Р Е Ш Е Н И Е    1601

 

Номер   1601

Година   01.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101386

по  описа  за

2018

година

 

Делото е образувано въз основа на депозирана искова молба от Д.М.К., ЕГН*, с А. Г.Я., У.„Л.”№27, действаща К. законен представител и М. на ненавършилото пълнолетие дете А.И.К., ЕГН*, Ч. А.Н.Р., съд. адр. Г.Я., У.„.Б.3”№85, против И.А.К., ЕГН*, с А. Г.Я., У.„Д.№3, с правно основание чл.150 от СК.

Твърди се в обстоятелствената част на исковата молба, че с решение постановено по Г.д. №997/2016 г. по описа на Рг.РС, ответникът е осъден да заплаща месечна издръжка на дъщеря си в размер на 120.00 лв. От 2016 г. до момента минало доста време, К. детето растяло. Увеличили се неговите нужди, което довело до необходимост от увеличаване на присъдената издръжка. Сочи се, че детето посещава училище в Г.Я., К. е записано в трети клас. Ходело на частни уроци по английски и на танци, за които майката заплащала по 20.00 лв. на месец. Също така са изложени доводи относно битовите потребности на детето, необходимостта от облекло и желанията му да му бъдат закупувани вещи и да посещава уроци по плуване. Според законния представител на детето, бащата няма други непълнолетни деца и можел спокойно да плаща издръжка от 200.00 лв. месечно.

Позовавайки се на изложените в обстоятелствената част на исковата молба фактически твърдения, се иска, съдът да постанови решение, по силата, на което на основание чл.150 от СК, да измени присъдената издръжка с решение по Г.д. №997/2016 г. по описа на Рг.РС, К. същата бъде увеличена от 120.00 лв. на 200.00 лв. на месец, считано от датата на депозиране на исковата молба пред съда.

Претендират се и сторените по делото съдебни и деловодни разноски.

В подкрепа на основателността на претенцията ищеца е посочил конкретни доказателства, както и обстоятелствата, които ще доказва с тях.

С разпореждане №28 от 03.01.2018 г., съдът е приел за разглеждане и дал ход на исковата молба, приемайки редовността на същата и допустимостта на предявеният иск, К. същевременно е изпратил на ответника препис от същата, ведно с приложените към нея писмени доказателства, давайки възможност за подаване на отговор по реда на чл.131, ал.2 от ГПК.

Съобщението, адресирано до ответника е получено на 18.01.2019 г.

В указания срок, въпреки предоставената от съда възможност не е депозиран писмен отговор на исковата молба.

В съдебно заседание, ищцата се явява Л. и се представлява от процесуален представител, който поддържа предявените искове по основание и размер. Сочи доказателства в подкрепа на тезата си.

В съдебно заседание по делото, ответникът, редовно призован се явява Л., К. оспорва К. неоснователна предявената искова молба.

Съдът, след К. обсъди становищата на страните, прецени събраният по делото доказателствен материал приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от съдържанието на приложеното по делото заверено копие от удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №271 от 06.11.2009 г. по описа на О.Разлог, е, че детето А.И.К. е с родители Д.М.К. и И.А.К..

По делото е приложен изпълнителен лист от 03.02.2017 г., издаден въз основа на Решение №732 от 03.02.2017 г. по Г.д. №997/2016 г. по описа на Рг.РС, с който ответникът е осъден да заплаща месечна издръжка в полза на малолетното си дете А.И.К., Ч. законния му представител С.Д.М.К. в размер на 120.00 лв.

От приложената по делото служебна бележка с изх. №565 от 12.12.2018 г. се установява, че през учебната 2018 г./2019 г. детето А. И.К. е записана в 3-ти клас в СУ„С.С.К.М.“-Я..

В нарочна декларация ищцата декларира, че семейството й се състои от нея и ненавършилото пълнолетие дете А. И.К., както и че получаваните от нея доходи възлизат на 400-600 лв. месечно.

Ответникът е представил удостоверение, издадено от „О, с., к.“ООД, в което е отразено получаван брутен доход от ответника за периода м.09.2018 г. – м.12.2018 г. в размер на 255.00 лв. месечно.

