Р Е Ш Е Н И Е    1836

 

Номер   1836

Година   15.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200072

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на гл. трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от В.Н.Ф. с ЕГН* с адрес с.Е., о.Р., срещу НП №* от 09.01.2019 г. на Директора на РДГ-Б., с което на жалбоподателя е наложено на основание чл.266, ал.1 от ЗГ, адм. наказание "глоба” от 180.00 лв. за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ, постановено е на основание чл.273, ал.1 от ЗГ, отнемане на вещите - предмет на нарушението – 1.93 куб.м. иглолистни материали от бял бор, и на основание чл.273, ал.1 от ЗГ, отнемане на вещите, послужили за извършване на нарушението – Джип „Д.Р.“ с рег.№* и ремарке едноосно без рег.№.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Директора на Р.Б. не изпраща представител и не взема становище по подадената жалба в съдебно заседание. В съпроводителното писмо, с което е администрирана жалбата на жалбоподателя до съда, изразява становище за законосъобразност на обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от В.Н.Ф. с ЕГН* с адрес с.Е., о.Р. срещу НП №* от 09.01.2019 г. на Директора на РДГ-Б. е подадена в срок от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

 Разгледана по същество жалбата е частично основателна.

 Срещу жалбоподателят е съставен АУАН №0019710, серия Ж/2005г. от 17.11.2018 г. в 19.15ч. за това, че на 17.11.2018 г. на горски път, местността “С.“, С., транспортира с Джип „Д.Р.“ с рег.№* и ремарке без рег.№, иглолистни материали - 6 бр. бели борови трупи на 4м., както следва: 1.10 куб. М. II кл., 0.83 куб.м. I кл., с обща кубатура 1.93 куб.м., немаркирани с контролна горска марка. Непосредствено след установяване на нарушението е съставен и констативен протокол №0000818, серия Ю. ДП, за посочените обстоятелства. Актът бил подписан от жалбоподателят без възражение.

В следствие на така съставения АУАН на 09.01.2019 г. било издадено НП №* на Директора на Р.Б., с което на жалбоподателя е наложено на основание чл.266, ал.1 от ЗГ, адм. наказание "глоба” от 180.00 лева за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ и е постановено отнемане на вещите, предмет на нарушението и вещите, послужили за извършване на нарушението.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени, както и нарушителят не се счита за такъв, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

 Съдът счита, че в хода на съдебното производство беше доказано по безспорен начин извършено адм. нарушение от страна на жалбоподателя Ф.. От показанията на свидетелите се установява, че на процесната дата – 17.11.2018 г. жалбоподателят Ф. е бил спрян за проверка на горски път, в м.С., С., като при проверката установили, че автомобила е натоварен с дървен материал – иглолистни материали от бял бор, които не били маркирани. Свидетелите, горски служители замерили материала и установили, че същият е в количество 1,93 куб.м. иглолистни материали от бял бор, като за това съставили както констативен протокол, така и АУАН, тъй като жалбоподателят не представил документи за тях, и дървата не били маркирани с КГМ. Показанията на свидетелите са непротиворечиви, последователни и логични, като същите свидетелстват за факти, които лично и непосредствено са възприети от тях и съдът внимателно и критично обсъди същите, като не намери основания да се съмнява в тяхната достоверност, респективно да не приеме, че нещата са се случили именно по начина, пресъздаден от горските служители.

На следващо място съдът счита, че административно-наказателното производство пред АНО е протекло при спазване на разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, като подробно и обстоятелствено са описани фактите, обуславящи състав на нарушението по чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ.

Атакуваното НП и АУАН са съставени от компетентни органи в кръга на правомощията им, изложени са всички относими обстоятелства, обуславящи дадената правна квалификация и наказанието е наложено съобразно изискванията за индивидуализация на същото. Разпоредбата на чл.213, ал.1, т.1 ЗГ, съдържа фактически състав на отделно адм. нарушение, който изисква забрана за транспортиране на дървесина, немаркирана с контролна горска марка. Същият състав е възпроизведени и в обстоятелствената част на атакуваното НП и фактите изложени в него съответстват на установеното от съда. В случая се установи безспорно от показанията на свидетелите, че нарушителят е транспортирал с МПС дървесина, немаркирана с КГМ. По този начин, чрез действията си същия е извършил адм. нарушение, тъй като виновно е осъществил състава на чл.213, ал.1, т.1 ЗГ. Ето защо правилно АНО е приел, че следва да се ангажира административно-наказателната отговорност на санкционираният. Елемент от състава на нарушението е единствено липсата на КГМ, което обстоятелство води до извършване на нарушение при транспортирането на дървесината.

