Р Е Ш Е Н И Е    1598

 

Номер   1598

Година   01.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200065

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от „.-Р.Е., ЕИК*, с адр. Г.С., Б.С.№2, срещу НП №ПО-02-3/09.01.2019 г., издадено от Директора на Б.Д.„З.Р.“ към МОСВ, с което на основание чл.200, ал.1, т.2, пр.1 от ЗВ му е наложена „имуществена санкция” от 2`000,00  лева за нарушение на чл.44, ал.1 от ЗВ.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят Ч. процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Директора на Б.Д.„З.Р.“ към МОСВ, Ч. процесуалния си представител, оспорва подадената Ж. и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от „.-Р.Е., ЕИК*, с адр. Г.С., Б.С. №2, срещу НП №ПО-02-3/09.01.2019 г., издадено от Директора на Б.Д.„З.Р.“ към МОСВ е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Атакуваното НП е издадено против „.-Р.Е., ЕИК* за това, че при извършена проверка на 21.09.2018 г.  на обект – Завод „З.“, находящ се в землището на с.Е., о.Р., във връзка с установяване на начина и мястото на водовземане за обекта, както и начина и мястото на заустване на отпадъчните води от него, при която е констатирано следното:

1. В момента на проверката обектът функционира; на територията на обекта се ползват води за технологични нужди и за хигиенно-битови нужди;

2. Водите в обекта се ползват от р.П., посредством съществуващо масивно водохващане, изградено на кота 956.5м, землище на с.П., о.Б.. Водохващането е „алпийски“ тип с бетонов яз, приемна шахта, водовземна траншея и савачни врати;

3. В момента на проверката се извършва водовземане посредством водохващането на р.П.. Отнетите водни количества от водохващането посредством тръбопровод се довеждат до произовдствената площадка на обекта.

4. Дейността на обекта се осъществява от „.-Р. ЕООД.

5. За извършеното водовземане от р.П. посредством водовземането съоръжение за технологични и хигиенно-битови нужди в обекта няма издадено разрешително за водовземане -  адм. нарушение по чл.44, ал.1 от ЗВ.

Нарушението е документирано с Констативен протокол №КД-01-918/21.09.2018 г.

НП е издадено въз основа на АУАН №КД-04-156 от 22.10.2018 г., съставен от инспектор към Б.Д.„З.Р.“, с което на основание чл.200, ал.1, т.2, пр.1 от ЗВ, на жалбоподателя е наложена „имуществена санкция” от 2`000,00  лева за нарушение на чл.44, ал.1 от ЗВ.

Съдържащото се в ЗАНН изискване НП да съдържа описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, означава да бъдат посочени всички съставомерни елементи на деянието и обстоятелствата, при които то е извършено по начин, даващ възможност да се направи индивидуализация на административното нарушение. Това, от една страна е от значение за съдебния контрол за материална законосъобразност на НП, а от друга - Ч. конкретизацията на нарушението от фактическа страна, се обезпечава правото на защита на лицето, привлечено към Административно-наказателна отговорност, в съдържанието на което се включва и правото му да знае точно какво адм.нарушение се твърди, че е извършило, за да може да организира защитата си в пълен обем. Всички обстоятелства, релевантни за съставомерността на деянието и за реализиране на отговорността, следва да бъдат обективирани в съдържанието на акта (чл.42, т.4 и 5 ЗАНН) и съответно - в НП (чл.57, ал.1, т.5 и 6 ЗАНН). Административното наказание се налага по строго формална процедура, имаща за цел да защити правата на лицето.

Административно-наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и наказателни постановления, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на адм. наказание.

При така направените фактически констатации, районният съд счита, че с обжалваното НП законосъобразно е ангажирана имуществената отговорност на жалбоподателя. От една страна обжалваното НП е издадено при спазване на установената за това законова процедура и от компетентен за това орган. Както АУАН, така и НП са надлежно връчени съобразно изискванията на ЗАНН, като и двата документа са съставени в сроковете по чл.34 от ЗАНН. След констатиране на нарушението с процесния акт, НП е издадено в 6-месечния срок за това съобразно изискванията на същия законов текст. Ето защо съдът приема, че не са налице допуснати процесуални нарушения на ЗАНН при издаването на НП в този казус. В случая настоящият състав намира, че както в АУАН, така и в процесното НП, се съдържа пълно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено. Установено е, че в момента на проверката стопанисвания от търговеца обект се снабдява с вода посредством ползването на съществуващо съоръжение, а именно водохващане, изградено на р.П.. За ползването на съществуващото съоръжение, а именно водохващане, изградено на р.П. търговеца не притежава необходимото разрешително съгласно ЗВ, с което е осъществен състава на визираното в НП нарушение.

Процесното нарушение не може да бъде квалифицирано като "маловажен случай" съгласно чл.28 от ЗАНН, тъй като засяга обществените отношения, свързани с  управление на водите в интерес на обществото и опазване на здравето на населението с цел предотвратяване и намаляване на вредните последици за човешкия живот и здраве, околната среда, стопанската дейност и др.

Установени са факта на водоползването, като изводите намират опора в събраните по делото гласни и писмени доказателства. По делото не бяха представени доказателства, които да оборват тези констатации. Именно посочената като нарушена разпоредба на чл.44, ал.1 от ЗВ въвежда задължителното условие за осъществяване на водовземане – единствено при наличие на съответното разрешително /освен в изброените в т.т.1, 2 и 3 от същия закон хипотези, в които настоящият случай не попада/. Неизпълнението на това задължение влече след себе си наказуемост по чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ. Както НП, така и предпоставилият го АУАН са издадени от компетентни органи, спазени са формата и редът при постановяването им, като същите съдържат минимално изискуемите реквизити, съгласно разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Съдържащото се в тях фактическо описание на нарушението е достатъчно, пълно и конкретно и позволява индивидуализацията му като адм.нарушение по чл.44, ал.1, във вр. с чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ. Налице е пълно фактическо и правно единствено между АУАН и НП, досежно описанието на административното нарушение и фактите по неговото извършване, по идентичен начин възпроизведени в съдържанието на двата акта.

Ето защо, съдът намира, че така издаденото НП следва да бъде потвърдено изцяло като законосъобразно.

Що се касае до искането на процесуалния представител на жалбоподателя за присъждане на направените в  производството разноски, същото се явява неоснователно не само предвид изхода от спора. В производството пред районния съд по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, при субсидиарно прилагане на НПК съгласно чл.84 от ЗАНН, не се присъждат разноски на страните, като в този смисъл е и Тълкувателно решение №2/03.06.2009 г. на ВАС, постановено по т.д. №7/2008 г.

Така мотивиран, на основание чл.63, ал.1, предл. 1 ЗАНН, Рг.РС, НО, 3-ти състав

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №ПО-02-3/09.01.2019 г., издадено от Директора на Б.Д.„З.Р.“ към МОСВ, с което на основание чл.200, ал.1, т.2, пр.1 от ЗВ на „.-Р.Е., ЕИК*, с адр. Г.С., Б.С. №23е наложена „имуществена санкция” от 2`000,00  лева за нарушение на чл.44, ал.1 от ЗВ.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. пред Бл.АС  в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………………………..