Р Е Ш Е Н И Е    1803

 

Номер   1803

Година   11.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200146

по  описа  за

2019

година

 

ПРИЗНАВА обвиняемият Д.Т.С., роден на 08.01.1981 г. в г.Р., о.Б., с адрес: г.Р., о.Б., У.„Б.Р.“№1, .6, а.15, българин, български гражданин, женен, основно образование, безработен, неосъждан (настъпила реабилитация по право), с ЕГН* за ВИНОВЕН в това, че на 05.03.2019 г. около 10.45 часа в г.Р., о.Б. по У.„С.п.“, в едногодишен срок от наказването му по адм. ред с НП №17-0331-000825/25.09.2017 г., издадено от н-к на РУ-Р. при ОДМВР-Б., влязло в сила на 03.04.2018 г., за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, извършил такова деяние, а именно - управлявал МПС - лек автомобил, марка и модел “О.К."’ с рег.№*, без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.343в, ал.2 от НК, вр. чл.78а, ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага адм. наказание „ГЛОБА” от 1`000.00 лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС по реда на глава 21 от НПК.

 

Районен съдия:.......................................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 22.04.2019 година

към РЕШЕНИЕ №1803 от 11.04.2019 г.

по НАК.Д. №146 от 2019 г. по описа на РС-Разлог

 

Производство по реда на чл.375 и следващите от НПК. С мотивирано постановление РП-Р. е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност на Д.Т.С., с ЕГН*, за престъпление по  чл.343в, ал.2 НК, с налагане на адм. наказание по реда на чл.78а от НК.

В съдебно заседание РП поддържа внесеното постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия Д.Т.С., с налагане на адм. наказание по реда на чл.78а от НК. Предлага да му бъде наложена глоба от около минимума предвиден в чл.78а НК, с оглед характера на деянието, за което е повдигнато обвинение и съдействието на обвиняемия за бързо приключване на наказателното производство.

Обвиняемият Д.Т.С. няма доказателствена искания като предоставя на преценката на съда крайното решение по делото.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

Д.Т.С., роден на 08.01.1981 г. в г.Р., о.Б., с адрес: г.Р., о.Б., У.„Б.Р.“№1, .6, а.15, българин, български гражданин, женен, основно образование, безработен, неосъждан (настъпила реабилитация по право), с ЕГН*, и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV на Глава осма от НК.

На 05.03.2019 г. около 10,45 часа в г.Р., по У. С.п., Д.Т.С. управлявал лек автомобил, марка и модел “О.К."’ с рег.№*. Свидетелите – полицейски служители при РУ на МВР-Р., при проверка установили Д.Т.С. да управлява посочения автомобил. Свидетелите установили, след справка в електронните масиви на МВР, че С. е неправоспособен водач на МПС. Били съставени против С. Акт за установяване на адм. нарушение с бл.№0737469/05.03.2019 г. по описа на РУ на МВР-Р. за констатирано нарушение по чл.150 ЗДвП, който нарушителят подписал без възражения.

Видно от Справка относно правоспособност, извършвани нарушения и налагани наказания по ЗДвП, представена от РУ на МВР-Р., Д.Т.С. е неправоспособен като водач на МПС. Същият е наказван за същото нарушение /чл.150 от ЗДвП/ с НП №17-0331-000825/25.09.2017 г. на Н-ка на РУ-Р. при ОД на МВР-Б., влязло в законна сила на 03.04.2018 г.

Така установената фактическа обстановка се доказва от показанията на свидетелите, дадени на досъдебното производство, както и от останалите приложени по делото писмени доказателства. Съдът дава вяра на показанията на разпитаните в хода на досъдебно производство свидетели, тъй като те са последователни, безпротиворечиви и се подкрепят от останалия, събран по делото доказателствен материал. От показанията на разпитаните полицейски служители се установява, че на инкриминираните дата и място обвиняемият е бил спрян от тях за проверка в хода на която се установило, че той управлява МПС, без да е правоспособен водач. Съдът намира, че приложените по делото доказателства, изводими от гласни и писмени доказателствени източници подлежат на кредитиране.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че от обективна и субективна страна с деянието си Д.Т.С. е осъществил състава на престъпление по чл.343в, ал.2 НК, като на 05.03.2019 г. около 10.45 часа в г.Р., о.Б. по У.„С.п.“, в едногодишен срок от наказването му по адм. ред с НП №17-0331-000825/25.09.2017 г., издадено от н-к на РУ-Р. при ОДМВР-Б., влязло в сила на 03.04.2018 г., за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, извършил такова деяние, а именно - управлявал МПС - лек автомобил, марка и модел “О.К."’ с рег.№*, без съответно свидетелство за управление.

Съгласно чл.150 от ЗДвП, всяко ППС, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач. Видно от доказателствата по делото, обвиняемият С. управлява МПС, без да е правоспособен водач, без да притежава свидетелство за управление на МПС.

От субективна страна С. е извършил деянието умишлено, при форма на вината пряк умисъл, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал тяхното настъпване, т.е. знаел е, че управлява МПС без съответно свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по адм. ред за такова деяние, но въпреки това е управлявал МПС.

При определяне вида и размера на наложеното на обвиняемия наказание съдът взе предвид следното:

За престъплението по  чл.343в, ал.2 НК, което е умишлено, законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.

Видно от приетите по делото доказателства деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на адм. наказание по реда на Раздел ІV на Глава осма от НК. От деянието не са причинени имуществени вреди.

С оглед на всичко това съдът прецени, че спрямо него са налице кумулативните изисквания на чл.78а НК за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на адм. наказание – глоба. При определяне на конкретния размер на същата съдът взе предвид поведението на обвиняемия, с което е спомогнал за разкриване на обективната истина по делото, социалното и семейното му положение. С оглед на всичко това съдът определи наказание в минималния предвиден в текста на закона размер, а именно глоба от на 1`000.00 лв. В този смисъл съдът счита, че обвиняемия С. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено съответно адм. наказание "ГЛОБА".

Водим от изложените съображения, съдът постанови решението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.......................................................