Р Е Ш Е Н И Е    1755

 

Номер   1755

Година   09.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20171240200584

по  описа  за

2017

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от „.Т.Е., ЕИК*, с адрес Г.Д., срещу НП №П.г., издадено от Директора на Б.Д.„.Р. към МОСВ, с което на основание чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ му е наложена „имуществена санкция” от 2`000,00  лева за нарушение на чл.44, ал.1 от ЗВ.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателя, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Директора на Б.Д.„.Р. към МОСВ, чрез процесуалния си представител, оспорва подадената Ж. и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от „.Т.Е., ЕИК*, с адрес Г.Д., срещу НП №П.г., издадено от Директора на Б.Д.„.Р. към МОСВ, е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Атакуваното НП е издадено против „.Т.Е., ЕИК* за това, че при извършена проверка на 02.06.2017 г.  на обект за дестилиране „к.“, находящ се в имот  №21498.197.5, местността „О.“, землището на Г.Д., стопанисван от „.Т.Е., регистриран в Агенция М. под №*, при която е констатирано следното:

За водовземането на обекта се използва вода от р.Б. като на около 2м. след водохващането водата постъпва в шахта с размери 1.40м./1.60м., след което по тръбопровод Ф100 достига до обекта и служи за охлаждане на 2 броя казани с вместимост от 200 л. и 300 л. Казаните са колонни с двойна дестилация, а охладителите, прикрепени към тях са  изработени от неръждаема ламарина. В момента на проверката се извършва водовземане за нуждите на к.та. За извършеното водовземане „.Т.ЕООД не притежава разрешително за водовземане -  адм. нарушение по чл.44, ал.1 от ЗВ.

Нарушението е документирано с Констативен протокол №КД-01-437/02.06.2017 г.

НП е издадено въз основа на АУАН №КД-04-63 от 26.06.2017 г., съставен от инспектор към Б.Д.„.Р., с което на основание чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ, на жалбоподателя е наложена „имуществена санкция” от 2`000,00  лева за нарушение на чл.44, ал.1 от ЗВ.

Съдържащото се в ЗАНН изискване НП да съдържа описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, означава да бъдат посочени всички съставомерни елементи на деянието и обстоятелствата, при които то е извършено по начин, даващ възможност да се направи индивидуализация на административното нарушение. Това, от една страна е от значение за съдебния контрол за материална законосъобразност на НП, а от друга - чрез конкретизацията на нарушението от фактическа страна, се обезпечава правото на защита на лицето, привлечено към Административно-наказателна отговорност, в съдържанието на което се включва и правото му да знае точно какво адм. нарушение се твърди че е извършило, за да може да организира защитата си в пълен обем. Всички обстоятелства, релевантни за съставомерността на деянието и за реализиране на отговорността, следва да бъдат обективирани в съдържанието на акта (чл.42, т.4 и 5 ЗАНН) и съответно - в НП (чл.57, ал.1, т.5 и 6 ЗАНН). Административното наказание се налага по строго формална процедура, имаща за цел да защити правата на лицето.

Административно-наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и НП, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на адм. наказание.

При така направените фактически констатации, районният съд счита, че с обжалваното НП законосъобразно е ангажирана имуществената отговорност на жалбоподателя. От една страна обжалваното НП е издадено при спазване на установената за това законова процедура и от компетентен за това орган. Както АУАН, така и НП са надлежно връчени съобразно изискванията на ЗАНН, като и двата документа са съставени в сроковете по чл.34 от ЗАНН. След констатиране на нарушението с процесния акт, НП е издадено в 6-месечния срок за това съобразно изискванията на същия законов текст. Ето защо съдът приема, че не са налице допуснати процесуални нарушения на ЗАНН при издаването на НП в този казус. В случая настоящият състав намира, че както в АУАН, така и в процесното НП, се съдържа пълно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено. За ползването на съществуващото съоръжение, а именно водохващане, изградено на р.Б. търговеца не притежава необходимото разрешително съгласно ЗВ, с което е осъществен състава на визираното в НП нарушение.

Процесното нарушение не може да бъде квалифицирано като "маловажен случай" съгласно чл.28 от ЗАНН, тъй като е с особена степен на обществена опасност. Засяга обществените отношения, свързани с  управление на водите в интерес на обществото и опазване на здравето на населението с цел предотвратяване и намаляване на вредните последици за човешкия живот и здраве, околната среда, стопанската дейност и др.. Установени са факта на водоползването, като изводите намират опора в събраните по делото гласни и писмени доказателства. По делото не се обориха тези констатации. Именно посочената като нарушена разпоредба на чл.44, ал.1 от ЗВ въвежда задължителното условие за осъществяване на водовземане – единствено при наличие на съответното разрешително /освен в изброените в т.1, 2 и 3 от същия закон хипотези, в които настоящият случай не попада/. Неизпълнението на това задължение влече след себе си наказуемост по чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ. Както НП, така и предпоставилият го АУАН са издадени от компетентни органи, спазени са формата и редът при постановяването им, като същите съдържат минимално изискуемите реквизити, съгласно разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Съдържащото се в тях фактическо описание на нарушението е достатъчно, пълно и конкретно и позволява индивидуализацията му като адм. нарушение по чл.44, ал.1, във вр. с чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ. Налице е пълно фактическо и правно единствено между АУАН и НП, досежно описанието на административното нарушение и фактите по неговото извършване, по идентичен начин възпроизведени в съдържанието на двата акта.

Ето защо съдът намира, че така издаденото НП следва да бъде потвърдено изцяло като законосъобразно.

Така мотивиран, на основание чл.63, ал.1, пр.1 ЗАНН, Рг.РС, НО, 3-ти състав

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №П.г., издадено от Директора на Б.Д.„.Р. към МОСВ, с което на основание чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ на „.Т.Е., ЕИК*, с адрес Г.Д., е наложена „имуществена санкция” от 2`000,00  лева за нарушение на чл.44, ал.1 от ЗВ.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. пред АС-Бл.  в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………………………