Р Е Ш Е Н И Е    1577

 

Номер   1577

Година   01.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100242

по  описа  за

2019

година

 

Производството е образувано по молба, основана на разпоредбата на чл.50 от СК, депозирана от Е.А.Я., ЕГН*, с адрес в Г.Я., У.„Г.”№11 и от Р.С.К., ЕГН*, с адрес в Г.Я., У.„Г.”№11. Молителите заявяват съгласието си да прекратят сключения между тях брак и представят споразумение по чл.51 от СК. Сочи се в молбата, че преди сключването на брака молителите са живели на съпружески начала и от съвместното си съжителство имат родени две деца – С.Р.К., ЕГН*, роден на 15.02.2010 г. и В.Р.К., ЕГН*, родена на 31.08.2012 г., който не са навършили пълнолетие.

В съдебно заседание, проведено на 28.03.2019 г., Е.Я. и Р.К. се явяват лично и потвърждават волята си да прекратят сключения между тях брак по взаимно съгласие.

По делото е изискан и представен социален доклад от О.„.д.”-Я., който е приет като доказателство в проведеното на 28.03.2019 г. съдебно заседание след изслушването на социалния работник, който го е изготвил.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и твърденията на двамата молители, приема за установено от фактическа страна следното:

Е.А.Я., ЕГН*, и Р.С.К., ЕГН*, са сключили граждански брак на 08.01.2018 г. в Г.Я., видно от приетото като писмено доказателство удостоверение за сключен граждански брак. Преди сключването на брака, от съвместното си съжителство имат родени две деца – С.Р.К., ЕГН*, роден на 15.02.2010 г. и В.Р.К., ЕГН*, родена на 31.08.2012 г., които към датата на подаване на молбата, инциирала настоящето производство и постановяване на решението са малолетени.

С приложеното към молбата споразумение съпрузите са постигнали съгласие относно следните имуществени и лични отношения по чл.51, ал.1 от СК, а именно: упражняването на родителските права по отношение на родените от брака деца и тяхното местоживеене, режимът на лични отношения между тях и другия родител, както и издръжката, която той следва да заплаща, ползването на семейното жилище, издръжката между двамата съпрузи и фамилното име на молителката, имуществените отношения между молителите.

В откритото съдебно заседание, молителите се явяват лично и потвърждават изразеното в молбата, въз основа на която е образувано настоящето производство, взаимно съгласие да прекратят сключени между тях граждански брак.

Социалният работник, изготвил представения от АСП, Д„.п.”, О.„.д.”-Я. по делото доклад, изразява становище, че постигнатото между Е.Я. и Р.К. е изцяло в интерес на децата и Ч. него се осигуряват постоянни грижи, средства за издръжка на децата, както и контакт с родителя, на кого не е предоставено упражняването на родителските права.

Съдът, след като се увери в сериозното и непоколебимо съгласие на Е.Я. и Р.К. да се разведат и констатира, че представеното от молителите споразумение съдържа клаузи относно всички лични и имуществени отношения, визирани в разпоредбата на чл.51, ал.1 от СК и с него са защитени интересите на родените от брака малолетни деца, намира за основателна молбата, с която е сезиран, поради което следва да постанови решение, с което да допусне развода, без да издирва мотивите на молителите за прекратяването на брака и утвърди представеното от тях споразумение.

Независимо от горното и от констатациите на социалния работник, че клаузите на споразумението, постигнато между съпрузите не противоречат на интересите на децата, съдът счита, че следва да бъде задължен О„.д.” – А„.п.” – О.Я. в тримесечен срок от датата на постановяване и влизане в сила на настоящето решение да представи нов социален доклад относно двете малолетни деца на страните по делото с оглед евентуално упражняване на правомощията на съда за служебно изменение на мерките относно родителските права и режима на лични отношения при условията на чл.59, ал.9 от СК. Според съда горното е необходимо, предвид уговореното „разделено“ упражняване на родителски права спрямо двете малолетни деца на страните. В тази връзка, съдът счита, че следва да бъде извършена последваща проверка относно защитата на интересите малолетните деца с така регламентираните упражняване на родителски права, местоживеене на децата и режим на лични контакти с другия родител. Същата следва да бъде извършена именно посредством изготвянето на актуален социален доклад и в случай, че социалният работник установи факти, които да навеждат на данни за заплаха или накърняване на правата и интересите на децата, съдът служебно може да инициира производство по реда на чл.59, ал.9 от СК.

