О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1779

 

Номер   1779

Година   10.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100266

по  описа  за

2019

година

 

Производството е образувано по иск, предявен от „А.“О., ЕИК*, с адрес в Г.П., У.„Н.О.“№21, П. от управителя Г.Н.Г., Ч. А. Я.Х.Р., със С.А. Г.П., У.„Х.Г.Д.“№43, против „Е.Д.К.“ЕО., ЕИК*, с адрес в с.Е., О.Р., У.„К.“№28, П. от управителя Ж.Ю.Н..

Твърди се в исковата молба, че между ищцовото и ответното дружества са сключени неформални договори за търговска продажба, за които са издадени фактури с №№* от 14.08.2017 г., * от 21.08.2017 г., * от 28.08.2017 г., * от 04.09.2017 г. и * от 05.09.2017 г. В изпълнение на задълженията си по договорите, ищецът-продавач е доставил ответника-купувач стоките, описани в горепосочените счетоводни документи. Купувачът не е заплатил дължимата продажна цена.

Ищцовото дружество е депозирало заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, въз основа на което е образувано частно гр. дело №1134 по описа за 2018 г. на Рг.РС. Заявлението е уважено и е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №5533 от 15.10.2018 г. Заповедта е връчена на длъжника Ч. залепване на уведомление, поради което на заявителя е указано с разпореждане №324 от 22.01.2019 г., че следва да предяви иск за установяване на вземането си. Това обстоятелство обуславя правният интерес от воденето на настоящето производство по чл.422 от ГПК.

С определение №1260 ОТ 09.03.2019 г. исковата молба е оставена без движение. Определението е съобщено на процесуалния представител на ищеца на посочения от него С. адрес на 01.04.2019 г. В едноседмичния срок за отстраняване на нередовностите на исковата молба, ищецът не представя поправена искова молба, нито отправя искане за продължаване на срока по реда на чл.63 от ГПК. В този смисъл са налице предпоставките на чл.129, ал.3 от ГПК, за връщане на исковата молба и прекратяване на производството по делото.

Водим от горното и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба, предявена от „А.“О., ЕИК*, с адрес в Г.П., У.„Н.О.“№21, П. от управителя Г.Н.Г., Ч. А.Я.Х.Р., със С.А. Г.П., У.„Х.Г.Д.“№43, против „Е.Д.К.“ЕО., ЕИК*, с адрес в с.Е., О.Р., У.„К.“№28, П. от управителя Ж.Ю.Н., въз основа на която е образувано гр. дело №266 по описа за 2019 г. на Рг.РС..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №266 по описа за 2019 г. на Рг.РС..

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС. до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

Препис от определението да се връчи на ищеца.

 

Районен съдия:………………………………………