Р Е Ш Е Н И Е    1864

 

Номер   1864

Година   15.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200809

по  описа  за

2018

година

 

 

Производството е по реда на гл. трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от И.Й.Д. с ЕГН* с адрес Г.Р., о.Р., срещу НП №* от 0.г. на Директора на РД по Г-Б., с което на жалбоподателя е наложено на основание чл.266, ал.1 от ЗГ, адм. наказание "глоба” от 150.00 лв. за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ, постановено е на основание чл.273, ал.1 от ЗГ, отнемане на вещите, предмет на нарушението – 2.00 пр. куб.м. дърва за огрев от бял бор и на основание чл.273, ал.1 от ЗГ, отнемане на вещите, послужили за извършване на нарушението – един брой конска каруца.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Директора на Р.-Б. не изпраща представител и не взема становище по подадената Ж. в съдебно заседание. В съпроводителното писмо, с което е администрирана жалбата на жалбоподателя до съда, изразява становище за законосъобразност на обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от И.Й.Д. с ЕГН* с адрес Г.Р., о.Р., срещу НП №* от 0.г. на Директора на РД по Г-Б. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Обжалваното НП е издадено за това, че при извършена на 23.08.2018 г. в 13.45 ч. проверка е установено жалбоподателят да транспортира с конска каруца 2.00 пр.куб.м. дърва за огрев от бял бор с дължина 1м., немаркирани с контролна горска марка. Съставен е и констативен протокол №6020882/23.08.2018 Г. серия ЮЗДП ДП, за посочените обстоятелства. Актът бил подписан от жалбоподателят с възражение.

С процесното НП №* от 0.г. на Директора на РД по Г-Б., издадено въз основа на АУАН №*/18.09.2018 Г. на жалбоподателя е наложено на основание чл.266, ал.1 от ЗГ, адм. наказание "глоба” от 150.00 лева, за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ и е постановено отнемане на вещите, предмет на нарушението и вещите, послужили за извършване на нарушението.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени, както и нарушителят не се счита за такъв, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

Съдът счита, че в процесното НП не е посочено точно мястото на извършване на нарушението, което не позволява индивидуализацията на конкретното деяние, като адм. нарушение с присъщите му обективни белези - нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Изложените обстоятелства, при които е извършено нарушението, не позволяват индивидуализацията на конкретното деяние, като адм. нарушение с присъщите му обективни белези. Противоречието между описанието на обстоятелствата, при които е извършено нарушението и посочената като нарушена правна норма, представлява съществено процесуално нарушение, което е довело до нарушение правото на защита на жалбоподателя предвид това, че го затруднява да разбере вмененото му нарушение и да се защити срещу него, поради което и представлява основание за отмяна на обжалваното постановление. Описанието на нарушението в НП следва да е пълно, точно и ясно, които елементи способстват за индивидуализиране на конкретното нарушение, за което е ангажирана отговорността на нарушителя. Съгласно императивната разпоредба на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, в НП следва точно, конкретно и напълно ясно, във взаимно съответствие да се посочи описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават.

Съдът намира, че при издаването на процесното НП са допуснати процесуални нарушения, които са съществени и не са от категорията на тези нарушения, които могат да бъдат преодолени по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, като същите са достатъчно основание за отмяна на НП. Нарушението е съществено, когато е довело до ограничаване на правата на страните, в която и да е фаза на процеса. Нарушаването на правото на страната да узнае за какво нарушение й е съставен акт и да отстоява своята теза срещу това твърдение обуславя извода, че издаденото НП въз основа на такъв акт е незаконосъобразно.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

По отношение на постановеното отнемане на вещите, послужили за извършване на нарушението – един брой конска каруца, съдът намира, че НП е издадено при непълнота на доказателствата по отношение на постановеното отнемане на вещите послужили за извършване на нарушението. Не е извършена проверка относно обстоятелствата, подлежащи на проверка съгласно разпоредбата на чл.273, ал.1 от ЗГ – относно стойността на отнетата каруца, нейната собственост, респективно ползването му от друго лице независимо или против волята на собственика, ако той е различен от жалбоподателя. От приложените доказателства не се установява кой е собственика и имал ли е знание, че каруцата е използвана за извършване на нарушение по ЗГ, липсват и мотиви в тази посока. По отношение на постановеното отнемане на вещите – предмет на нарушението 2.00 пр.куб.м. дърва за огрев съдът намира, че е законосъобразно постановено, доколкото по делото безспорно бе установено, че дървения материал не е маркиран с КГМ и е предмет на адм. нарушение. Отнемането на вещите предмет на нарушението в полза на държавата, е законосъобразно, с оглед разпоредбата на чл.273, ал.1 ЗГ.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №* от 0.г. на Директора на РД по Г-Б. в частта, в която на И.Й.Д. с ЕГН*, с адрес Г.Р., о.Р., е наложено на основание чл.266, ал.1 от ЗГ, адм. наказание "глоба” от 150.00 лв. за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ, постановено е на основание чл.273, ал.1 от ЗГ, отнемане на вещите, послужили за извършване на нарушението – един брой конска каруца, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ПОТВЪРЖДАВА НП №* от 0.г. на Директора на РД по Г-Б. в частта, в която е постановено на основание чл.273, ал.1 от ЗГ, отнемане на вещите, предмет на нарушението – 2.00 пр. куб.м. дърва за огрев от бял бор, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………….