Р Е Ш Е Н И Е    1597

 

Номер   1597

Година   01.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200064

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от „.М.О., ЕИК*, с адрес Г.С., срещу НП №П.г., издадено от Директора на Б.Д.„З.Р.“ към МОСВ, с което на основание чл.200, ал.1, т.2, пр.2 от ЗВ, му е наложена „имуществена санкция” от 2`000,00 лева за нарушение на чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ.

В жалбата жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Директора на Б.Д.„З.Р.“ към МОСВ чрез процесуалния си представител оспорва подадената Ж. и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от „.М.О., ЕИК*, с адрес Г.С., срещу НП №П.г., издадено от Директора на Б.Д.„З.Р.“ към МОСВ, е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Атакуваното НП е издадено против „.М.О., ЕИК* за това, че при извършена проверка на 21.08.2018 г. на изграденото водовземно съоръжение за водохващане от р.Ч.м. на кота дъно река 1185 м. в землището на с.Ч.м., о.Я., о.Б. и МВЕЦ„.М., собственост на „.М.О. е установено, че: в момента на проверката се извършва водовземане, посредством гореописаното водохващане за работата на МВЕЦ„.М., с цел производство на електрическа енергия. На рибния проход на водохващането е монтирана рейка за измерване на преминаващите през рибния проход водни количества. При извършения отчет на рейката е установено, че преминаващото водно количество е 18-19 см., отговарящо на 53-57 l/s по представена от „Ч.М.ООД в Б. ключова крива. Съгласно т.1 от раздел „Условия на водовземането“ от Разрешително за водвземане №41140136/24.06.2009 г., продължено с Решение №ПО-01-43/24.02.2015 г., титуляра на разрешителното е длъжен да осигури целогодишно подаване на минимално водно количество от 80 l/s след водохващането на р.Ч.м., необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на реката. Неосигуряването на минимални водни количества в р.Ч.м. на 21.08.2018 г. от „.М.О. след изграденото водовземно съоръжение за нормалното функциониране на екосистемите след водогващането, изградено на р.Ч.м. е в отклонение от заложеното в т. 1 от раздел „Условия на водовземането“ от Разрешително за водовземане №41140136/24.06.2009г., продължено с Решение №ПО-01-43/24.02.2015 г., издадено от Директора на Б. на „.М. ООД и с цел на водовземането – „производство на ел. енергия“ - адм.нарушение по чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ.

Нарушението е документирано с Констативен протокол №КД-01-740/21.08.2018 г.

НП е издадено въз основа на АУАН №КД-04-149 от 15.10.2018 г., съставен от инспектор към Б.Д.„З.Р.“, с което на основание чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ на жалбоподателя е наложена „имуществена санкция” от 2`000,00 лева за нарушение на чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ.

Съдържащото се в ЗАНН изискване НП да съдържа описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, означава да бъдат посочени всички съставомерни елементи на деянието и обстоятелствата, при които то е извършено по начин, даващ възможност да се направи индивидуализация на административното нарушение. Това, от една страна е от значение за съдебния контрол за материална законосъобразност на НП, а от друга - чрез конкретизацията на нарушението от фактическа страна, се обезпечава правото на защита на лицето, привлечено към Административно-наказателна отговорност, в съдържанието на което се включва и правото му да знае точно какво адм. нарушение се твърди, че е извършило, за да може да организира защитата си в пълен обем. Всички обстоятелства, релевантни за съставомерността на деянието и за реализиране на отговорността, следва да бъдат обективирани в съдържанието на акта (чл.42, т.4 и 5 ЗАНН) и съответно - в НП (чл.57, ал.1, т.5 и 6 ЗАНН). Административното наказание се налага по строго формална процедура, имаща за цел да защити правата на лицето.

Административно-наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и наказателни постановления, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на адм. наказание.

При така направените фактически констатации, районният съд счита, че с обжалваното НП законосъобразно е ангажирана имуществената отговорност на жалбоподателя. От една страна обжалваното НП е издадено при спазване на установената за това законова процедура и от компетентен за това орган. Както АУАН, така и НП са надлежно връчени съобразно изискванията на ЗАНН, като и двата документа са съставени в сроковете по чл.34 от ЗАНН. След констатиране на нарушението с процесния акт, НП е издадено в 6-месечния срок за това съобразно изискванията на същия законов текст. Ето защо съдът приема, че не са налице допуснати процесуални нарушения на ЗАНН при издаването на НП в този казус. В случая настоящият състав намира, че както в АУАН, така и в процесното НП, се съдържа пълно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено. Посочено е какво е водното количество, отнето чрез водохващането, както и дали са налице водни количества които преминават в коритото на р.Ч.м. след водохващането съобразно изискването на т.1 от Раздел "Условия на водовземането" на Разрешителното за водовземане №41140136/24.06.2009 г. Съгласно разпоредбата на чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ, водоползвателите-титуляри на разрешителни, имат задължение да изпълняват условията в издадените им разрешителни по реда на този закон и комплексните разрешителни, издадени по реда на ЗООС. Не е спорно по делото, че в полза на на „.М.О. е издадено Разрешително за водовземане №41140136/24.06.2009 г., от Директора на Б.Д.„З.Р.“ и съгласно т.1 от Раздел "Условия на водовземането" от разрешителното на титуляра, е вменено задължение целогодишно да пропуска минимално екологично водно количество от 80 л/сек. след водохващането на р.Ч.м., необходими за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на реката. От доказателствата по делото безспорно се установява, че не се осигуряват минималните водни количества за нормалното функциониране на екосистемите в р.Ч.м.. Несъобразявайки се с условията на разрешителното, търговецът е осъществил от обективна страна състава на посоченото в НП административното нарушение, поради което законосъобразно е ангажирана отговорността му. Фактите са потвърдени в хода на съдебното следствие пред районния съд от разпитаните свидетели и правилно е квалифицирано деянието като нарушение по чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ, във вр. с чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ. От разпита на свидетелите се установява, че датата на установяване на нарушението по акта е тази на извършване на самата проверка от негова страна. Неоснователен е и наведеният с жалбата довод за допуснати в хода на Административно-наказателното производство съществени нарушения на процесуалните правила.. Както НП, така и предпоставилият го АУАН са издадени от компетентни органи, спазени са формата и редът при постановяването им, като същите съдържат минимално изискуемите реквизити, съгласно разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Съдържащото се в тях фактическо описание на нарушението е достатъчно, пълно и конкретно и позволява индивидуализацията му като адм.нарушение по нарушение по чл.200, ал.1, т.2, във вр. с чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ. Налице е пълно фактическо и правно единствено между АУАН и НП, досежно описанието на административното нарушение и фактите по неговото извършване, по идентичен начин възпроизведени в съдържанието на двата акта.

Ето защо, съдът намира, че така издаденото НП следва да бъде потвърдено изцяло като законосъобразно.

Така мотивиран, на основание чл.63, ал.1, пр.1 ЗАНН, Рг.РС, НО, 3-ти състав

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №П.г., издадено от Директора на Б.Д.„З.Р.“ към МОСВ, с което на основание чл.200, ал.1, т.2, пр.2 от ЗВ на „.М.О., ЕИК*, с адрес Г.С. е наложена „имуществена санкция” от 2`000,00 лева за нарушение на чл.48, ал.1, т.11 от ЗВ.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. пред Бл.АС в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………………………….