О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1875

 

Номер   1875

Година   16.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20171240100923

по  описа  за

2017

година

 

С определение №5637, постановено в закрито съдебно заседание на 19.10.2018 г., съдът е оставил без движение исковата молба, като е указал на ищците в едноседмичен срок от получаване на съобщението от съда да представят по делото доказателства за довнесена по сметка на Рг.РС държавна такса от 50.00 лв. С цитираното определение изрично са указани последиците от неизпълнение в срок на указанията на съда, а именно: производството по делото ще бъде прекратено, като исковата молба ще бъде върната на ищците.

По делото в срока определен от съда с горецитирания съдебен акт е постъпила молба от конституираната с определение №1228 от 07.03.2019 г. на мястото на починалата ищца В.Г.Б. нейна наследница – М.С.К. с която заявява, че на основание чл.233 от ГПК, се отказва от иска.

Съдът съблюдавайки закона, намира молбата за допустима като подадена от надлежно легитимирана страна-ищец по делото, който разполага с процесуалната възможност да заявява отказ от предявения иск с правно основание чл.124 от ГПК.

С отказът от молбата, съдът се десезира от разглеждането и решаването на заявения с нея правен спор, поради което делото следва да бъде прекратено на посоченото основание по отношение на ищцата М.С.К. като наследница на починалата в хода на процеса ищца В.Г.Б., ЕГН*, б. ж. на Г.Б., починала на 02.09.2018 г.

При извършването на проверка на редовността на исковата молба в съответствие с изискванията на чл.129, ал.2 от ГПК, след изтичане на сроковете дадени с горецитираното определение №5637, постановено в закрито съдебно заседание на 19.10.2018 г., съдът констатира, че въпреки изрично дадените указания ищците М.С.Б., ЕГН*, с А. Г.Б., У.„С.С.”№15, А.Й.Ш., ЕГН*, с А.С.Р., О.Б., У.„И.”№69, Я.З.Р., ЕГН*, с А.С.Р., О.Б., У.„И.”№69, А.З.Р., ЕГН*, с А.С.Р., О.Б., У.„И.”№69 и М.З.Р., ЕГН*, с А.С.Р., О.Б., У.„И.”№69, не са отстранили констатираните нередовности. В указания срок не са превели исковата молба в съответствие с изискванията на закона, като не са представили доказателства за довнесена държавна такса по сметката на Рг.РС за разглеждане на предявените искове.

С оглед на горното съдът намира, че неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на исковата молба в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица връщане на исковата молба, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Г.д. №923/2017 г. по описа на Рг.РС по отношение на ищцата М.С.К., ЕГН*, с А. Г.Б., Ж.„Е.”№1, .4, А.1, конституирана като страна в хода на процеса на мястото на починалата ищца В.Г.Б., ЕГН*, б. ж. на Г.Б., починала на 02.09.2018 г., поради отказ от иска.

ВРЪЩА исковата молба на конституираните в хода на процеса ищци М.С.Б., ЕГН*, с А. Г.Б., У.„С.С.”№15 - конституиран на мястото на починалата ищца В.Г.Б., ЕГН*, б. ж. на Г.Б., починала на 02.09.2018 г. и А.Й.Ш., ЕГН*, с А.С.Р., О.Б., У.„И.”№69, Я.З.Р., ЕГН*, с А.С.Р., О.Б., У.„И.”№69, А.З.Р., ЕГН*, с А.С.Р., О.Б., У.„И.”№69 и М.З.Р., ЕГН*, с А.С.Р., О.Б., У.„И.”№69 – конституирани на мястото на починалата ищца С.С.Ш., ЕГН*, с.Р., О.Б., У.”И.”№69.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №923 по описа за 2017 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………….