Р Е Ш Е Н И Е    1576

 

Номер   1576

Година   01.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100114

по  описа  за

2019

година

 

Делото е образувано по искова молба, предявена от Т.С.Ж., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„А.С.”№54, Ч. пълномощника му А.Т.К., АК-Б., със С. адрес в Г.Р., У.„О.”№16, против А.П.Ж., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.”А.С.”№54.

Твърди се в исковата молба, че ищецът и ответницата са заживели на съпружески начала през 2004 г., а на 23.12.2010 г. са сключили граждански брак. От брака си имат родено едно дете – Б.Т.Ж., ЕГН*, родена на 28.08.2012 г.

Отношенията между съпрузите са били добри до края на 2017 г., когато ответницата е напуснала семейното жилище, находящо се в Г.Б., и е отишла да живее с друг мъж в Г.Р., като е оставила малолетната дъщеря на страните по делото заключена в една от стаите на дома им. След разговори между съпрузите, А.Ж. се е прибрала при съпруга и детето си, но след няколко месеца отново е отишла в Г.Р.. Ищецът за втори път е отишъл да вземе съпругата си, но през м.09.2018 г., тя отново е заживяла с друг мъж в Г.Р.. На 21.01.2019 г. Т. Ж., след като се е прибрал от работа установил, че дъщеря му не е в дома му и е разбрал от съседи, че ответницата е дошла и я е взела.

Сочи се в исковата молба, че ищецът работи по трудово правоотношение и получава доходи в размер около средния за страната. Твърди, че полага необходимите грижи за дъщеря си, докато ответницата на три пъти е оставяла детето.

С тези обстоятелства, ищецът мотивира иска си с правно основание чл.49, ал.1 от СК, за прекратяване на брака му с ответницата поради дълбокото му и непоправимо разстройство, настъпило по вина на ответницата. В съответствие с разпоредбата на чл.322 ал.2 от ГПК, т.Ж. е съединил с конститутивния иск за развод и искания да му бъдат предоставено упражняването на родителските права спрямо малолетната Б.Ж., да бъде определен режим на лични отношения с майката, тя да бъде осъдена да заплаща месечна издръжка от 150.00 лв. месечно, включително за минало време – за периода от м.09.2018 г. до датата на подаване на исковата молба в размер на 600.00 лв. Ищецът моли също така, да му бъде предоставено ползването на семейното жилище, находящо се на адрес в Г.Б., У.„А.С.”№54, а след прекратяването на брака ответницата да носи предбрачното си фамилно име Г..

С исковата молба, ищецът ангажира писмени и гласни доказателства.

В хода на производството по разглеждане на искане за постановяване на привременни мерки – в открито съдебно заседание на 12.03.2019 г., ищецът моли за допускане на изменение на иска, като същият се счита за предявен по чл.50 от СК.

В същото съдебно заседание, страните поддържат искането си за изменение на предявения иск за развод и преминаване към производство за развод по взаимно съгласие на основание чл.321, ал.5 от ГПК, изразяват сериозното си и непоколебимо съгласие да прекратят сключения между тях граждански брак и представят споразумение, като твърдят, че в същото са регламентирали всички имуществени и лични отношения, визирани в разпоредбата на чл.51, ал.1 от СК.

Съдът, след като обсъди събраните по делото писмени доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следната релевантна за спора, след допуснатото изменение на предявения иск, фактическа обстановка:

Т.С.Ж. и А.П.Ж. са заживели на съпружески начала през 2004 г., а на 23.12.2010 г. са сключили граждански брак. От брака си имат родено едно дете – Б.Т.Ж., ЕГН*, родена на 28.08.2012 г.

Към датата на предявяване на исковата молба и постановяването на настоящето решение дъщерята на страните по делото е малолетна.

