Р Е Ш Е Н И Е    1852

 

Номер   1852

Година   15.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200752

по  описа  за

2018

година

 

ПРИЗНАВА обвиняемият Ш.М.С., роден на 20.03.1964 г. в Г.Б., с адрес с.Д., о.Б., о.Б., българин, българско гражданство, женен, с основно образование, неосъждан, работи като личен асистент  ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2018 г., около 20.00 часа, в с.Д., о.Б., о.Б., в района на мост, свързващ с.Д. с главен път II-84, управлявал МПС - мотопед марка „К.“, модел „*“, което не е регистрирано по надлежния ред – престъпление по чл.345, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.345, ал.2 от НК, вр. чл.78а, ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага адм. наказание „ГЛОБА” от 1`000.00 лева.

ВРЪЩА на  Ш.М.С., ЕГН*, приобщеното по делото веществено доказателство с протокол за доброволно предаване от 29.08.2018 г.- мотопед марка „К.“, модел „*“, предаден му за отговорно пазене с протокол от 29.08.2018 г.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС по реда на глава 21 от НПК.

 

Районен съдия:......................................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 22.04.2019 година

към РЕШЕНИЕ №1852 от 15.04.,2019 г.

по НАК.Д. №752 от 2018 г. по описа на РС-Разлог

 

Производство по реда на чл.375 и следващите от НПК. С мотивирано постановление РП-Р. е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност на Ш.М.С. с ЕГН*, за престъпление по  чл.345, ал.2 НК, с налагане на адм. наказание по реда на чл.78а от НК.

В съдебно заседание РП поддържа внесеното постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия Ш.М.С., с налагане на адм. наказание по реда на чл.78а от НК. Предлага да му бъде наложена глоба от около минимума предвиден в чл.78а НК, с оглед характера на деянието, за което е повдигнато обвинение и съдействието на обвиняемия за бързо приключване на наказателното производство.

Служебния З. на обвиняемия Ш.М.С. сочи, че обвиняемият следва да бъде оправдан поради малозначителност на деянието, на основание чл.9, ал.2 НК. Счита, че следва да се отчете чистото съдебно минало на обвиняемия, доброто процесуално поведение, личността на дееца, полагане на грижи за здравето на член от семейството, тежкото финансово състояние  на обвиняемия.

Обвиняемият Ш.М.С., моли да бъде оправдан.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

Ш.М.С. с ЕГН* - роден на 20.03.1964 г. в Г.Б., с адрес с.Д., о.Б., о.Б., българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, работи като личен асистент, не е осъждан за престъпления и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV на Глава осма от НК.

На 29.08.2018 г. свидетелите – служители на РУ на МВР-Р., ПУ-Б., изпълнявали служебните си задължения по контрол на безопасността на движението. Около 20,00 часа на същата дата в с.Д., о.Б., о.Б., в района на мост, свързващ с.Д. с главен път II-84 полицейските служители забелязали мотопед марка  „К.“  модел „*“, който се движи без изискуемата по закон регистрационна табела. Свидетелите спрели водача на моторното превозно средство за проверка. В хода на проверката полицейските служители установили, че водача на мотопеда бил обвиняемият Ш.С.. Процесното МПС не било регистрирано по надлежния ред, т.к. същото било управлявано от обвиняемия С. без регистрационна табела, за което на обвиняемият бил съставен акт за установяване на адм. нарушение бл.№557428/29.08.2018 г.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните в Досъдебното производство /№230 от 2018 г. по описа на РУ-Р./ гласни и писмени доказателства. Съдът дава вяра на показанията на разпитаните в хода на досъдебно производство свидетели, тъй като те са последователни, безпротиворечиви и се подкрепят от останалия, събран по делото доказателствен материал. От показанията на разпитаните полицейски служители се установява, че на инкриминираните дата и място обвиняемият е бил спрян от тях за проверка в хода на която се установило, че той управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред. Съдът намира, че приложените по делото доказателства, изводими от гласни и писмени доказателствени източници подлежат на кредитиране.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът намира за установено следното от правна страна:

С деянието си обвиняемият Ш.С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.345, ал.2 НК, като на 29.08.2018 г. около 20:00 часа в с.Д., о.Б., о.Б., в района на мост, свързващ с.Д. с главен път II-84, управлявал МПС – мотопед марка  „К.“  модел „*“, което не е регистрирано по надлежен ред, което не е регистрирано по надлежен ред.

