П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    1774

 

Номер   1774

Година   09.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20171240200876

по  описа  за

2017

година

 

По въпросите, които се обсъждат в разпоредителното заседание, съдът изразява следното становище:

    Делото е подсъдно на Рг.РС.;

    Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;

    При изготвяне на обвинителния акт е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на част от подсъдимите

    Не е налице основание за разглеждане на делото по реда на особените правила;

    Не е налице основание за разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;

    Потвържадава взетите  мерки за неотклонение спрямо  подсъдимите

    На този етап не се налага събирането на нови доказателства;

  Прекратява съдебното производство  по нохд №876/2017 г. по описа на Рг.РС, като връща делото на РП-Р..

ОПРЕДЕЛЕНИЯТА по чл.248, ал.1, т.3 и т.6 от НПК подлежат на обжалване и протестиране от страните в 7-дневен срок от днес пред Бл.ОС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:....................................................