Р Е Ш Е Н И Е    1815

 

Номер   1815

Година   12.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100197

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на чл.530 и сл. от ГПК, във вр. чл.51 от ЗН, депозирана от „.ДСК”Е., ЕИК*, с адрес: Г.С., У.„М.”№19, представлявано от В.М.С. – Гл.ИД и Д.Н.Н. – ИД.

Молителят твърди, че между Банката и С.И.П. на 22.10.2014 г. е сключен Договор за издаване и обслужване на кредитна карта с револвиращ кредит на физически лица. Поради необслужване на договора и след неуспешен опит да се свърже с длъжника кредитополучател се установило, че лицето е починало.

От удостоверение за наследници изх. №10 02-37/05.03.2019 г., издадено от О.Р., e видно че С.И.П. е починал на 18.03.2017 г. и е оставил следните наследници по закон: М.К.П., ЕГН*, от с.Б., о.Р., У.„Д.Б.”№11, С.С.П., ЕГН*, от с.Б., о.Р., У.„Д.Б.”№11 и А.С.С., ЕГН*, от Г.Р., У.„С.С.К.М.”№68.

С Разпореждане от №1244 от 07.03.2019 г. Рг.РС е изпратил призовка до лицата, съгласно разпоредбата на чл.51, ал.1 и ал.2 от ЗН, като им е даден срок най-късно в откритото съдебно заседание да заявят приемат ли или се отказват от наследството, оставено им от наследодателя им С.И.П..

На наследниците са указани последиците от неспазване на разпореждането - ако не сторят това в указания от съда срок ще изгубят правото си да приемат наследството.

Всички  наследници са получили призовка за датата на съдебното заседание, но никой от тях не се явява и не изпраща представител.

Съдът, след като взе предвид становищата на страните, събра необходимите доказателства за изясняване на делото от фактическа и правна страна и ги прецени в тяхната съвкупност, съгласно изоставанията на чл.235, ал.2 от ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от приложения делото заверен препис от Договор за издаване и обслужване на кредитна карта с револвиращ кредит на физически лица от 22.10.2014 г. „.ДСК”Е., ЕИК*, Г.София е отпуснала на С.И.П. от с.Б., о.Р., кредит в размер 1`000.00 лв. Поради неплащане в срок на месечната вноска кредитодателят установил, че лицето е починало.

Видно е, от приложеното по делото удостоверение за наследници изх. №10 02-37/05.03.2019 г., издадено от о.Р., че С.И.П. е починал на 18.03.2017 г. - в срока за издължаване на кредита, като е оставил н-ци по закон следните лица: М.К.П., ЕГН*, от с.Б., о.Р., У.„Д.Б.”№11 - съпруга, С.С.П., ЕГН*, от с.Б., о.Р., У.„Д.Б.”№11 - син и А.С.С., ЕГН*, от Г.Р., У.„С.С.К. и М.”№68 – дъщеря.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Предвид установената фактическа обстановка, съдът намира, че молителят „.ДСК”ЕАД е заинтересовано лице по смисъла на чл.51, ал.1 от  ЗН и има право да иска от районния съдия, след като призове лицата, които имат право да наследяват, да им определи срок, за да заявят приемат ли наследството.

Съгласно чл.48 и сл. от ЗН, наследството се придобива с приемането му, което  произвежда действие от откриването на наследството - с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството; - извършване на действие от страна на  наследника, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството, или когато укрие наследствено имущество (в последната хипотеза наследникът губи правото на наследствен дял от укритото имущество). Следва да се уточни, че недееспособните (в т.ч. ненавършилите пълнолетие – чл.5 от ЗЛС), държавата и обществените организации приемат наследството само по опис (чл.61, ал.2 от ЗН). Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават, като наследник, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство (чл.60 от ЗН).

За да се ангажира отговорността на наследниците на починало лице за негови задължения, е необходимо, съгласно чл.60 от  ЗН, те да са приели наследството. Наследството се приема по указания в чл.49 от ЗН ред - изрично с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството, което се вписва в особена за това книга, както и мълчаливо- Ч. извършване на действие, което несъмнено предполага намерението на наследника да приеме наследството /конклудентни действия/. Според разясненията, дадени в т.14 на ППВС №4/1964 г. на ВС, мълчаливо приемане е налице, когато от действията на наследника се разбира непоколебимото му намерение да приеме наследството.

В настоящия случай  всички наследници  са получили своевременно призовките си и към момента на съдебното заседание е изтекъл законовия срок за заявяване дали всяка от тях приема или се отказва от наследството на наследодателя си С.И.П., починал на 18.03.2017 г. Същите не са изразили волеизявление дали приемат или се отказват от наследството.

С изтичането на срока се погасява правото им да приемат наследството. Поради това съдът следва да постанови да се впише в особената книга за приемане на наследство по чл.49, ал.1 от ЗН, че съгласно чл.51, ал.2, вр. ал.1 от ЗН, М.К.П., ЕГН*, от с.Б., о.Р., У.„Д.Б.”№11, С.С.П., ЕГН*, от с.Б., о.Р., У.„Д.Б.”№11 и А.С.С., ЕГН*, от Г.Р., У.„С.С.К. и М.”№68 са загубили правото да приемат наследството, останало от С.И.П., починал на 18.03.2017 г., б. ж. на с.Б., о.Р..

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследство при Рг.РС, че съгласно чл.51, ал.2, вр. ал.1 от ЗН, М.К.П., ЕГН*, от с.Б., о.Р., У.„Д.Б.”№11, С.С.П., ЕГН*, от с.Б., о.Р., У.„Д.Б.”№11 и А.С.С., ЕГН*, от Г.Р., У.„С.С.К.М.”№68, са загубили правото да приемат наследството, останало от П.П.И., починал на 18.03.2017 г., б. ж. на с.Б., о.Р..

Решението подлежи на обжалване пред Бл.ОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………