На основание чл.71 ал.1 от ГПК, молителите дължат държавната такса, чийто размер се определя, съобразно чл.6, т.3 и чл.7, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Окончателна държавна такса по иска за развод е в размер на 40 лв., като при завеждането на делото е внесена изцяло от молителката Е.Я.. Размерът на държавната такса по споразумението, касаещо издръжката на двете малолетни деца възлиза на сумата от 201,60 лв. и същата следва да бъде платена по равно от двамата съпрузи т.е. по 100,80 лв.

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.51 от СК и чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 08.01.2018 г. в Г.Я., между Е.А.Я., ЕГН*, с адрес в Г.Я., У.„Г.”№11 и Р.С.К., ЕГН*, с адрес в Г.Я., У.„Г.”№11, с развод поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл.51, ал.1 от СК, според което:

1. УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Съпрузите имат две деца, които са малолетни: С.Р.К., ЕГН*, роден на 15.02.2010 г. в г.Р. и В.Р.К., ЕГН*, родена на 31.08.2012 г. в г.Р..

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА ВЪРХУ РОДЕНИТЕ ОТ БРАКА ДЕЦА:

Родителски права върху роденото от брака дете С.Р.К., ЕГН*, роден на 15.02.2010 г. в г.Р. се предоставят на бащата Р.С.К. и той ще се грижи за ненавършилото си пълнолетие дете до навършване на пълнолетие или друга законна причина налагаща промяна.

Родителски права върху роденото от брака дете В.Р.К., ЕГН*, родена на 31.08.2012 г. в г.Р. се предоставят на майката Е.А.Я. и тя ще се грижи за ненавършилото си пълнолетие дете до навършване на пълнолетие или друга законна причина налагаща промяна.

ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА детето С.Р.К., ЕГН*, роден на 15.02.2010 г. в г.Р. при бащата Р.С.К. на адреса, на който ще живее бащата в г.Я. на У.„Г.„№11

ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА детето В.Р.К., ЕГН*, родена на 31.08.2012 г. в г.Р. при майката Е.А.Я., на адреса, на който ще живее майката в г.Я. на У.„Ц.Б.III„№13.

2. ЛИЧЕН РЕЖИМ НА ВИЖДАНЕ НА ДЕТЕТО С БАЩАТА:

Бащата Р.С.К. ще осъществява лични контакти с детето В.Р.К. с ЕГН*, както следва - всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване на детето при бащата от 10.00 ч. сутринта на съботния ден до 16.00 ч. в неделя, 7 последователни дни с преспиване през декември детето да бъде при бащата, 7 последователни дни с преспиване през пролетната ваканция детето да бъде при бащата и 15 последователни дни с преспиване през лятната ваканция детето да бъде при бащата. Периодите на лични отношения на бащата с детето не трябва да съвпадат с платения годишен отпуск на майката, като тя следва да уведоми писмено бащата кога ще ползва същия и ако в срок до края на месец януари за пролетния период, края на месец май за летния период и края на месец октомври за зимния период, тя не направи това, бащата има право сам да определи дните, през които ще вземе детето.

Бащата да контактува с детето В.Р.К., ЕГН*, във виртуална среда Ч. видеоконферентна връзка посредством програма С., В., У. или друго приложение, като връзката се осъществява от профил в някоя от посочените програми на името на бащата с профил в някоя от посочените програми на името на детето - по един час всяка сряда, всеки съботен и всеки неделен ден от седмицата от 20:00 до 21:00 часа местно време по обичайното местопребиваване на детето; да разговаря с детето В.Р.К., ЕГН*, по телефон без ограничения.