Към доказателствения материал по делото е приобщен и социален доклад, а в открито съдебно заседание е изслушан социалния работник, който го е изготвил. Според становището му, споразумението е в интерес на детето.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че искът за прекратяване на брака е основателен и следва да бъде уважен, като бъде утвърдено представеното от страните споразумение, предвид следните съображения:

С оглед допуснатото изменение на иска при условията на чл.321, ал.5 от ГПК, прекратяването на брака между ищеца и ответницата е обусловено от наличието на непоколебимо и сериозно съгласие за развод. Същото се установява посредством личното явяване на двамата съпрузи и изявленията им в съдебно заседание, проведено на 12.03.2019 г.

Същевременно, представеното от Т.Ж. и А.Ж. споразумение съдържа клаузи относно всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл.51, ал.1 от СК. Уговореното в споразумението защитава интересите на малолетното дете. Издръжката, която бащата се е задължил да заплаща надвишава законовия минимален размер. Уговореният режим на лични отношения между детето и бащата би осигурил поддържането на отношения между тях, препятстващи прекъсването на емоционалната връзка.

Предвид горните съображения, предявеният иск следва да бъде уважен като се прекрати брака между Т.Ж. и А.Ж. поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод и се утвърди представеното от страните споразумение.

На основание чл.78 от ГПК и чл.6, т.3 и чл.7, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, следва да бъде определена окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 40.00 лв., от които 25.00 лв. са внесени от ищеца при завеждане на делото, т.е. остатъкът е в размер на 15.00 лв. и същият е дължим от ответницата. Размерът на държавната такса за споразумението за издръжка е 108.00 лв., която следва да бъде възложена в тежест на ищеца.

Водим от горното и на основание чл.49, ал.4 от СК, вр. чл.321, ал.5 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 23.12.2010 г. в Г.Б., О.Б., между А.П.Ж., ЕГН*, и т.С.Ж., ЕГН*, с развод поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.49, ал.4 от СК, според което:

1. Упражняването на родителските права над детето Б.Т.Ж., ЕГН*, родена на 28.08.2012 г. се предоставя на майката А.П.Ж., ЕГН*.

2. Местоживеенето на детето Б.Т.Ж., ЕГН*, родена на 28.08.2012 г. ще бъде по настоящ адрес на майката А.П.Ж., ЕГН*, а именно: Г.Р., о.Р., о.П., У.„С.”9.

3. Режим на лични отношения на бащата Т.С.Ж., ЕГН*, с детето Б.Т.Ж., ЕГН*: има право на лични контакти с детето си, както следва: Един месец през лятото, който не съвпада с отпуската на майката и всяка седмица от месеца за времето от 17 часа петък до 12 часа в неделя.

4. Издръжка: Страните се съгласяват бащата Т.С.Ж., ЕГН*, да заплаща на детето Б.Т.Ж., ЕГН*, месечна издръжка от 150.00 лева, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от датата на падежа до нейното изплащане.

5. Съпрузите заявяват, че са работоспособни и след прекратяване на брака няма да си дължат издръжка един на друг.

6. Имуществени отношения: страните заявяват, че към момента на развода не притежават недвижими имоти, придобити в режим на СИО.

7. Съпрузите заявяват, че по време на брака си не са придобили движими вещи на значителна стойност, а останалите вещи са поделили извънсъдебно и нямат претенции един към друг, относно тях, сега и за в бъдеще.

8. Фамилно име: след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име - Г..

9. Семейното жилище, находящо се в Г.Б., У.„А.С.”№54, е собственост на трето лице и след прекратяването на брака ще се ползва от Т.С.Ж., ЕГН*.

ОСЪЖДА Т.С.Ж., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„А.С.”№54, да заплати по сметка на Рг.РС държавна такса от 108,00 лв., както и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист за горната сума.

ОСЪЖДА А.П.Ж., ЕГН*, с адрес в Г.Р., о.Р.,о.П., У.„С.”9, да заплати по сметка на Рг.РС държавна такса от 15,00 лв., както и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист за горната сума.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба, подадена Ч. РС-Б. до Бл.ОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

Районен съдия: …………………………….