О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1897

 

Номер   1897

Година   17.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100658

по  описа  за

2018

година

 

Производството пред първоинстанционният съд е образувано по искова молба депозирана от М.Г.О., ЕГН* от г.Б., о.Б., о.Б., у.„Е.т.”№16, Ч. процесуалния представител  по пълномощие Р.А.О., ЕГН*, от г.Б., о.Б., о.Б., у.„Е.т.”№16 и В.Г.Я., ЕГН*, от г.Б., о.Б., о.Б., у.„Е.т.”№16.

В изпълнение на дадените от съда указания с определение №882 от 13.02.2019 г., ищците са представили поправена искова молба, с която са конкретизирали основанията, въз основа на които претендират да бъде прогласена нищожността на процесната договорна ипотека отправяйки и надлежен петитум към съда.

При повторна проверка на допустимостта на исковата молба, съдът констатира, че предвид цената на първия от предявените обективно съединени искове с правно основание чл.170 от ЗЗД за прогласяване на недействителността на учредената договорна ипотека, а самия договор за нищожен на посочените в петитума на исковата молба основания, производството по настоящето дело по предявения иск не е родово подсъдно като първа инстанция за разглеждане от Рг.РС. Съобразно константната практика на съдилищата цената на иска, в случая следва да се определи от данъчната оценка на ипотекирания имот, тъй като предмет на предявения иск е валидността на ипотечното правоотношение. Действителността на договора за банков кредит е извън предмета на предявения иск, поради което размерът на обезпеченото вземане няма отношение при определяне цената на иска. В този смисъл е постановената по реда на чл.274, ал.3 от ГПК, съдебна практика /определение №44/15.01.2010 г. по ч. т. д. №725/2009 г. на ВКС, IV г.о.; определение №1070 от 30.12.2011 г. на ВКС по ч.т.д. №700/2011 г. на ІІ ТО/. Аналогично е и по отношение цената на иска с правно основание чл.496, ал.3 от ГПК за обявяване недействителността на извършената публична продан, като едностранен властнически акт на съдебния изпълнител на описания в т.2 от петитума на исковата молба имот. Видно от приложената на л.27 от делото данъчна оценка, е, че данъчната оценка на процесния имот е 35`056.56 лв. Съгласно чл.104, т.4 от ГПК, исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25`000.00 лв., с изключение на изрично предвидените в цитираната разпоредба граждански спорове, подлежат на разглеждане като първа инстанция от Бл.ОС. В този смисъл предвид разпоредбата на чл.104, т.6 от ГПК, производството по делото следва да се прекрати, а делото следва да бъде изпратено по подсъдност на компетентния съд – Бл.ОС на който делото е подсъдно по правилата на родовата подсъдност по чл.103 и чл.104 от ГПК.

Водим от горното и на основание чл.104 т. т.4 и чл.118, ал.2 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №658 по описа за 2018 г. на Рг.РС и ИЗПРАЩА делото на надлежния съд – Бл.ОС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

Районен съдия:...............................................................