ЛИЧЕН РЕЖИМ НА ВИЖДАНЕ НА ДЕТЕТО С МАЙКАТА:

Майката Е.А.Я. ще осъществява лични контакти с детето С.Р.К. с ЕГН*, както следва - всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца с преспиване на детето при майката от 10.00 ч. сутринта на съботния ден до 16.00ч. в неделя, 7 последователни дни с преспиване през декември детето да бъде при майката, 7 последователни дни с преспиване през пролетната ваканция детето да бъде при майката и 15 последователни дни с преспиване през лятната ваканция детето да бъде при майката. Периодите на лични отношения на майката с детето не трябва да съвпадат с платения годишен отпуск на бащата, като той следва да уведоми писмено майката кога ще ползва същия и ако в срок до края на месец януари за пролетния период, края на месец май за летния период и края на месец октомври за зимния период, той не направи това, майката има право сама да определи дните, през които ще вземе детето.

Майката да контактува с детето С.Р.К., ЕГН*, във виртуална среда Ч. видеоконферентна връзка посредством програма С., В., У. или друго приложение, като връзката се осъществява от профил в някоя от посочените програми на името на майката с профил в някоя от посочените програми на името на детето - по един час всяка сряда, всеки съботен и всеки неделен ден от седмицата от 20:00 до 21:00 часа местно време по обичайното местопребиваване на детето; да разговаря с детето С.Р.К. с ЕГН*, по телефон без ограничения.

3. ИЗДРЪЖКА НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ДЕЦА:

- Е.А.Я. се задължава да плаща издръжка на детето С.Р.К., ЕГН*, роден на 15.02.2010 г. в г.Р. в размер на 140.00 лв. ежемесечно от 15-то до 30-то число на месеца, за който се отнася издръжката, Ч. бащата от влизане в сила на съдебното решение за допускане на развода и прекратяване на брака, до настъпване на законови обстоятелства за изменение или прекратяване на горното задължение.

- Р.С.К. се задължава да плаща издръжка на детето В.Р.К., ЕГН*, родена на 31.08.2012 г. в г.Р. в размер на 140.00 лв. ежемесечно от 15-то до 30-то число на месеца, за който се отнася издръжката, Ч. майката от влизане в сила на съдебното решение за допускане на развода и прекратяване на брака, до настъпване на законови обстоятелства за изменение или прекратяване на горното задължение.

4. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖУ СЪПРУЗИТЕ :

Съпрузите нямат придобито по време на брака имущество и нямат имуществени претенции един към друг.

По време на брака страните не са придобили недвижимо имущество в режима на СИО.

За всички задължения, възникнали след фактическата раздяла отговаря всеки от съпрузите титуляр на задължението.

5. СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ - Семейното жилище, представляващо къщата на родителите на Р.С.К. в г.Я. на У.„ Г.„ №11, ще се ползва след развода от Р.С.К.

6. ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:

Издръжка между съпрузите не се дължи. Издръжка съпрузите помежду си не си дължат и такава няма да бъде уговаряна в настоящето споразумение. Двамата са трудоспособни и могат сами да се издържат от собствените си доходи.

7. ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУЗИТЕ: Е.А.Я. след развода ще продължи носи предбрачното си фамилно име Я., с което ще се представя в обществото и с него ще се индивидуализира в общественият живот. Фамилното име не е променяно при сключване на брака и остава същото.

8. РАЗНОСКИ по делото - разноските по делото както и адвокатски хонорар са за двамата съпрузи, така както са ги направили до сега.

9. Определената от съда окончателна държавна такса по бракоразводното дело ще се заплати от двамата по равно

ОСЪЖДА Е.А.Я., ЕГН*, с адрес в Г.Я., У.„Г.”№11 да заплати по сметка на Рг.РС държавна такса от 100,80 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист за събиране на горната сума.

ОСЪЖДА Р.С.К., ЕГН*, с адрес в Г.Я., У.„Г.”№11, да заплати по сметка на Рг.РС държавна такса от 100,80 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист за събиране на горната сума.

ЗАДЪЛЖАВА О„.д.” – А„.п.” – О.Я. в тримесечен срок, считано от датата на постановяване на настоящето решение да изготви социален доклад относно децата С.Р.К., ЕГН*, роден на 15.02.2010 г. и В.Р.К., ЕГН*, родена на 31.08.2012 г., за което да бъде изпратено нарочно съобщение след изтичането на срока.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Районен съдия:................................................