Р Е Ш Е Н И Е    1757

 

Номер   1757

Година   09.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200659

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от „Б.Х.Е., ЕИК*, с адрес Г.Р., о.Б., срещу НП №К., издадено от Директора на РД-С. към ГД„.КПП. КЗП, с което на основание чл.206, ал.1 от ЗТ му е наложена „имуществена санкция” от 1`000,00  лева за нарушение на чл.114, т.1 от ЗТ.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Директора на РД-С. към ГД„.КПП. КЗП, в съдебно заседание не изразяват становище по подадената жалба. В съпроводителното писмо, с което е администрирана жалбата, молят съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Съдът приема, че жалбата от „Б.Х.Е., ЕИК*, с адрес Г.Р., о.Б.,, срещу НП №К., издадено от Директора на РД-С. към ГД„.КПП. КЗП е подадена в законоустановения срок, от процесуално легитимирано лице и съдържа всички изискуеми реквизити за нейната редовност.

Атакуваното НП е издадено против „Б.Х.Е., ЕИК* за това, че П. извършена проверка на 20.02.2018 г. в обект – заведение за хранене и развлечения-специализиран ресторант „В. на А.“ прилежащ към хотелски комплекс „П.Г.“, находящ се в Г.Р., местност „Б.-Ц.“, стопанисван от „Б.Х.Е., било констатирано следното:

В обекта се предлагат за продажба и сервират напитки и кухненска продукция с обявени съответни цени и грамажи, чрез карт и лист меню. В обекта има поставено на видно място Удостоверение за утвърдена категория №РК-19-9226 от 05.08.2015 г. „четири звезди“, валидно до 18.01.2018 г., за обект специализиран ресторант „В. на А.“. Към момента на проверката не са предоставени документи за предприети действия по катогеризиране на обекта, поради което е констатирано, че „Б.Х.ЕООД предоставя туристически услуги в некатегоризиран туристически обект. Констатациите от извършената проверка били отразени в протокол №К-650944/20.02.2018 г. НП е издадено въз основа на АУАН №К-14790 от 23.04.2018 г., съставен от инспектор П.К., за нарушение на чл.114, т.1 от ЗТ .

П. съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че обжалваното НП е незаконосъобразно по следните съображения:

Съдържащото се в ЗАНН изискване НП да съдържа описание на обстоятелствата, П. които е извършено нарушението, означава да бъдат посочени всички съставомерни елементи на деянието и обстоятелствата, П. които то е извършено по начин, даващ възможност да се направи индивидуализация на административното нарушение. Това, от една страна е от значение за съдебния контрол за материална законосъобразност на НП, а от друга - чрез конкретизацията на нарушението от фактическа страна, се обезпечава правото на защита на лицето, привлечено към Административно-наказателна отговорност, в съдържанието на което се включва и правото му да знае точно какво адм. нарушение се твърди, че е извършило, за да може да организира защитата си в пълен обем. Всички обстоятелства, релевантни за съставомерността на деянието и за реализиране на отговорността, следва да бъдат обективирани в съдържанието на акта (чл.42, т.4 и 5 ЗАНН) и съответно - в НП (чл.57, ал.1, т.5 и 6 ЗАНН).

Административно-наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и НП, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на адм. наказание.

В чл.232, ал.2 от ЗТ е регламентирана компетентността на Председателя на КЗП/К./ да издава НП за нарушенията по този закон. Законодателят в разпоредбата  на чл.177, ал.1, т.2 от ЗТ е регламентирал контрола, последващ процедурата по категоризирането на туристическия обект. Компетентността на Председателя на КЗП да издава НП не подлежи на никакво съмнение, тя е регламентирана, както в Административно-наказателните разпоредби на ЗТ /чл.232, ал.2/, така и в общите разпоредби за контрол по спазването на закона /чл.175, ал.2/. Изводът е, че НП е издадено от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия. В настоящия случай АУАН е съставен от оправомощено от Председателя на КЗП лице, а НП е издадено от орган с делегирани правомощия, съгласно разпоредбата на чл.232, ал.2 от ЗТ.

Съдът констатира, че след извършената проверка от инспекторите П. КЗП дружеството-жалбоподател е изпълнило своевременно задължението си визирано в ЗТ и Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията /обн.ДВ бр.65/2015 г./, като е депозирало заявления за категоризаране на заведения за хранене и развлечения на 22.02.2018 г. Това обстоятелство не е изследвано в административно наказателното производство и не са събирани категорични доказателства в тази насока - справка от МТ, видно от която депозираното заявление на 22.02.2018 г. е за категоризация на процесния туристически обект – заведение за хранене и развлечения-специализиран ресторант „В. на А.“, стопанисван от „Б.Х.ЕООД. Съдът намира, че в разглеждания случай не са изяснени напълно обстоятелствата по административното нарушение, не са посочени доказателствата които го потвърждават, което е довело до незаконосъобразност на обжалваното НП.

Видно от доказателствата по делото, актът е съставен в отсъствие на нарушителя, което е възможно в хипотезата на чл.40, ал.2 ЗАНН. В случая обаче, П. съставянето на акта е допуснато нарушение, тъй като посочената разпоредба предвижда възможност за съставяне на акта в отсъствие на нарушителя, ако последният е бил "поканен за съставяне на акта" или не може да бъде намерен. Текстът на разпоредбата означава, че нарушителя следва да бъде поканен за съставяне на акта. Само П. наличието на надлежно връчена такава покана, ако нарушителят не се яви в определения ден, съставянето на акта в негово отсъствие ще попадне в хипотезата на чл.40, ал.2 от ЗАНН. Липсват данни нарушителят да е бил надлежно поканен за съставяне на акта. Допуснато е нарушение, което е довело до накърняване правото на защита на наказаното лице..

Нарушаването на реда за връчване на АУАН, регламентиран в чл.43 от ЗАНН, сериозно ограничава възможността за реализиране защитата на санкционираното лице и затова допуснатото процесуално нарушение е съществено. В конкретния случай ненадлежното връчване на акта е опорочило Административно-наказателното производство, като е следвало да се върне акта на актосъставителя съгласно чл.52, ал.2 от ЗАНН.

Съдът намира, че П. издаването на процесното НП са допуснати процесуални нарушения, които са съществени и не са от категорията на тези нарушения, които могат да бъдат преодолени по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, като същите са достатъчно основание за отмяна на НП. Нарушението е съществено, когато е довело до ограничаване на правата на страните, в която и да е фаза на процеса. Нарушаването на правото на страната да узнае за какво нарушение й е съставен акт и да отстоява своята теза срещу това твърдение обуславя извода, че издаденото НП въз основа на такъв акт е незаконосъобразно.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №К., издадено от Директора на РД-С. към ГД„.КПП. КЗП, с което на „Б.Х.Е., ЕИК*, с адрес Г.Р., о.Б., на основание чл.206, ал.1 от ЗТ, му е наложена „имуществена санкция” от 1`000,00 лева за нарушение на чл.114, т.1 от ЗТ, като незаконосъобразно

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………………..