По делото е разпитана К. свидетел Х.М.К. – леля на ненавършилото пълнолетие дете по майчина линия, която в показанията си сочи, че Д.и детето живеят в един етаж с бащата на майката на детето. През м.09. дядото получил белодробна емболия. До този момент той помагал на Д. при отглеждането на детето. Д.работи в цех за обработка на маслини, където отскоро започнал работа и ответника К. охранител. Свидетелката твърди, че всяка г. разходите за отглеждане на детето растели. Детето не се прибирало на обяд, защото М. й я нямало и се хранило на вън. А. е на 10 години. Ученичка е в трети клас. Сочи, че детето растяло бързо. Всяка г. и се подновявали ботуши, якета, дрехи, бельо. Не можело да ползва дрехи от миналата г.. Според свидетелката детето е по-претенциозно и към храната. Посещавала частни уроци по английски език, за които заплащали по пет лева на час. Ходела по два часа на английски език. Също така посочва, че детето много обичало да рисува. Посещавала курс в читалището, който не бил платен. Детето искало по-скъпи платна за рисуване. Налагало се да й купуват по-скъпи четки и бои за рисуване.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелката по реда на чл.172 от ГПК, К. логични и кореспондиращи с приложените писмени документи.

По делото е изискан и приложен социален доклад от Д„.П-Я.. В същия е посочено, че в интерес на детето А.И.К. е да бъдат гарантирани финансови средства за нормалното му физическо, умствено и социално развитие, за което е нужно родителят, на когото не са предоставени родителските права, да плаща месечна издръжка.

Така установеното от фактическа страна сочи на следните правни изводи:

Предявеният иск е процесуално допустим, а по същество частично основателен:

Задължението за издръжка е строго Л. и е неразривно свързано с личността на задължения и нуждаещия се от издръжка и пораждането на което се определя от установяване на следните условия: неработоспособност на едно лице и невъзможност на последното да се издържа от имуществото си, при което е налице състояние на нужда от издръжка и възможност от даване на такава - арг. чл.139 от СК от лице, което разполага със свободни средства след задоволяване на собствените си потребности и което лице се намира с нуждаещия се от издръжка, в изброените в разпоредбата на чл.140 от СК, семейно-правни връзки. Размерът на дължимата издръжка се определя при съизмеряване на нуждата от издръжка с възможността за заплащане на такава.

Безспорен е по делото фактът, че ненавършилото пълнолетие дете – А.И.К. е лице, на което се дължи издръжка, поради неговата неработоспособност, предвид непълнолетието му, К. в тази връзка липсва и възможност да се издържа, а ответната страна е негов биологичен баща и в този смисъл лице, което дължи издръжка /арг. чл.140, ал.1, т.2 от СК/. Следователно, ответната страна е лице, което безусловно дължи издръжка на непълнолетното си дете. Обстоятелството, че последното е дете, е достатъчно, за да се изведе състоянието на нужда от издръжка, изразяваща се в необходимостта от средства за храна, облекло, отопление, учебни пособия, и др., както и за задоволяване с оглед възрастта и на минимум потребности, свързани с нормалното развитие и възпитание на детето. Касае се до едно необратимо състояние на нужда от издръжка, което и в този смисъл е трайно, а не с временен характер.

Съгласно разпоредбата на чл.150 от СК при изменение на обстоятелствата присъдения размер издръжка може да бъде изменен К. опора в тази насока, при преценката на съда, са чл.143, ал.1 и чл.143, ал.2 от СК. Законът вменява на родителите задължението да издържат своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали последните са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си - чл.143, ал.2 от СК, К. размерът на издръжката се определя К. справедливо житейско съотношение между нуждите на лицето, което има това право и възможностите на лицето, което я дължи - чл.142, ал.1 от СК.

Основателността на искането за увеличаване на определения размер издръжка изисква ищецът да докаже, че се касае до трайно съществено изменение на обстоятелствата, при които е бил определен размерът на издръжката, чиято промяна се иска. Под обстоятелства се има предвид - промяна на нуждите на имащите право на издръжка и/ или промяна на възможностите на задълженото лице да изплаща такава. Дължи се доказване, че това изменение на някое от посочените обстоятелства не е временно, а с траен характер /така Постановление на П. №5 от 1970 г., т.19/., К. е достатъчно наличието на една от двете алтернативно посочени предпоставки. С доклада по делото на ищецът бе указано, че следва по реда на главното и пълно доказване да установи наличие на промяна в обстоятелствата, при които е постановен първоначалния размер издръжка.

В настоящия случай безспорно се доказа, че нуждите на детето са се увеличили, както с оглед нарастването на възрастта му така и с нарастване на неговите здравни, социални и образователни потребности. Безспорен е факта, че през изминалия близо двегодишен период до настоящия момент икономическите условия в страната са се променили, К. нуждите на детето от издръжка са се увеличили. В тази връзка детето вече е записано К. ученичка в трети клас, посещава частни уроци по английски език. Проявява желание да се занимава с рисуване, за което са необходими и допълнителни средства за закупуване на консумативи за рисуване, извън обичайните такива за дрехи, храна, облекло и др. подобни.

