Р Е Ш Е Н И Е    1756

 

Номер   1756

Година   09.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200438

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от „.-2016”Е., ЕИК*, с адрес: Г.Р., срещу НП №1.г., издадено от Директора на РЗИ-Б., с което на основание чл.218, ал.3, вр. чл.231 от ЗЗ му е наложена „имуществена санкция” от 3`500,00  лева, за нарушение на чл.56, ал.1 от същия закон.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП, и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган, чрез процесуалния си представител, оспорва подадената жалба и моли съда да потвърди обжалваното НП.

Жалбата от „.-2016”Е., ЕИК*, с адрес: Г.Р., срещу НП №1.г., издадено от Директора на РЗИ-Б. е подадена в срок от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН №11 от 06.03.2018 г. за това, че при извършена проверка на 06.03.2018 г. в 11,15 часа на кафе „.”, находящ се в Г.Р., стопанисвано от „.-2016”Е., ЕИК*, инспектори  от Р.-Б., констатирали, че клиенти на заведението пушат тютюневи изделия /цигари/ - пет души на три от масите,  като на масите са поставени пластмасови чашки с вода, които служат за пепелници. Установили също така, че кафето представлява закрито обществено място, с което жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл.56, ал.1 от ЗЗ.

Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 02.05.2018 г. обжалваното НП №11 от Директора на РЗИ-Б., с което за описаното в акта нарушение по чл.56, ал.1 от ЗЗ, на основание чл.218, ал.3, вр. чл.231 от същия закон, на жалбоподателят е наложена имуществена санкция в размер на 3`500.00  лева.

За да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, Административно-наказващият орган е този, който поддържа Административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации  не се считат за установени, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя, свидетелите по установяване на административното нарушение.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира следното:

Безспорно е установено по делото, че стопанисвания от дружеството обект - кафе „.”, представлява закрито обществено място по смисъла на §.1а от  ДР ЗЗ., за което чл.56, ал.1 ЗЗ въвежда абсолютна забрана за тютюнопушене. В нарушение на законовата забрана при проверката в обекта на 06.03.2018 г. инспекторите на Р. са констатирали, че клиенти на заведението са пушили тютюневи изделия, като на масите били поставени пластмасови чашки с вода. Тези обстоятелства, не са опровергани и се установяват както от съставения АУАН, така и от свидетелските показания. Предвид това, съдът прави извод за доказаност на нарушението, тъй като установените от доказателствата факти са обективните признаци на нарушението по чл.218, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.56, ал.1 от ЗЗдр., за което отговорността е на стопанисващото обекта търговско дружество.

Нарушението по чл.56, ал.1 ЗЗдр. е описано с всичките му признаци от обективна страна и санкционирано по приложимата разпоредба на чл.218, ал.3 ЗЗдр., поради което възраженията за допуснати нарушения по чл.57 ЗАНН, не намират опора в събраните по делото доказателства.

Имуществена санкция по смисъла на чл.83 от ЗАНН, може да се наложи на юридическо лице или едноличен търговец, само, когато това е предвидено в съответния закон. В настоящия случай това е предвидено в нормата на чл.218, ал.3 от ЗЗ, съгласно която за нарушения по ал.1 /на чл.54, чл.56 или чл.56а/, извършени от юридически лица, се налагат имуществени санкции от 3`000.00 до 5`000.00 лева, а при повторно нарушение - от 5`000.00 до 10`000.00 лева. Имуществената отговорност на „.-2016”ЕООД е ангажирана при условията на чл.83 от ЗАНН, която по същество представлява обективна, безвиновна отговорност на юридическо лице или ЕТ за неизпълнение на задължения към държавата.

Съгласно чл.10 от ЗАНН, при адм. нарушения допустителите се наказват само в случаите, предвидени в съответния закон или указ. Безспорно в разпоредбата на чл.218 от ЗЗ, такава възможност не е предвидена за физическите или юридическите лица, които допуснат нарушение на чл.56 от с.з. Разпоредбата на чл.10 от ЗАНН обаче, следва да бъде тълкувана вр. с нормата на чл.24, ал.2 от ЗАНН, съгласно която за адм. нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени. Смисълът на посочената правна норма, която е в Раздел IV, Глава Втора: "Административно-наказателно отговорни лица", изведен от нейното буквално, систематично и логическо тълкуване е, че параметрите на административно-наказателната отговорност за допустителство са лимитирани и последната възниква единствено при извършени адм. нарушения от физически лица при осъществяване на дейността на съответното предприятие, учреждение или организация. В настоящия случай това не е така. С обжалваното НП не е ангажирана отговорността на управителя на „.-2016”Е., а на самото дружество по реда на чл.83 от ЗАНН, вр. чл.чл.218, ал.3 от ЗЗ, поради което за допустителство по чл.10 от ЗАНН, не може да става дума, тъй като, то може да бъде осъществено само от физически лица.

Съставеният акт за установяване на административното нарушение и издаденото въз основа на него НП отговарят на изискванията на чл.42 от ЗАНН и чл.57 от ЗАНН. В същите са описани достатъчно ясно нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено, като е налице единство относно тези описания в акта и в процесното НП. Ето защо, за нарушителя не е имало неяснота относно вмененото му нарушение и същият е могъл да организира и реализира правото си на защита в пълен обем, както в хода на административно-наказателното производство, така и в производството пред съда.

Не може да бъда споделен довода, че нарушението е маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, с оглед характера на обществените отношения, регламентирани в ЗЗ- да се опазва живота и здравето на неограничен и неопределяем кръг от лица, които биха посетили закрито обществено търговско помещение, като се предотвратят вредните последици за здравето на тези хора от въздействието на тютюневия дим в такива помещения. Нарушението не може да се квалифицира като маловажен случай, с оглед голямата обществена опасност на деянието.

За отговорността на търговеца не е нужно доказване самоличността на лицата, които са установени на място по време на проверката, нито тяхната Административно-наказателна отговорност е обуславяща тази на търговеца за нарушение на забраната по чл.56, ал.1, вр. чл.218, ал.2, вр. ал.1 ЗЗ.

Следва да се приложи разпоредбата на чл.27 ЗАНН, като се намали размера на наложената санкция от 3`500.00 на 3`000.00 лв. Разпоредбата на чл.218, ал.3, предвижда санкция за нарушение по чл.56 ЗЗ, извършено от юридическо лице от 3`000,00 лв. до 5`000,00 лв. и доколкото в настоящия случай няма данни за правонарушения на търговеца, то същата следва да бъде изменена, като се наложи предвиденото в  чл.218, ал.3 ЗЗ, адм. наказание "имуществена санкция" в минимален размер на 3`000.00 лв.

Предвид всичко изложено и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ НП №1.г., издадено от Директора на РЗИ-Б., с което на основание чл.218, ал.3, вр. чл.231 от ЗЗ, на „.-2016”Е., ЕИК*, с адрес: Г.Р., е наложена „имуществена санкция” от 3`500,00  лева, за нарушение на чл.56, ал.1 от същия закон, като на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. чл.218, ал.3  от ЗЗ, намалява размера на наложеното адм. наказание "имуществена санкция" от 3`500.00 лева на 3`000.00 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Бл.АС в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………………