П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    2012

 

Номер   2012

Година   25.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100268

по  описа  за

2019

година

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №268 по описа за 2019 г. на РС-Рг. в частта по предявения от К.П.П., ЕГН* с адрес: с.Д., О.Р., като майка и законен представител на Н.И.П., ЕГН*, против И.Н.П., ЕГН* с адрес: Г.Р., У.’’Ч.Р.”№93 иск с правно основание чл.149 от СК, поради оттегляне на иска. 

ОДОБРЯВА постигнатата  между ищеца К.П.П., ЕГН*, с адрес: с.Д., О.Р., като майка и законен представител на Н.И.П., ЕГН* и И.Н.П., ЕГН*, с адрес: Г.Р., У.’’Ч.Р.”№93, съгласно която страните се съгласяват за следното:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на роденото от съвместното съжителство между страните дете Н.И.П., ЕГН*, на майката К.П.П., ЕГН*, с адрес: с.Д., О.Р..

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Н.И.П., ЕГН*, при майката К.П.П., ЕГН* на адрес: с.Д., О.Р..

ОПРЕДЕЛЯ следния режим на лични отношения между бащата И.Н.П., ЕГН*, с адрес: Г.Р., У.’’Ч.Р.”№93 и детето Н.И.П., ЕГН* - всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 08:00 часа на съботния ден до 17:00 часа на неделния ден, както и 5 дни от зимната ваканция и 10 дни от лятната ваканция на детето, не съвпадащи с платения годишен отпуск на майката или по всяко време с предварителна уговорка между родителите.

ОСЪЖДА И.Н.П., ЕГН*, от Г.Р., У.’’Ч.Р.”№93, да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете Н.И.П., ЕГН*, в размер на 180 лева, платими чрез неговата майка и законен представител К.П.П., ЕГН*, на адрес: с.Д., О.Р..

  ЗАМЕСТВА съгласието на И.Н.П., ЕГН* от Г.Р., У.’’Ч.Р.”№93, само майката К.П.П., ЕГН* или упълномощено от нея лице да подава и получава заявление за детето  Н.И.П., ЕГН* и съпътстващи го документи за снабдяване с паспорт, както за получаване на тези документи от издателя му – българските власти. 

РАЗРЕШАВА на осн. чл.127а, ал.2 от СК, майката К.П.П., ЕГН* или упълномощено от нея лице да подава заявление и съпътстващите го документи за снабдяване на детето Н.И.П., ЕГН*, с паспорт, както и за получаване на този документ от издателя му – българските власти да бъде само със съгласието на неговата майка К.П.П., ЕГН* или от упълномощено от нея лице без да се иска съгласието на бащата И.Н.П., ЕГН* от Г.Р., У.’’Ч.Р.”№93.

ЗАМЕСТВА съгласието на И.Н.П., ЕГН*, от Г.Р., У.’’Ч.Р.”№93, детето Н.И.П., ЕГН*, да напуска пределите на Р.Б., за да пътува до всички държави членки на европейския съюз и обратно, придружавано от майка си К.П.П., ЕГН*, П. или определено от нея трето лице, както и да пребивава във всички страни членки на ЕС, без ограничение на броя на пътуванията, тяхната продължителност и времето, през което се осъществяват - до навършване на 18-годишна възраст на детето, без съгласието на бащата, през времето през което не е предвидено бащата да упражнява определеният му режим на лични отношения с детето.

Разноските по делото се поемат от страните така, както са сторени.

ОСЪЖДА И.Н.П., ЕГН*, от Г.Р., У.’’Ч.Р.”№93, да заплати по сметка на РС-Рг. сумата от 129,60 лева  държавна такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №268 по описа на Рг.РС за 2019 г., поради постигане на съдебна спогодба.

Определението за прекратяване на производството по гр. дело №268 по описа на Рг.РС за 2019 г. подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от днес.

 

Районен съдия:..............................................................