Р Е Ш Е Н И Е    1618

 

Номер   1618

Година   02.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100720

по  описа  за

2018

година

 

Производство e образувано е по искова молба с правно основание чл.40 от ЗУЕС, предявена от В.В.К., гражданка на Р.Ф., родена на 01.09.1969 г. в Г.Т., У., с адр. Р.Ф., Г.М., У.„М.“, д.4, к.179, В.В.К., гражданин на Р.Ф., роден на 30.05.1958 г., в Г.М., с адр. Р.Ф., Г.М., У.„П.М.“, д.188, к.15 и „.О., ЕИК*, с адрес: Г.Х., о.Х.,, У.„С.”№3-9, а.18, представлявано от У. Т.Й.Л., Ч. А.Н.Х. Ч., АК-Б., срещу Етажната собственост в Т.С.Х.„.Б., с адм. адр. С.Б., о.Р., У.„. №58, представлявана от У. на ЕС - С.В.З..

Иска се съдът да постанови решение, с което да прогласи нищожността на решенията, взети на проведеното на 21.03.2018 г. Общо събрание на собствениците на „Т.С.Х.„.Б., построен върху УПИ V-978, респ. да бъдат отменени като незаконосъобразни решенията, взети на проведеното на 21.03.2018 г. Общо събрание на собствениците на „Т.С.Х.„.Б., построен върху УПИ V-978, кв.72 по плана на с.Б., о.Р., о.Б., целият с площ от 7900 кв.м., с А.С.Б., о.Р., У.„.№58, обективирани в Протокола от проведеното общо събрание, поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и/или нарушения на материалния закон, които водят до нищожност или алтернативно - до незаконосъобразност или в случай, че съдът прецени, че решения изобщо не са взети, се иска съдът да установи със сила на присъдено нещо, че приложения протокол не отразява взетите решения.

В срока по чл.131 от ГПК е представен писмен отговор от С.В.З., лично и като Управител на „.б.”О. с който възразява по основателността на предявените от ищците искове, включително и по отношение на допустимостта им, позовавайки се на твърдението, че ответникът Етажната собственост в „Т.С.Х.„.Б., с адм. адр. С.Б., о.Р., У.„.№58, представлявана от У. на ЕС, С.В.З. не съществува и никога не е била вписвана.

По делото са приети като писмени доказателства Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №83, том I, рег. №802, дело №65/31.03.2011 г. на нотариус с рег. №494 при PC-Р.; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №82, том I, рег. №780, дело №64/30.03.2011 г. на нотариус с рег. №494 при PC-Рг.; протокол от проведено на 21.03.2018 г. ОС на ЕС; покана за свикване на Общо събрание; искане за свикване на ОС по чл.12, ал.2 от ЗУЕС; скрийншот на имейлите, с които е изпращана покана за ОС на ищците; призовки за насрочване на Г.д. №330/2018 г. РС-Рг и отговор на искова молба; съобщение за изготвен протокол; протокол за поставяне на съобщение.

Представено е и писмо изх. №70 00-1188/01.08.2018 г., издадено от кмета на О.Р..

се извършва, поради неоснователност на иска.

С протоколно определение на основание чл.218 от ГПК, съдът е конституирал в качеството на трето лице помагач на страната на ответника в настоящото производство „.Б.О., ЕИК*, с адрес: с.Б., о.Р., У.„.№58.

Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявеният иск е допустим, тъй като вписването на Е. собственост в публичния регистър при съответната О. няма конститутивно действие. То не е елемент от фактическия състав по възникване на дадена Е. собственост. Етажната собственост възниква от момента, в който етажи или части от етажи в една построена в груб строеж сграда, преминат в притежание на различни правни субекти – чл.37 от ЗС.

Съгласно съдебната практика защитата срещу порочни решения на общото събрание на ЕС може да бъде осъществена само по специалния ред, който е посочен в чл.40, ал.1 ЗУЕС, в предвидения 30-дневен преклузивен срок, независимо дали се навеждат доводи за нищожност или незаконосъобразност на взетите решения. Решенията на общото събрание на етажната собственост са правни актове на общност от лица, които не са персонифицирани, за които не се прилагат правилата за недействителност по ЗЗД. Уредени са специални правила за вземането на тези решения и начинът на отмяната им, които изключват общите правила за недействителност на сделките. ЗУЕС урежда специална процедура за вземане на решения от общото събрание на етажната собственост, чието спазване е основание за тяхната действителност, като се посочва, че извън определения от закона срок не може да се иска отмяна нито на нищожните, нито на незаконосъобразните решения и в тези случаи е неприложим принципа, че нищожност може да се установява без срок.

В чл.13 от ЗУЕС са предвидени изискванията за свикване на общо събрание. Съгласно горната разпоредба общото събрание се свиква Ч. покана, подписана от лицата, които го свикват, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи- не по-късно от 24 часа. Датата и часът на поставянето задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол. Общото събрание може да бъде насрочено и да се проведе най-рано на осмия ден след датата на поставяне на поканата, а в неотложни случаи – не по-рано от 24 часа след поставянето й. Инициатива за свикване на общото събрание може да бъде на управителния съвет (У.) или контролния съвет (контрольора). Общото събрание може да се свика и по писмено искане на собственици, които имат най-малко 20 на сто ид. ч. от общите части на сградата. В последния случай искането се отправя до управителния съвет (У.), който свиква общото събрание в 10-дневен срок от получаването му. Когато управителният съвет (управителят) не свика общото събрание в предвидения срок същото се свиква от собствениците по реда, предвиден в ЗУЕС.