Съгласно изискванията на чл.2 от Наредба №I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането, движението и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях, и чл.140, ал.1 от ЗДвП, МПС и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се представят за регистриране от звената "ПП" при СДВР или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по адр. на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти. Мотопеда не бил регистриран по надлежния ред, съгласно изискванията на ЗДвП и Наредба №I-45/24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането, движението и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях, видно от справка за извършена проверка в Цантралната база  на „КАТ“.

С оглед доводите на защитата, следва да се отбележи, че извършеното деяние се очертава с изискуемата се по чл.9, ал.1 от НК обществена опасност, с оглед всички обстоятелства, свързани с извършването му и засягането на защитения с нормата на чл.345, ал.2 от НК обществен интерес. Следва да се посочи, че приложението на чл.9, ал.2 от НК изисква да бъде направен извод, че деянието, макар  и да съставлява престъпление от Особена част на НК, поради своята малозначетилност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна. При преценка на горните обстоятелства има значение и  степента на обществена опасност на дееца, но дори и когато тя е ниска, това не може да послужи като единствено основание за приложението на чл.9, ал.2  от НК, тъй като е необходимо деянието да се отличава с визираната в закона предпоставки, а именно: поради своята малозначителност не е обществено опасно или неговата обществена опасност е явно незначителна. В конкретния случай деянието е със завишена степен на обществена опасност, доколкото засяга обществените отношения свързани с регистрацията, отчета и движението на МПС по пътищата, отворени за обществено ползване. В сравнение с другите прояви от този вид конкретно осъщественото деяние има същото съществено обществено значение. Деянието покрива признаците на престъпление по чл.345, ал.2 от НК. При условие, че деянието не попада в нито една от двете хипотези на чл.9, ал.2 от НК,  кумулативните предпоставки на посочения текст не са налице, с оглед на което последният е неприложим в настоящия случай.

От субективна страна деянието е било извършено при форма на вината "пряк умисъл". Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на извършеното от него деяние, предвиждал е обществено опасните последици и е искал тяхното настъпване, т.е. знаел е, че управлява МПС,  което не е регистрирано по надлежния ред, но въпреки това е управлявал моторното превозно средство.

При определяне вида и размера на наложеното на обвиняемия наказание съдът взе предвид следното:

Извършеното от Ш.С. престъпление по чл.345, ал.2 НК е умишлено и за същото се предвижда наказание лишаване от свобода до една г. и глоба от сто до триста лева, от него не са настъпили имуществени вреди и обвиняемият е с чисто съдебно минало. С оглед на всичко това съдът прецени, че спрямо него са налице кумулативните изисквания на чл.78а НК за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на адм. наказание – глоба. При определяне на конкретния размер на същата съдът взе предвид доброто процесуално поведение, личността на дееца, полагане на грижи за здравето на член от семейството, тежкото финансово състояние на обвиняемия. С оглед на всичко това съдът определи наказание в минималния предвиден в текста на закона размер, а именно глоба от на 1000 лв.. В този смисъл съдът счита, че обвиняемия Ш.С. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено съответно адм. наказание "ГЛОБА".

Съдът върна на Ш.С. приобщеното по делото веществено доказателство с протокол за доброволно предаване от 29.08.2018. - мотопед марка „К.“ модел „*“, предаден му за отговорно пазене с протокол от 19.06.2018 г.

По изложените съображения съдът постанови решението.

 

Районен съдия:....................................................