Р Е Ш Е Н И Е    1903

 

Номер   1903

Година   17.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20171240100227

по  описа  за

2017

година

 

Производство e образувано по искова молба, депозирана от Е.С. на С. в.„Д“ в С. на  „Г.Х.Б.“ ( с предходно име „Ф.к. и СПА“), с адм. адр.: Г.Б., У.„.№5, представлявана от Е.В.П., Ч. А.Б.Б. от КАК, със С.А.: Г.Б., У.„.А.№2, .7, против  М.Ф.Л.,  гражданин на И., роден на 20.06.1970 г. в Д., и против Е.Х.,  гражданин на И., родена на 09.11.1979 г. в Д., и двамата с А.: №11 Б.В., С., К.Д., И., А. в Р.Б. Г.Б., У.„.№5, „Г.Х.Б.“, а.D 103, .1.

Ищецът моли съда да постанови решение, с което да бъде осъден ответника да заплати сумата от 11`569.00 €, представляваща част дължимата такса за поддръжка и управление за  периода 2011 г. – 2017 г., допълнителни услуги и извършвани СМР, ведно със законната лихва върху претендираната сума, считано от датата на предявяване на исковата молба  до окончателното изплащате на същата.

С исковата молба се претендират и  сторените по делото разноски.

В съдебно заседание ищецът не се явява, процесуалният представител поддържа предявените искове и направените доказателствени искания. Не сочи допълнително доказателства.

В едномесечния срок по чл.131, ал.1 от ГПК, от страна на ответниците не са представени писмени отговори.

В съдебно заседание ответниците, редовно призовани, не се явяват.

Съдът, като се запозна с твърденията, изложени от ищеца в исковата молба, като прецени и анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, с оглед разпоредбата на чл.235 от ГПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

В настоящото производство ищецът, Ч. управителя на етажната С. следва да установи при условията на пълно и главно доказване основанието за възникване на вземането и неговия размер.

От приложените към исковата молба, приети и неоспорени писмени доказателства – Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №193, том VI, рег.№5713, дело №1126/2008 г. по описа на нотариус С.В., рег. №489 на НК, вписан в Службата по вписванията Р. с вх.рег.№8143/25.09.2008 г., акт 128, том XXXV, дело 7460 се установи съществуващото правоотношение между страните, а именно качеството на ответници, етажни собственици в ищцовата Е.С..

1. От приложените Протокол от ОС на ЕС от 10.04.2014 г., приложение №1, приложение №2 към Протокол от ОС на ЕС от 10.04.2014 г.; Протокол за обявяване на изготвяне на протокол по реда на чл.16, ал.7 ЗУЕС и Протокол /покана по чл.13, ал.1 ЗУЕС, се установи провеждането на общо събрание на етажната С. и взетите на същото решения, както и определения размер на дължимите от ответниците суми.

Задължението на ответниците да изпълняват решенията на органите на управление и да заплащат разходите за управление и поддръжка на общите части са им вменени и по силата на самия Закон за управление на етажната С., като съгласно чл.6, ал.1, т.8 от ЗУЕС (изм. с ДВ бр.57 от 2011 г.) всеки собственик е длъжен да изпълнява решенията на органите на етажната С., какъвто орган несъмнено е Общото събрание на етажните собственици, а съгласно т.10 от същата разпоредба всеки собственик е длъжен да заплаща разходите за управлението и поддържането на общите части в сградата.

Съгласно чл.1. ал.1, т.5 от ЗУЕС Общото събрание на етажната С. определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата. В чл.51, ал.1 от ЗУЕС е указано, че разходите за управление и поддържане на общите части на етажната С. се разпределят по равно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите. Изключение от това правило е допуснато само в хипотезите на чл.51, ал.2 от ЗУЕС – за ползвател и обитател, който пребивава в етажната С. не повече от 30 дни в рамките на една календарна година. По делото от страна на ответника не са представени доказателства за своевременно уведомяване на председателя на УС за горните обстоятелства, а именно, че ответникът не ползва притежавания от него апартамент повече от 30 дни в рамките на една календарна година.

