О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1839

 

Номер   1839

Година   15.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100218

по  описа  за

2019

година

 

Производство e образувано е по искова молба с правно основание чл.2, ал.1 от ЗОДОВ от В.Г.З., ЕГН*, с адрес: с.В., о.П., о.П., У.”И.М.”№9, със С. адрес: Г.Б., У.’’Т.А.”№.2, О.№4, Ч.А. В.Г.Х. от АК-Б., със С. адрес: Г.Б., У.„’Т.А.”№. .2, О.№4,  против О.Б. , РУ-Б.

Моли съда да осъди ответника О.Б., РУ-Б., да заплатят на ищеца В.Г.З. сумата от 5`000.00 лева, представляваща нанесени неимуществени вреди, а именно причинени болки и страдания и временно разстройство на здравето поради неправомерно задържане под стража, както и на основание чл.86 от ЗЗД да присъдите законовата лихва върху главницата от датата на депозиране настоящата искова претенция до окончателното изплащане на сумата.

С определение №1070 от 27.02.2019 г., съдът е оставил исковата молба без движение.

Съобщението за оставяне без движение на молбата, ведно с приложения към него препис от определението е получено от пълномощника на ищеца на 01.04.2019 г. С цитираното определение съдът изрично е указал последиците при неотстраняване на нередовностите в едноседмичен срок от получаването на съобщението за настоящото определение на съда, а именно съгласно чл.129, ал.3 от ГПК, производството по делото ще бъде прекратено, а исковата молба ще бъде върната.

В законовия едноседмичен срок ищецът не е депозирал поправена искова  молба, с която да отстрани констатираните нередовности, нито пък е поискал продължаване на срока по реда на чл.63, ал.1 от ГПК. Доколкото даденият на ищеца едноседмичен срок е изтекъл на 08.04.2019 г. и в този срок той не е отстранил посочените нередовности, то исковата молба, инициирала гр. дело №218 по описа за 2019 г. на  Рг.РС следва да бъде върната, а производството по делото – прекратено.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба на В.Г.З., ЕГН*, с адрес: с.В., о.П., о.П., У.”И.М.”№9, със С. адрес: Г.Б., У.’’Т.А.”№. .2, О. №4, Ч. А. В.Г.Х. от АК-Б., със С. адрес: Г.Б., У.„’Т.А.”№. .2, О. №4, въз основа на която е образувано гр. дело №218 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №218 по описа за 2019 г. на  Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч.  Рг.РС до Бл.ОС, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………