Справедливо и правно обосновано е най-напред, с оглед принципа за равенство пред закона в упражняване на родителските права и изпълнение на родителските задължения между двамата им носители - чл.122, ал.2 от СК, чл.140, ал.3 от СК, чл.6, ал.2 от КРБ, издръжката за децата да се поема поравно от родителите, освен ако обективно възможностите на последните са съществено /икономически значимо/ неравни. В случая няма сигурни данни те да са реално такива /неравни/, нито какви са източниците на доходи за препитание на ответникът по делото. Ответникът е представил К. доказателство за получаваните от него доходи единствено удостоверение, издадено от „О, с., к.“ООД, в което са отразени доходи в размер под минималния за страната за съответния период. Липсват доказателства, които да установяват, че бащата не е в състояние да осъществява трудова дейност и да реализира доходи поне до минимума на работната заплата за страната. Предвид изложеното, съдът не разполага с никакви сигурни данни за доходите и имуществото на ответника, но поради безспорните обстоятелства, че той е в работоспособна възраст, липсват доказателства да е трудоустроен или да страда от друго сериозно заболяване, възпрепятстващо реално възможността му да полага труд, да заплаща наем, да има задължение да издържа друг член от семейството си, то неговото алиментно задължение към детето следва да бъде измерено парично в размер по 150.00 лева. Изложеното от ответника, че е във влошено здравословно състояние, поради което не може да полага труд не се подкрепя от приложените писмени доказателства. Представеното от него експертно решение, издадено от МБАЛ-Б. е със срок до 01.07.2018 г., т.е. към момента липсват доказателства същият да е с намален процент работоспособност.

Присъдения от съда размер е по-малко от търсения с исковата молба, но съдът съобрази обстоятелството, че към момента липсват данни ответникът да реализира трайни доходи от трудова дейност или приравнена на нея, извън посочения в цитираното по-горе удостоверение размер, който е под минималната работна заплата за страната. Съдът приема, че така определения размер на месечната издръжка, съответства на минималните месечни нужди на детето, въпреки, че същият К. размер е под определения от МС социален минимум – праг на бедност, включително и под минималната работна заплата за страната, К. единствените правно регламентирани, обективни критерии определящи жизненото равнище на населението в страна. Същата К. размер е съобразена и с изискването на разпоредбата на чл.142, ал.2 от СК. С Постановление №320 от 20.12.2018 г. на МС, е определена минимална месечна работна заплата, считано от 01.01.2019 г. от 560.00 лева. В случая, прилагайки цитираната разпоредба минимума на месечната издръжка е от 140.00 лева.

По изложените съображения, съдът намира, че иска следва да бъде уважен частично до размера на сумата от 150.00 лв., К. определената с влязло в сила съдебно решение по Г.д. №732 от 03.02.2017 г., постановено по Г.д. №997/2016 г. по описа на Рг.РС, издръжка от 120.00 лв., следва да бъде увеличена на 150.00 лв. Над уважения от съда размер на претендираната издръжка до пълно предявения от 200.00 лв. месечно искът следва да бъде отхвърлен К. неоснователен.

Предвид изхода на делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК, на ищцата се дължат сторените по делото разноски. Предвид обстоятелството, че по делото не са представени доказателства за заплащането им, разноски не следва да бъдат присъждани

На следващо място и съобразно чл.78, ал.6 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на РС-Рг дължимата държавна такса върху уважения размер от иска, а именно сумата от 50.00 лв., както и сумата от 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

По изложените съображения и по аргумент на чл.150 СК, вр. чл.143, ал.2 от СК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ определената с влязло в сила Решение №732 от 03.02.2017 г., постановено по Г.д. №997/2016 г. по описа на Рг.РС месечна издръжка, която ответникът И.А.К., ЕГН*, с А. Г.Я., У.„Д. №3, е осъден да заплаща на ненавършилото си пълнолетие дете - А.И.К., ЕГН*, платима Ч. нейната М. и законна представителка - Д.М.К., ЕГН*, с А. Г.Я., У.„Л.”№27 К. УВЕЛИЧАВА същата от 120.00 лв., на 150.00 лв. месечно, считано от датата на депозиране на исковата молба в съда (14.12.2018 г.) до настъпване на основания за нейното изменяне или прекратяване, К. над уважения от съда размер до пълно предявения от 200.00 лв. ОТХВЪРЛЯ иска К. неоснователен.

ОСЪЖДА И.А.К., ЕГН*, с А. Г.Я., У.„Д. №3, да заплати по сметка на РС-Рг, държавна такса по иска за изменение на издръжка от 50.00 лв., както и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

Допуска се предварително изпълнение на решението върху уважената част.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Бл.ОС, Ч. Рг.РС в двуседмичен срок, считано от 04.04.2019 г., така както е обявено на страните в съдебно заседание по делото.

 

Районен съдия:………………………………………….