Р Е Ш Е Н И Е    1878

 

Номер   1878

Година   16.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100385

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на чл.28, във вр. чл.26, във вр. чл.25 от ЗЗДет. Постъпила е молба от Д„СП”-Р., в която се твърди, че детето Г.М.С., с ЕГН*, е с родители: майка М.Г.С., ЕГН*, и баща - неизвестен. Детето е отглеждано в биологичното семейство до 14.03.2019 г., когато е предприета мярка за закрила – професионално приемно семейство в с.Б., о.Р.. Със заповед на директора на Д.„СП”-Р., детето е настанено в професионалното приемно семейство на М.Г.М., ЕГН*, и А.С.М., ЕГН*, и двамата с постоянен и Н. А. С.Б., о.Р., У.„О.”№18.

Предвид изложеното, молят съда да постанови решение, с което да настани детето в приемното семейство на горепосочените лица, за срок от 12 месеца.

В съдебно заседание за молителя се явява гл. социален работник в отдел „ЗД“ към Д„СП”-Р. М.Т., упълномощена от Директора на Д„СП”-Р..

Заинтересованите страни – М.Г.М. и А.С.М., приемното семейство, в което се иска настаняване на детето, се явяват в с.з. лично и изразяват становища за основателност на молбата и молят същата да бъде уважена, като детето да бъде настанено в тяхното професионално приемно семейство.

Назначеният на основание чл.15, ал.8 от ЗЗДет, особен представител на детето – адв. Н.К., изразява становище за допустимост и основателност на молбата, като счита, че настаняването на детето в приемно семейство е изцяло в негов интерес.

Съдът, след съвкупната преценка на събраните по делото доказателства и по вътрешно убеждение, прие за установено следното от фактическа страна:

Видно от приложеното по делото заверено копие на удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №301 от 03.11.2007 г., издадено от о.Р., детето Г.М.С., с ЕГН*, е родено на 03.11.2007 г. в г.Р., от майка – М.Г.С., ЕГН*, и баща – неизвестен.

От приложения по делото социален доклад, изготвен от Д.„СП”-Р. е видно, че от раждането си детето Г. е отглеждано от неговата майка М.Г.С., ЕГН*, която на 04.03.2019 г. умира след изпадане в диабетна кома. Според проучването майката и детето са живели в едноетажна постройка с две стаи заедно с В.С., Р.С. и В.С., както и М.С. с две деца. Констатирано е, че няма подходящи условия за отглеждане на детето Г.. Условията са мизерни, липсва лично пространство и вещи за детето. Санитарният възел е в дворното пространство. По данни от изготвения социален доклад роднините на детето – неговите вуйчовци, употребяват системно алкохол и вдигат скандали, за които покойната Мария С. (майка на детето) многократно е търсила съдействие на полицейските органи.

Изводите и препоръките в социалния доклад са, че детето Г.С. е дете в риск, нуждаещо се от специална закрила. Имайки предвид възрастта на детето, последното се нуждае от осигуряване на защитена среда, от адекватно и пълноценно задоволяване на базисните потребности и съхраняване на психическото му развитие. С оглед запазване на емоционалната връзка с роднините на детето следва да бъде определен режим на лични контакти с вуйчото В.С..

Със заповед №ЗД/Д-Е-Р-006/14.03.2019 г. на Директора на Д„СП”-Р. детето Г.М.С., с ЕГН*, временно е настанено в професионалното приемно семейство на М.Г.М., ЕГН*, и А.С.М., ЕГН*, и двамата с постоянен и Н.А. С.Б., о.Р., У.„О.”№18, до произнасяне на съда с решение.

Между О.Р. от една страна и приемното семейство М.Г.М., ЕГН*, и А.С.М., ЕГН*, двамата от с.Б., о.Р., У.„О.”№18 – от друга страна, е сключен Договор №088/14.03.2019 г. за грижа на дете в професионално приемно семейство, на основание чл.27, ал.5 от ЗЗДет. и Договор №087/14.03.2019 г. за отглеждане на дете от професионално приемно семейство.

В съдебно заседание, членовете на приемното семейство категорично потвърждават желанието си детето да бъде настанено в тяхното семейство. Заявяват още, че между тях и детето е изградена емоционална връзка.

В съдебно заседание детето също заявява, че в приемното семейство се чувства добре и спокойно.

При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Съгласно чл.28, ал.1 от ЗЗДет, исканията за настаняване на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство, социални услуги – резидентен тип и в специализирана институция, са подсъдни на районния съд по настоящия адрес на детето, а съгласно чл.26, ал.2 от същия закон, искането се прави от Д„СП”, прокурора или родителя пред районния съд.

В случая се иска настаняване на детето Г.М.С., с ЕГН*, в професионално приемно семейство.