Органът е квалифицирал това деяние като нарушение на чл.213, ал.1, т.1 ЗГ, което кореспондира с посочената от него санкционна норма - чл.266, ал.1 ЗГ. Наложеното на жалбоподателя наказание, е определено правилно по вида си, съобразно приложимият санкционен състав – чл.266, ал.1 ЗГ. Така проведената индивидуализация, според съда е изцяло съобразена с разпоредбата на чл.27, ал.2 ЗАНН, доколкото АНО е отчел всички релевантни за отговорността обстоятелства, а именно времето и мястото на извършване на нарушението, което е мотивирало и наказващия орган да определи размер на глоба като достатъчен с оглед осъществяване на целите на наказанието по чл.12 ЗАНН. Съдът счита, че именно определеният от административно-наказващия орган размер на глобата ще доведе до постигане целите на наказанието.

НП се издава, когато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно и ако няма основание за прилагането на чл.28 ЗАНН. В ЗАНН не се съдържа дефиниция за "маловажен случай", поради което и предвид разпоредбата на чл.11 последната препраща към общата част на НК. Деянието не представлява "маловажен случай", защото по естеството си не представлява по - ниска степен на обществена опасност /чл.11 от ЗАНН, вр. с чл.10 от НК/. По изложеното деянието не следва да се дефинира като "маловажен случай" по см. на чл.11 от ЗАНН, вр. с чл.93, т.9 НК.

 По отношение на постановеното отнемане на вещите – предмет на нарушението, 1,93 куб.м. иглолистни материали от бял бор, съдът намира че е законосъобразно постановено, доколкото по делото безспорно бе установено, че дървения материал не е маркиран с КГМ и е предмет на адм. нарушение. Отнемането на вещите предмет на нарушението в полза на държавата, е законосъобразно, с оглед разпоредбата на чл.273, ал.1 ЗГ и доказаността на нарушението, предвид задължителната законна последица за това.

Не така стои въпроса по отношение на постановеното отнемане на вещите, послужили за извършване на нарушението – Джип „Д.Р.“ с рег.№* и ремарке едноосно без рег.№. Съдът намира, че НП е издадено при непълнота на доказателствата по отношение на постановеното отнемане на вещите послужили за извършване на нарушението. Преди да издаде НП, административно-наказващият орган е следвало да направи самостоятелна проверка на обстоятелствата по нарушението, както и да събере доказателства относно обстоятелствата, подлежащи на проверка. Допуснатото нарушение на процесуалните правила е съществено, тъй като е довело до накърняване правото на защита на наказаното лице. Разпоредбата на чл.53, ал.4 от ЗАНН, не е диспозитивна норма, а императивна и във всички случаи задължава административно-наказващия орган да направи преценка на доказателствата, законосъобразността и обосноваността на издадения акт за адм. нарушение, с оглед последващата преценка по чл.53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН. Не са обсъдени обстоятелствата, подлежащи на проверка съгласно разпоредбата на чл.273, ал.1 от ЗГ – относно стойността на отнетия автомобил, неговата собственост, респективно ползването му от друго лице независимо или против волята на собственика, ако той е различен от жалбоподателя. От приложените доказателства не се установява собственика да е имал знание, че автомобила е използван за извършване на нарушение по ЗГ, липсват и мотиви на наказващия орган в тази посока. Като не е извършена проверка на обосноваността на акта за нарушение, преди да се издаде НП, е допуснато нарушение на чл.52, ал.4 ЗАНН.

Предвид всичко изложено и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №* от 09.01.2019г. на Директора на РДГ-Б. в частта, в която е постановено на основание чл.273, ал.1 от ЗГ, отнемане на вещите, послужили за извършване на нарушението – Джип „Д.Р.“ с рег.№* и ремарке едноосно без рег.№, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ПОТВЪРЖДАВА НП №* от 09.01.2019 г. на Директора на РДГ-Б. в останалата му част, в която на В.Н.Ф. с ЕГН* с адрес с.Е., о.Р., на основание чл.266, ал.1 ЗГ е наложено адм. наказание "глоба” от 180.00 лв. за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ и на основание чл.273, ал.1 ЗГ вещите, предмет на нарушението, са отнети в полза на държавата – 1,93 куб.м. иглолистни материали от бял бор..

Решението подлежи на обжалване пред Бл.АС в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………………