Р Е Ш Е Н И Е    1790

 

Номер   1790

Година   10.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200658

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от „.Х.Е., ЕИК*, с адрес Г.Р., о.Б.,, срещу НП №К-14792/19.06.2018 г., издадено от Директора на РД-С. към ГД„КП“ при КЗП, с което му е наложена „имуществена санкция” от 1`000,00  лева за нарушение на чл.216, ал.1, вр. чл.3, ал.2, т.5 от ЗТ.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателя, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Директора на РД-С. към ГД„КП“ при КЗП, в съдебно заседание не изразяват становище по подадената жалба. В съпроводителното писмо, с което е администрирана жалбата, молят съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Съдът приема, че жалбата от „.Х.Е., ЕИК*, с адрес Г.Р., о.Б.,, срещу НП №К-14792/19.06.2018 г., издадено от Директора на РД-С. към ГД„КП“ при КЗП е подадена в законоустановения срок, от процесуално легитимирано лице и съдържа всички изискуеми реквизити за нейната редовност.

Атакуваното НП е издадено против „.Х.Е., ЕИК* за това, че при извършена проверка на 20.02.2018 г. в обект – СПА център „П.Г.“ прилежащ към хотелски комплекс „П.Г.“, находящ се в Г.Р., местност „Б.-Ц.“, стопанисван от „.Х.Е., било констатирано следното: Има обособена СПА рецепция. В момента на проверката са предоставени рекламни брошури, описващи различните процедури. Има поставен ценоразпис на различните видове масажи, услуги, СПА процедури. Към момента на проверката в обекта е представено с вх.№Т-87-00-14/28.02.2017 г.  заявление за сертифициране на център по чл.3, ал.2, т.5 от ЗТ, за обект СПА център „П.Г.“. Към момента на съставяне на акта за установяване на адм. нарушение не е предоставен сертификат за обекта, поради което е констатирано, че „.Х.ЕООД извършва дейност в несертифициран обект по чл.3, ал.2, т.5 от ЗТ. Констатациите от извършената проверка били отразени в протокол №К-2650941/20.02.2018 г. НП е издадено въз основа на АУАН №К-14792 от 23.04.2018 г., съставен от инспектор при К., за нарушение на чл.216, ал.1, вр. чл.3, ал.2, т.5 от ЗТ.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че обжалваното НП е незаконосъобразно по следните съображения:

Съдържащото се в ЗАНН изискване НП да съдържа описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, означава да бъдат посочени всички съставомерни елементи на деянието и обстоятелствата, при които то е извършено по начин, даващ възможност да се направи индивидуализация на административното нарушение. Това, от една страна е от значение за съдебния контрол за материална законосъобразност на НП, а от друга - чрез конкретизацията на нарушението от фактическа страна, се обезпечава правото на З. на лицето, привлечено към административно-наказателна отговорност, в съдържанието на което се включва и правото му да знае точно какво административно нарушение се твърди, че е извършило, за да може да организира защитата си в пълен обем. Всички обстоятелства, релевантни за съставомерността на деянието и за реализиране на отговорността, следва да бъдат обективирани в съдържанието на акта (чл.42, т.4 и 5 ЗАНН) и съответно - в НП (чл.57, ал.1, т.5 и 6 ЗАНН).

Административно-наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и НП, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на адм. наказание.

В чл.232, ал.2 от ЗТ е регламентирана компетентността на Председателя на КЗП /К./ да издава НП за нарушенията по този закон. Законодателят в разпоредбата  на чл.177, ал.1, т.2 от ЗТ е регламентирал контрола, последващ процедурата по категоризирането на туристическия обект. Компетентността на Председателя на КЗП да издава НП не подлежи на никакво съмнение, тя е регламентирана, както в административно-наказателните разпоредби на ЗТ /чл.232, ал.2/, така и в общите разпоредби за контрол по спазването на закона /чл.175, ал.2/. Изводът е, че НП е издадено от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия. В настоящия случай АУАН е съставен от оправомощено от Председателя на КЗП лице, а НП е издадено от орган с делегирани правомощия, съгласно разпоредбата на чл.232, ал.2 от ЗТ.

Съдът констатира, че дружеството-жалбоподател е изпълнило своевременно задължението си визирано в ЗТ и Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията /обн.ДВ бр.65/2015 г./, като е депозирало заявление за сертифициране на център по чл.3, ал.2, т.5 от ЗТ за обект СПА Център „П.Г.“, прилежащ към хотелски комплекс „П.Г.“, с вх.№Т-87-00-14/28.02.2017 г. Гореизложеното се потвърждава и от представеното по делото писмо на МТ от 27.02.2018 г., в което е посочено, че на 28.02.2017 г. МТ е стартирало процедура за сертифициране на СПА център П.Г., прилежащ към Хотелски комплекс „П.Г.“, като заявлението е докладвано на проведено заседание на Експертната К. за сертификация на балнеолечебен център, спа център, уелнес център и таласотерапевтичен център и предстои проверка на място.

Това обстоятелство не е изследвано в хода на административно-наказателното производство. Противоречието в описанието на обстоятелствата и посочената правната квалификация, представлява съществено процесуално нарушение, което е довело до нарушение правото на З. на жалбоподателя предвид това, че го затруднява да разбере вмененото му нарушение и да се защити срещу него, поради което и представлява основание за отмяна на обжалваното постановление. Същото не води до несъмненост на административното обвинение и безспорна доказаност на административното нарушение.

Също така, видно от доказателствата по делото, актът е съставен в отсъствие на нарушителя, което е възможно в хипотезата на чл.40, ал.2 ЗАНН. В случая обаче, при съставянето на акта е допуснато нарушение, тъй като посочената разпоредба предвижда възможност за съставяне на акта в отсъствие на нарушителя, ако последният е бил "поканен за съставяне на акта" или не може да бъде намерен. Текстът на разпоредбата означава, че нарушителя следва да бъде поканен за съставяне на акта. Само при наличието на надлежно връчена такава покана, ако нарушителят не се яви в определения ден, съставянето на акта в негово отсъствие ще попадне в хипотезата на чл.40, ал.2 от ЗАНН. Липсват данни нарушителят да е бил надлежно поканен за съставяне на акта. Допуснато е нарушение, което е довело до накърняване правото на З. на наказаното лице.

Нарушаването на реда за връчване на АУАН, регламентиран в чл.43 от ЗАНН, сериозно ограничава възможността за реализиране защитата на санкционираното лице и затова допуснатото процесуално нарушение е съществено. В конкретния случай ненадлежното връчване на акта е опорочило административно-наказателното производство, като е следвало да се върне акта на актосъставителя съгласно чл.52, ал.2 от ЗАНН.

Съдът намира, че при издаването на процесното НП са допуснати процесуални нарушения, които са съществени и не са от категорията на тези нарушения, които могат да бъдат преодолени по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, като същите са достатъчно основание за отмяна на НП. Нарушението е съществено, когато е довело до ограничаване на правата на страните, в която и да е фаза на процеса. Нарушаването на правото на страната да узнае за какво нарушение й е съставен акт и да отстоява своята теза срещу това твърдение обуславя извода, че издаденото НП въз основа на такъв акт е незаконосъобразно.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №К-14792/19.06.2018г., издадено от Директора на РД-С. към ГД„КП“ при КЗП, с което на „.Х.Е., ЕИК*, с адрес Г.Р., о.Б., му е наложена „имуществена санкция” от 1`000,00 лева за нарушение на чл.216, ал.1, вр. чл.3, ал.2, т.5 от ЗТ, като незаконосъобразно

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………………