Молбата е допустима, тъй като е подадена от легитимирана страна – Д„СП”-Р. и пред съда по настоящия адрес на детето.

Разгледана по същество, съдът намира молбата за основателна.

От една страна, предвид изложеното в социалния доклад, към момента няма възможност детето да бъде настанено в семейството на роднини или близки, тъй като такива, съгласни да поемат отглеждането и възпитанието му, не са установени.

От друга страна, налице са всички законни предпоставки за уважаване на искането на Д„СП”-Р., тъй като видно от гореизложеното, е налице утвърдено от Директора на Д„СП”-Б., професионално приемно семейство и членовете на това приемно семейство изразяват желание да полагат грижи по отглеждане и възпитание на детето Г.. Данните по делото сочат, че М.М. и А.М. от с.Б., о.Р., притежават необходимите качества, за да се справят адекватно с отглеждането и възпитанието на Г., както и че вече е изградена емоционална връзка и близки взаимоотношения между тях и детето. При това положение съдът намира, че чрез настаняването на детето в професионалното приемно семейството, интересите му ще бъдат защитени по най-добрия за него начин.

Предвид изложеното съдът приема, че са налице основанията на чл.28, във вр. чл.26, във вр. чл.25, т.2 от ЗЗДет. и по отношение на детето Г.М.С., с ЕГН*, следва да бъде постановена мярка за закрила по чл.4, ал.1, т.4 от ЗЗДет., като същото бъде настанено за отглеждане в професионалното приемно семейство на М.Г.М., ЕГН*, и А.С.М., ЕГН*, и двамата с постоянен и Н.А. С.Б., о.Р., У.„О.”№18, за срок от 12 месеца или до момента, в който настъпят основателни причини за прекратяване на настаняването. Този срок следва да тече от влизане на настоящото решение в сила, като до тогава има действие Заповед №ЗД/Д-Е-Р-006/14.03.2019 г. на Директора на Д„СП”-Р..

На основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, съдът следва да постанови, при установена нужда от О„ЗД” към Д„СП”-Р., детето Г.М.С., с ЕГН*, да ползва „заместваща приемна грижа”, съгласно ППЗЗДет.

Според чл.33, ал.1 от ЗЗДет. приемното семейство е задължено да дава сведения на родителите за децата и да им съдейства за личните им отношения с тях. По аналогия, същото задължение се отнася и за семейството на близки. Настоящата инстанция, с оглед нормата на чл.33, ал.1, изр.II от ЗЗДет. - “Ако такива отношения са в интерес на детето, районният съд се произнася по техния режим с определение”, следва да се произнесе с определение и във връзка със съществуващата предоставена възможност на неговите родители да осъществяват контакти с детето. Това се налага с оглед необходимостта детето да общува с родителите си, предвид правилното формиране и изграждане на същото като личност, като режимът на лични контакти следва да се съобрази и с възрастта на детето. По закон режимът следва да бъде фиксиран с оглед осъществяване на родителските права родителите, като настоящата инстанция следва да определи режим на лични контакти на вуйчото В.Г.С. с детето Г.М.С., с ЕГН*, както следва: всеки петък от 16.00 часа в сградата на ОЕПГ-Р..

Водим от гореизложеното, съдът

Р Е Ш И :

 

НАСТАНЯВА на основание чл.28, във вр. чл.26, във вр. чл.25, ал.1, т.3, вр. с чл.4, т.4 от ЗЗДет. Г.М.С., с ЕГН*, родено от майка – М.Г.С., ЕГН*, и баща – неизвестен, В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО на М.Г.М., ЕГН*, и А.С.М., ЕГН*, и двамата с постоянен и Н.А. С.Б., о.Р., У.„О.”№18, ЗА СРОК от 12 месеца или до настъпване на законни основания за изменение или прекратяване на настаняването като мярка за закрила на детето, считано от влизане на решението в сила.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, при установена нужда от О„ЗД” при Д„СП”-Р., детето Г.М.С., с ЕГН*, ДА ПОЛЗВА „заместваща приемна грижа”, съгласно Правилника за прилагане на ЗЗДет., определя на основание чл.33 от ЗЗДет, на вуйчото В.Г.С., режим на лични контакти и отношения с детето Г.М.С., с ЕГН*, както следва: всеки петък от 16.00 часа в сградата на ОЕПГ-Р..

Препис от решението да се връчи на директора на Д”СП”-Р., на професионалното приемно семейство М.Г.М., ЕГН*, и А.С.М., ЕГН*, и двамата с постоянен и Н.А. С.Б., о.Р., У.„О.”№18 - за сведение и изпълнение.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните, пред Благоевградски окръжен съд, като обжалването не спира изпълнението.

 

Районен съдия:…………………………………………..