общото събрание и за вземане на решенията не е равностойно, но законът не определя кои пороци водят до нищожност и кои до незаконосъобразност. Затова извън определения от закона срок не може да се иска отмяна нито на нищожните, нито на незаконосъобразните решения. Тук е неприложим принципа, че нищожност може да се установява без срок. Изложеното означава, че с изтичането на срока по чл.40, ал.2 ЗУЕС се преклудира всякаква възможност за сезиране на съда с искане да подложи на проверка взетите от общото събрание на етажните собственици решения.

В случая, ищците в исковата молба не посочват кога са узнали за процесните решения, взети от Общото събрание на етажната собственост, проведено на 12.12.2014 г..

Видно от приложените от ответниците съдебни удостоверения и доказателства – протоколи от проведени съдебни заседания по Г. д. №1410/2016 г., Г. д. №1427/2016 г. и Г. д. 1052/2016 г. , всички по описа на РС-Рг., е че по всяко от делата е представен протокол от ОС на ЕС, проведено на 12.12.2014 г.. Копие от протоколите от проведените съдени заседания са представени на процесуалния представител на ищците на електронната й поща.  Въз основа на тях са депозирани писмени защити, в които е посочено, че не са оспорили решенията, взети на проведеното на 12.12.2014 г. ОС на ЕС.

Гореизложеното води на извода, че искът по чл.40 от ЗУЕС е предявен след изтичането на преклузивния тридесетдневен срок.

Пропускането на срока по чл.40, ал.2 от ЗУЕС, има за последица преклудиране на възможността да се оспорват взетите решения, като този срок е преклузивен и за неговото спазване съдът следи служебно.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че предявеният иск е подаден след изтичане на предвидения в разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗУЕС срок, поради което същият е недопустим и не подлежи на разглеждане, като образуваното по него производство следва да бъде прекратено също като недопустимо.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Г.д. №1099/2018 г. по описа на РС-Рг. поради недопустимост на предявения иск с правно основание чл.40, ал.1 от ЗУЕС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Бл.ОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………….