Р Е Ш Е Н И Е    1691

 

Номер   1691

Година   05.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100051

по  описа  за

2019

година

 

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по депозирана пред съда молба от Д.И.Б., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„.Б.№4 и А.Л.Б., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„.Б.№4, с правно основание: чл.50 от СК.

Сочи се в обстоятелствената част на депозираната молба, че между молителите на 24.08.2009 г. е бил сключен граждански брак. От брака си имат родени две ненавършили пълнолетие деца – Д.Д.Б., ЕГН* и И.Д.Б., ЕГН*. Твърди се, че молителите желаят да бъде прекратен сключеният между тях граждански брак при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие по реда на чл.50 от СК.

Молителите сочат, че са постигнали споразумение по всички въпроси посочени в чл.51, ал.1 от СК.

Позовавайки на посочените в обстоятелствената част на молбата фактически и правни твърдения, се иска от съда, да постанови решение, с което, да прекрати брака между страните по реда на чл.50 от СК, като допусне развод при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, като същевременно одобри и постигнатото помежду им споразумение по чл.51 от СК.

Към молбата в съответствие с изискванията на закона е приложено споразумение по чл.51, ал.1 от СК, подписано от молителите.

От събрания по делото доказателствен материал, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Молителите са сключили граждански брак на 24.08.2009 г. в Г.Б., което се установява от Удостоверение за сключен граждански брак по описа на о.Б.. От брака си имат родени две деца, които не са навършили пълнолетие, за което са представени Удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №1987 от 03.11.2009 г. на о.Б. и Удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №168 от 17.07.2011 г. на о.Р..

По делото е приложен социален доклад, изготвен от Д„.П-Р., в което е изразено становище, че постигнатото между родителите споразумение не противоречи на интересите на децата.

Във връзка с постиганото между страните споразумение в частта относно имуществените отношения между съпрузите са представени Свидетелство за регистрация №* на МПС, Свидетелство за регистрация на МПС №*, Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника, три броя удостоверения за базова застрахователна стойност на МПС, издадени от „ДЗИ-ОЗ“ЕАД.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

І.По молбата с правна квалификация чл.50 от СК.

Молбата за развод по взаимно съгласие е подадена от лица, между които е сключен граждански брак, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

Между съпрузите, с оглед заявеното от тях в молбата до съда и в съдебно заседание, е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод, като мотивите за развод са ирелевантни, съгласно чл.50 от СК, поради което съдът не следва да ги издирва. Към молбата си молителите са представили споразумение по чл.51, ал.1 от СК, в което са уредили въпросите относно имуществените отношения помежду си, ползването на семейното жилище и фамилното име, упражняването на родителските права, заплащане на издръжка в полза на ненавършилите пълнолетие деца, местоживеенето на децата и режима на лични отношения на родителите с тях. Така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, и защитава интересите на децата на съпрузите-молители.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, бракът между молителите следва да бъде прекратен, а представеното споразумение – утвърдено.

ІІ.Относно разноските за производството:

На основание чл.71, ал.1 от ГПК, молителите дължат държавна такса, чийто окончателен размер се определя, съобразно правилата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Съдът счита, че следва да бъде определена окончателна държавна такса за допускане на развода в размер на 40.00 лева, която е внесена напълно от молителите при предявяване на исковата молба. Следва да бъде определена държавна такса по исковете за издръжка в размер на 201.60 лв., платима по равно от молителите и сумата от 75.00 лв. – държавна такса за частта относно имуществените отношения между съпрузите за процесните МПС, платима от молителя Д. Б. съгласно постигнатото споразумение.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 24.08.2009 г. в Г.Б. между А.Л.Б., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„.Б.№4 и Д.И.Б., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„.Б.№4, на основание чл.50 от СК - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.Л.Б., ЕГН* и Д.И.Б., ЕГН*,  писмено споразумение по чл.51, ал.1 от СК, като непротиворечащо на закона и на добрите нрави, възпроизвеждайки същото в настоящето решение, както следва:

1. Родителските права върху родените от брака деца Д.Д.Б., ЕГН* и И.Д.Б., ЕГН*, се предоставят на майката и законен представител - А.Л.Б., ЕГН*.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата да бъде при майката А.Л.Б., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„.Б.№4.

2. Определя се следния режим на лични отношения на децата Д.Д.Б., ЕГН* и И.Д.Б., ЕГН* с техния баща, както следва: бащата Д.И.Б., ЕГН*, ще има правото да осъществява лични отношения с децата Д.Д.Б., ЕГН* и И.Д.Б., ЕГН*, всяка първа и трета петък, събота и неделя от месеца с преспиване на децата при бащата за времето от 17.00 часа в петък до 16.00 часа в неделя, 7 последователни дни с преспиване през декември децата да бъдат при бащата; 7 последователни дни с преспиване през пролетната ваканция децата да бъдат при бащата и 30 последователни дни с преспиване през лятната ваканция децата да бъдат при бащата. Периодите на лични отношения на бащата с децата не трябва да съвпадат с платения годишен отпуск на майката. Бащата има право да разговаря с децата по телефон без ограничения. Бащата има право всяка сряда да се среща с децата от 16.00ч. до 19.00ч.

3. Бащата Д.И.Б., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„.Б.№4, се задължава да изплаща в полза на децата си Д.Д.Б., ЕГН* и И.Д.Б., ЕГН*, месечна издръжка от 140.00 лв., платима чрез майката А.Л.Б., ЕГН*, за всяко едно от децата поотделно, ежемесечно от 15-то до 30-то число на месеца, за който се отнася издръжката, считано от влизане в сила на съдебното решение за допускане на развода и прекратяване на брака, до настъпване на законови обстоятелства за изменение или прекратяване на горното задължение.

4. След прекратяване на брака, придобитите по време на брака МПС остават в изключителна собственост на Д.И.Б. с ЕГН*, жител и живущ в г.Б., У.„.Б.„№4 , а именно:

- МПС марка и модел – „М.П.“, лек автомобил , с регистрационен №*, цвят - сив металик, брой места 6+1, дизел, заедно с всички принадлежности към него;

- МПС марка и модел – „М.П.“, лек автомобил, с регистрационен №*, цвят - сив металик, брой места 4+1, дизел, заедно с всички принадлежности към него;

- КОЛЕСЕН ТРАКТОР МТЗ - 80, цвят - син, номер на рама *, с рег. №*, заедно с всички принадлежности към него.

5. Семейното жилище в г.Б. на У.„Г.Б.”№4, след развода се предоставя за ползване на съпругът Д.И.Б..

6. След прекратяване на брака, съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг.

8. След прекратяване на брака А.Л.Б., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„.Б.№4, ще носи предбрачното си фамилно име Б. и в бъдеще ще се наименува А.Л.Б..

ОСЪЖДА А.Л.Б., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„.Б.№4, да заплати по сметката на Рг.РС в полза на държавата, сумата от 100.80 лв., представляваща допълнителна държавна такса по исковете за издръжка, съобразно чл.7, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА Д.И.Б., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„.Б.№4, да заплати по сметката на Рг.РС в полза на държавата, сумата от 175.80, представляваща допълнителна държавна такса по исковете за издръжка и в частта относно имуществените правоотношения между съпрузите, съобразно чл.7, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………..