О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1828

 

Номер   1828

Година   12.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101015

по  описа  за

2018

година

 

Производството е образувано по искове, предявени от „.Б.”Е., ЕИК*, с адрес Г.С., р.И., У.„К.”№1, представлявано заедно от членовете на УС А.В.Д. и М.М., Ч. пълномощника им А.В.Г., със С. адрес в Г.С.Б.„Б.“№8. .8, а.22, против Д.Т.П. с ЕГН*, с А Г.Б., У.Б.М.2.

Твърди се в исковата молба, че между ищцовото дружество и ответника е сключен Договор с индивидуален потребителски №* от дата 10.03.2015 г., и ID на клиента *, с който на длъжника са предоставяни услуги за мобилен №* по тарифен план М-T.Т.L с месечна абонаментна такса 22,90 лв. (с ДДС) за срок от 24 месеца. Ответникът не е заплатил стойността на предоставените му далекосъобщителни услуги за периода от 16.03.2015 г. до 15.05.2015 г., която е осчетоводена с фактура №311630089 от 21.04.2015 г., с падеж на плащане 06.05.2015 г. и фактура №313472145 от 20.05.2015 г., с падеж на плащане 04.06.2015 г. Общият размер на дължимите суми по двете фактури възлиза на 46,23 лв..

С определение №928 от 20.02.2019 г. е допуснато предоставянето на правна помощ на ответника, тъй като съдебните книжа са му връчени при условията на чл.47, ал.5 от ГПК. Със същото определение ищецът е задължен да внесе разноски за заплащането на възнаграждение на особения представител в размер на 300 лв. в едноседмичен срок от получаването на препис от определението. С определение №1385 от 18.03.2019 г. повторно е указано на ищеца задължението за внасяне на разноски за назначаване на особения представител на ответника, като е предупреден, че при неизпълнението му в определения срок исковата молба ще бъде върната, а производството по делото – прекратено. Независимо от двукратното уведомяване за задължението на ищеца да внесе определения от съда депозит, същото не е изпълнено. С оглед процесуалната невъзможност да бъде продължено разглеждането на делото без назначаването на особен представител на ответника, исковата молба сбедва да бъде върната, а производството по делото – прекратено.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба, предявена от „. Б.”Е., ЕИК*, с адрес Г.С., р.И., У.„К.”№1, представлявано заедно от членовете на УС А.В.Д. и М.М., Ч. пълномощника им А.В.Г., със С. адрес в Г.С., Б.„Б.“№8. .8, а.22, против Д.Т.П. с ЕГН*, с А. Г.Б., У.Б.М.2, въз основа на която е образувано гр. дело №1015 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1015 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

Препис от определението да се връчи на ищеца.

 

Районен съдия:………………………………………