Съгласно чл.16, ал.9 от ЗУЕС, всеки член на общото събрание може да оспори съдържанието на протокола, включително достоверността на отразените в него решения, като оспорването се извършва писмено пред управителния съвет (управителя) в 7-дневен срок от съобщението по ал.7, но не по-късно от един месец в случаите, когато собственикът, ползвателят или обитателят отсъства. Ответниците не представят доказателства, че са оспорили съдържанието на протокола от проведеното общо събрание на ЕС.

В настоящия случай съдът приема, че са налице влезли в сила решения на ОС на ЕС (необжалвани по предвидения в ЗУЕС ред и срок), установяващи парично задължение за ответниците.

Безспорно се установи по делото, че ответниците не са изпълнили задълженията си, като не са заплатили сумата в общ размер на 11`569.00 €, включваща следните задължения:

- такса поддръжка и управление общо в размер на 7`896.00 €, от които 987.00 € за 2010 г.; 987.00 € за 2011 г.; 987.00 € за 2012 г.; 987.00 € за 2013 г., 987.00 € за 2014 г.; 987.00 € за 2015 г., 987.00 € за 2016 г. и 987.00 € за 2017 г.;

- допълнителни услуги извън включените в т.1, а именно 2`220.00 €, от които 740.00 € за 2015 г.; 740.00 € за 2016 г. и 740.00 € за 2017 г.;

- сума за извършване на СМР по общите части на ЕС в размер на 1`453.00 € в сроковете, посочени в съответните решения.

С оглед гореизложеното претенцията на ищеца по иска с правно основание по чл.79, от ЗЗД, във вр. с чл.6, ал.1, т.8 и т.10 от ЗУЕС е изцяло основателна и като такава следва да бъде уважена.

Ищецът е направил искане за присъждане на разноските, сторени в настоящото производство. С оглед изхода на спора, това искане следва да бъде уважено. В полза на ищеца следва да се присъди сумата от 1`175.00 лева, съгласно представен списък по чл.80 от ГПК.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА М.Ф.Л.,  гражданин на И., роден на 20.06.1970 г. в Д., и Е.Х.,  гражданин на И., родена на 09.11.1979 г. в Д., и двамата с А.: №11 Б.В., С., К.Д., И., А. в Р.Б. Г.Б., У.„.№5, „Г.Х.Б.“, а.D 103, .1, да заплатят на Е.С. на С. в.„Д“ в С. на  „Г.Х.Б.“ (с предходно име „Ф.к. и СПА“), с адм. адр.: Г.Б., У.„.№5, представлявана от Е.В.П., Ч. А.Б.Б. от КАК, със С.А.: Г.Б., У.„.А.№2, .7, сумата от 11`569.00 €, включваща следните задължения: а) такса поддръжка и управление общо в размер на 7`896.00 €, от които 987.00 € за 2010 г.; 987.00 € за 2011 г.; 987.00 € за 2012 г.; 987.00 € за 2013 г., 987.00 € за 2014 г.; 987.00 € за 2015 г., 987.00 € за 2016 г. и 987.00 € за 2017 г.; б) допълнителни услуги извън включените в т.1, а именно 2`220.00 €, от които 740.00 € за 2015 г.; 740.00 € за 2016 г. и 740.00 € за 2017 г.; в) сума за извършване на СМР по общите части на ЕС в размер на 1`453.00 €, ведно със законната лихва върху претендираните суми, считано от датата на постъпване на искова молба в Рг.РС (07.03.2017 г.) до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА М.Ф.Л.,  гражданин на И., роден на 20.06.1970 г. в Д., и Е.Х.,  гражданин на И., родена на 09.11.1979 г. в Д., и двамата с А.: №11 Б.В., С., К.Д., И., А. в Р.Б. Г.Б., У.„.№5, „Г.Х.Б.“, а.D 103, .1, да заплатят на Е.С. на С. в.„Д“ в С. на  „Г.Х.Б.“ (с предходно име „Ф.к. и СПА“), с адм. адр.: Г.Б., У.„.№5, представлявана от Е.В.П., Ч. А.Б.Б. от КАК, със С.А.: Г.Б., У.„.А.№2, .7, сумата 1`505.07 лв. сторени разноски в производството по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Бл.ОС в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

Районен съдия:……………………………………………