П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1733

 

Номер   1733

Година   08.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20181240200156

по  описа  за

2018

година

 

Не дава ход на делото.

Прилага към делото постъпилата по ел.  поща на съда  молба от А.Р..

На основание чл.289, ал.1, вр. с чл.24, ал.5, т.5 от НПК, прекратява наказателното производство, включително и в частта за предявения гр. иск, по нчхд №156/2018 г. по описа на Рг.РС.

Определението на съда, с което се прекратява наказателното производство, включително и в частта на предявения граждански иск подлежи на обжалване от страните в 7-дневен срок, пред Бл.ОС, който за явилите се страни тече от днес, за неявилите се от датата на получаване на съобщението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:...................................................