О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1920

 

Номер   1920

Година   18.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100776

по  описа  за

2018

година

 

Производството по делото пред първата съдебна инстанция е приключило с постановяване на решение №79 от 08.01.2019 г.

След постановяване на решението, в срока за обжалване на същото е депозирана от страна на ответницата Г.К., Ч. пълномощника А.Н. молба с правно основание чл.248 от ГПК за изменение на постановеното решение в частта му относно разноските, като ищцовото дружество бъде осъдено да заплати направените от ответницата разноски съобразно отхвърлителната част от иска.

В съответствие с разпоредбата на чл.248, ал.2 от ГПК, съдът е съобщил на насрещната страна за исканото допълване на решението, с изрично указание за представяне на писмен отговор в едноседмичен срок от датата на получаване на същото.

В указания срок от страна на ответника не е изразено становище по молбата.

Съдът намира молбата за процесуално допустима, поради депозирането й в срока за обжалване на постановеното решение.

Разгледано по същество, според съда молбата е неоснователна, поради следните съображения:

Както е посочено в т.1 от цитираното от ищеца ТР №6/2012 г. от 06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС, съдебни разноски за адвокатско възнаграждение се присъждат, когато страната е заплатила възнаграждението. В договора следва да е вписан начина на плащане – ако е по банков път, задължително се представят доказателства за това, а ако е в брой, то тогава вписването за направеното плащане в договора за правна помощ е достатъчно и има характера на разписка. В конкретния случай в развилото се пред първоинстанционния съд производство е представен договор за правна защита и съдействие, находящ се на л.34 от делото, в който е отразен само размера на договореното възнаграждение от 350.00 лв. По делото не са ангажирани доказателства до приключване на устните състезания за заплащането на посочения размер на адвокатското възнаграждение от ответницата. Като приложение към молбата на А.Н.  е приложено копие на договор за правна защита и съдействие  /чиито оригинал е приложен и цитиран по-горе/, в което копие е налице дописване за начин на плащане в брой до 01.12.2018 г. и заплатена сума от 350.00 лв. В молбата се сочи, че сумата е заплатена на посочената дата – 01.12.2018 г., като оригиналът на договора за правна защита и съдействие е приложен по делото в по-ранен момент. Анализирайки приложените по делото доказателства и изложеното в молбата на молителката Г.К., според съдът дори и да се приеме, че приложеното копие с извършеното дописване на заплатена сума има характер на разписка относно отразеното доплащане, то същото предвид разрешението дадено в т.1 от горецитираното ТР №6/2012 г. от 06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС е следвало да бъде представено най – късно до приключване на съдебното заседание в което е приключило разглеждането на делото пред съответната инстанция /12.12.2018 г./. В случая ответницата К. не е представила своевременно съответните доказателства.

Предвид гореизложеното, според съдът искането на Г.И.К. за изменение на постановеното решение в частта му за разноските се явява неоснователно.

Водим от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на Г.И.К., ЕГН*, с А.: Г.Р., У.„Р.“№1, .2, Ч. А.М.Н. за изменение на Решение №79 от 08.01.2019 г., постановено по Г.д. №776/2018 г. по описа на Рг.РС, в частта му за разноските.

Определението подлежи на обжалване по реда, по който подлежи на обжалване решението, а именно пред Бл.ОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страната.

 

Районен съдия:..............................................................