Р Е Ш Е Н И Е № 1623

 

Номер 1623

Година 02.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200767

по описа за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. на „.Х.С.Е. ЕИК*, с адрес Г.С., У.Д.И.№7, подадена срещу НП №К-025726/18.06.2018 Г. издадено от Директора на РД-С. към ГД„КП“ при КЗП, с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание „имуществена санкция” от 1`100.00 лв., за нарушение по чл.114, т.2 от ЗТ.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателя, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган в съдебно заседание не изпраща представител, в съпроводителното писмо с което е администрирана жалбата към съда, оспорва подадената Ж. и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от „.Х.С.Е. ЕИК*, с адрес Г.С., У.Д.И.№7, подадена срещу НП №К-025726/18.06.2018 Г. издадено от Директора на РД-С. към ГД„КП“ при КЗП е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН №К-025726/22.03.2018 г. от гл. инспектор в РД-С. към КЗП затова, че при извършена проверка на 23.01.2018 г. в обект Х.„П.“, находящ се в Г.Б., У.Ц.С.№68, стопанисван от Б.Х.С.Е., ЕИК*, за съответствието му с определената категория от четири звезди, е установено следното: 1. На видно място на рецепцията е поставено удостоверението с утвърдена категория №РК-19-10233/04.04.2016г. – 4 звезди – валидно до 04.04.2021 г.

2. При извършване на проверката в туристическия обект е изготвен чек лист по Наредбата за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действия и прекратяване на категорията, приета с ПМС от 17.08.2015 Г. който е неразделна част от констативния протокол №2648524/23.01.2018 г.

3. При извършената проверка е установено, че в хотела липсва телефонна инсталация с единен вътрешен телефонен №„9“ за връзка с рецепция; универсална инвалидна количка; липсва място за обслужване на хора с намалена подвижност; в банята няма увеличаващо козметично огледало, телофон – дериват и озвучаване; липсва санитарен възел за хора с намалена подвижност, с което е нарушена разпоредбата на чл.114, т.2 ЗТ.

Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено обжалваното НП №К-025726/18.06.2018 г. на Директора на РД-С. към ГД„КП“ при КЗП, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „имуществена санкция” от 1`100.00 лв., за нарушение по чл.114, т.2 от ЗТ.

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на административно нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на административно нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати и гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя, свидетелите по установяване на административното нарушение.

Съдържащото се в ЗАНН изискване НП да съдържа описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, означава да бъдат посочени всички съставомерни елементи на деянието и обстоятелствата, при които то е извършено по начин, даващ възможност да се направи индивидуализация на административното нарушение. Това, от една страна е от значение за съдебния контрол за материална законосъобразност на НП, а от друга - чрез конкретизацията на нарушението от фактическа страна, се обезпечава правото на З. на лицето, привлечено към административно-наказателна отговорност, в съдържанието на което се включва и правото му да знае точно какво административно нарушение се твърди, че е извършило, за да може да организира защитата си в пълен обем. Всички обстоятелства, релевантни за съставомерността на деянието и за реализиране на отговорността, следва да бъдат обективирани в съдържанието на акта (чл.42, т.4 и 5 ЗАНН) и съответно - в НП (чл.57, ал.1, т.5 и 6 ЗАНН). Административното наказание се налага по строго формална процедура, имаща за цел да защити правата на лицето.

В чл.232, ал.2 от ЗТ е регламентирана компетентността на Председателя на КЗП /К./ да издава НП за нарушенията по този закон. Компетентността на Председателя на КЗП да издава НП не подлежи на никакво съмнение, тя е регламентирана, както в административно-наказателните разпоредби на ЗТ /чл.232, ал.2/, така и в общите разпоредби за контрол по спазването на закона /чл.175, ал.2/. В настоящия случай АУАН е съставен от оправомощено от Председателя на КЗП лице, а НП е издадено от орган с делегирани правомощия, съгласно разпоредбата на чл.232, ал.2 от ЗТ.

Административно-наказателната отговорност на жалбоподателят е била ангажирана на основание чл.114, т.2 от ЗТ. Разпоредбата въвежда задължение за лицата, извършващи хотелиерство и ресторантьорство в туристически обекти по ЗТ, да предоставят туристически услуги отговарящи на определената категория на туристическия обект по чл.121, ал.5 от ЗТ, а именно от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията /Наредбата/.

В НП нарушението е квалифицирано непълно, което нарушава правото на З.. Сочената за нарушена разпоредба на чл.114, т.2 от ЗТ е бланкетна и не съдържа правило за поведение. Според същата лицата извършващи хотелиерство и/или ресторантьорсто в туристически обекти са длъжни да предоставят услуги в туристически обект, който отговаря на изискванията за определената му категория съгласно изискванията на наредбата по чл.121, ал.5 /Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведеният за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията /обн.ДВ бр.65/2015г.//. Принципът на законоустановеност на административното наказание е несъвместим с неточности в квалификацията на административното нарушение. В конкретиката на фактите – в НП не е индивидуализирана наредбата, издадена на основание чл.121, ал.5 ЗТ – с пълно наименование и конкретно нарушени текстове за изискванията към предоставящият туристически услуги. Цифровата правна квалификация не подлежи на текстово тълкуване с оглед описанието на нарушението, с оглед изричното изискване на члл. 57, ал.1, т.6 от ЗАНН. Изложеното представлява нарушение на административно-производствените правила и тъй като нарушава правото на З. е основание за отмяна на НП.

Съдът намира, че НП е издадено и при непълнота на доказателствения материал. Преди да се издаде НП, следва да се направи самостоятелна проверка на обстоятелствата по нарушението, както и да се съберат доказателства относно обстоятелствата, подлежащи на проверка, досежно възраженията на жалбоподателя. Като не е извършена проверка на обосноваността на акта за нарушение, е издадено НП в нарушение на чл.52, ал.4 ЗАНН. Допуснатото нарушение на процесуалните правила е съществено, тъй като е довело до накърняване правото на З. на наказаното лице.

Съдът намира, че при издаването на процесното НП са допуснати процесуални нарушения, които са съществени и не са от категорията на тези нарушения, които могат да бъдат преодолени по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, като същите са достатъчно основание за отмяна на НП. Нарушението е съществено, когато е довело до ограничаване на правата на страните, в която и да е фаза на процеса. Нарушаването на правото на страната да узнае за какво нарушение й е съставен акт и да отстоява своята теза срещу това твърдение обуславя извода, че издаденото НП е незаконосъобразно.

Предвид гореизложеното съдът намира, че обжалваното НП като незаконосъобразно следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №К-025726/18.06.2018 г. издадено от Директора на РД-С. към ГД„КП“ при КЗП, с което на „.Х.С.Е. ЕИК*, с адрес Г.С., У.Д.И.№7, е наложено административно наказание „имуществена санкция” от 1`100.00 лв., за нарушение по чл.114, т.2 от ЗТ, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………………