Р Е Ш Е Н И Е    1709

 

Номер   1709

Година   08.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101280

по  описа  за

2018

година

 

Производството е охранително и е образувано по молба с правно основание чл.19, ал.1 от ЗГР, депозирана от П.Б.Ц., ЕГН*, с А. в Г.Р., У.„Б.Р.”№17.

Молителката сочи, че е родена на 31.08.1994 г. в Г.С., Ф. и е с двойно гражданско – българско (гражданството на родителите й) и френско. При раждането си тя е записана с имената П.Б.Ц.. На 18.08.2018 г. в Г.П., Ф. е сключила граждански брак със С.П.К.. Според френското законодателство, при сключването на граждански брак, съпрузите не могат да променят фамилните си имена. Независимо от това обстоятелство, молителката желае да носи фамилното име на съпруга си, тъй като по този начин ще спази българските традиции и ще се идентифицират като едно семейство.

С тези обстоятелства П.Ц. мотивира искането си за допускане на промяна на фамилното й име от „Ц.“ на „К.“.

С молбата П.Ц. ангажира писмени и гласни доказателства.

В съдебно заседание молителката, Ч. процесуалния си представител, поддържа молбата и направените доказателствени искания. Не сочи други доказателства.

В срока по чл.131 от ГПК, законният представител на заинтересованата страна О.Р. представя писмен отговор, с който изразява становище за допустимост и основателност на депозираната молба.

Заинтересованата страна РП-Р. не представя отговор.

Заинтересованите страни не изпращат законен или договорен представител в откритото съдебно заседание.

Въз основана на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Молителката е родена на 31.08.1994 г. в Г.С., Ф. от майка Б.Г.К. и баща Б.А.Ц.. В акта за раждане е записана с имената П.Б.Ц..

На 18.08.2018 г. в Г.П., Ф.П.Ц. е сключила граждански брак със свидетеля С.П.К.. При сключването на граждански брак молителката не е променила фамилното си име и не е приела фамилното име на съпруга й. При разпита си в съдебно заседание, проведено на 12.03.2019 г., С.К. обяснява, че П.Ц. не е приела неговата фамилия поради бюрократични пречки и объркване на двамата съпрузи. Нейното желание, както към момента на сключването на гражданския брак, така и понастоящем, е да носи фамилното име на съпруга си, а именно – К..

Данните, съдържащи се в служебно изисканите от съда справки, установят, че П.Ц. не е осъждана, срещу нея няма образувани наказателни производство и не й е налагана мярка „забрана за напускане пределите на Р.Б.”.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира молбата на П.Ц., за допустима, а по същество - основателна, предвид следните съображения:

Искането, с което е сезиран Рг.РС изхожда от лице, заинтересовано от постановяване на акта в охранителното производство - лицето, което желае промяната на собственото си име. За П.Ц. е налице интерес от воденето на съдебното охранително производство предвид обстоятелство, че носи фамилно име, различно от това, което желае да носи.

Молбата по чл.19, ал.1 от ЗГР е и основателна, тъй като е налице една от четирите алтернативно изискуеми предпоставки по цитираната правна норма, а именно: наличието на важни обстоятелства, налагащи промяната на името. Според съда, такова важно обстоятелство е фактът, че молителката е омъжена и желае да носи фамилното име на съпруга си. Съгласно чл.12 от СК, вр. чл.14, ал.2 от ЗГР, при сключване на граждански брак всеки от съпрузите може да приеме фамилното име на другия съпруг. В случая молителката поради объркване и незнание на правилата по мястото, където е сключен граждански брак, не е променила фамилията си в момента на сключването на брака. Независимо от това, тя желае да носи фамилното име на съпруга си, каквито са българските традиции и по който начин двамата се идентифицират като едно семейство. Изводима от горното е констатацията на съда за наличието на важно обстоятелство, попадащо в приложното поле на чл.19, ал.1, пр. последно от ЗГР и представляващо различието между фамилното име на молителката, което носи и с което желае да се идентифицира след сключването на граждански брак. Тази нужда произтича не само от желанието на молителката, но и от съображения за правна сигурност.

Предвид гореизложеното, молбата следва да бъде уважена.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА промяна на фамилното име на П.Б.Ц., ЕГН*, с А. в Г.Р. У.„Б.Р.”№17, като го променя от „Ц.” на „К.”.

УКАЗВА препис от настоящото решение да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в О.Р. за отбелязване на промяната на името в регистъра на населението.

ЗАДЪЛЖАВА длъжностното лице по гражданското състояние в О.Р. да отбележи допусната промяна в регистъра на населението, като вместо името П.Б.Ц. се впише името П.Б.К..

Решението, като постановено в охранително производство и на основание чл.537, ал.1 от ГПК, е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Районен съдия:...........................................