Чл.16, ал.7 от ЗУЕС предвижда задължение на председателя на управителния съвет (управителят) в срока по ал.6 (7-дневен от провеждане на събранието) да поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола. За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (У.) и един собственик, ползвател или обитател, в който се посочва датата, часът и мястото на поставяне на съобщението. Копие от протокола от провеждане на общото събрание, заверен с надпис "Вярно с оригинала" и приложенията към него, се предоставят на собствениците, ползвателите или обитателите, а в случаите по чл.13, ал.2 се изпраща на посочената електронна поща или адрес в страната. Когато в случаите по чл.13, ал.2 лицето не е посочило електронна поща или адрес в страната, на които да се изпращат копия на протоколи, то се смята за уведомено с поставяне на съобщението.

С оглед твърденията за нищожност и незаконосъобразност на взетите решения, съдът намира, че на първо място следва да прецени действителността на решенията. Съгласно съдебната практика решенията на общото събрание на етажната собственост може да са нищожни и незаконосъобразни. В тази връзка съдът първо проверява нищожността на тези решения и ако установи такава - прогласява решенията за нищожни, а само ако не са нищожни - се проверява тяхната незаконосъобразност.

Основанията на нищожност на решенията на Общото събрание не се припокриват с посочени в ЗЗД, който закон е неприложим в тази насока. Неспазването на различни правила от предвидените за свикване и провеждане на общото събрание и за вземане на решенията не е равностойно, но законът не определя кои пороци водят до нищожност и кои до незаконосъобразност, като е оставил тази преценка на съда в рамките на съдебното производство като настоящото.

В настоящия случай взетите решения от ОС на ЕС, проведено на 21.03.2018 г., се явяват нищожни като постановени от орган, неразполагащ с такива правомощия. Съгласно разпоредбата на чл.40 от ЗУЕС единствено съдът може да се произнася по искането за отмяна решенията на ОС на ЕС. Общото събрание на ЕС няма контролно-отменителни функции. В този смисъл няма право да взема подобни решения, т.е. не може да приема и да решава въпроси от компетентността на съдилищата.

Независимо от гореизложеното всички решения на проведеното събрание се явяват и незаконосъобразни.

В настоящия случай въпреки указаната на ответника доказателствена тежест не се представиха доказателства за спазване процедурата по свикване, провеждане и оповестяването на ОС на 21.03.2018 г..

По делото не са представени никакви доказателства, че свикващият събранието е уведомил ищците за предстоящото и планирано за 21.03.2018 г. ОС на ЕС. Същите не са уведомени нито на посочените от тях електронни адреси, нито на адресите им в страната, както и не са били уведомени по телефона за предстоящото ОС.

От представеното по делото съобщение е видно, че не е подписано от У. на ЕС, както предвижда разпоредбата на чл.16, ал.7 от ЗУЕС, а от председателя и протоколчика на ОС. Нещо повече протоколът за поставяне на съобщение е подписан от Д.Н., за която липсват данни и доказателства, че е собственик, ползвател или обитател в ЕС.

При това положение ЕС, чиято е тежестта да докаже посочените обстоятелства не ангажира надлежни доказателства за установяване на законосъобразността на процедурата по свикване и по провеждане на общото събрание. Посоченото представлява достатъчно основание за отмяна на атакуваните решения.

Наличието на посочените процесуални основания за отмяна на горните решения прави безпредметно обсъждането на материалната законосъобразност на същите.

По искането на ищеца с правно основание чл.78 ГПК, ответникът му дължи разноски за производството в размер на 680.00 лева съгласно списък по чл.80 от ГПК.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ всички решения на Общо събрание на Е. собственост в „Т.С.Х.„.Б., с адм. адр. С., о.Р., У.„.№58, представлявана от У. на ЕС, С.В.З., обективирани в протокол от 21.03.2018 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

ОСЪЖДА Е. собственост в „Т.С.Х.„.Б., с адм. адр. С.Б., о.Р., У.„. №58, представлявана от У. на ЕС, С.В.З. ДА ЗАПЛАТИ на В.В.К., гражданка на Р.Ф., родена на 01.09.1969г. в Г.Т., У., с пост. А. Р.Ф., Г.М., У.„М.“, д.4, к.179, В.В.К., гражданин на Р.Ф., роден на 30.05.1958 г., в Г.М., с пост. А. Р.Ф., Г.М., У.„П.М.“, д.188, к.15 и „.О., ЕИК*, с адрес: Г.Х., о.Х.,, У.„С.”№3-9, а.18, представлявано от У. Т.Й.Л., сумата в общ размер на 680.00 лева, представляваща разноски по делото.

Решението е постановено при участието на трето лице“. Б.О., ЕИК*, с адрес: с.Б., о.Р., У.„.№58.

Решението може да се обжалва пред Бл.ОС в двуседмичен срок от връчването му.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………….