Р Е Ш Е Н И Е    1906

 

Номер   1906

Година   17.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200792

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН. Образувано е по Ж., подадена от Р.К.Т., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„Г.”№31, срещу НП №18-3794-000506 от 01.11.2018 г., издадено от Н-ка на РУП-Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.53 от ЗАНН и чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП – глоба от 300.00 лв. за нарушение по чл.150, вр. чл.157, ал.4 от ЗДвП.

Твърди се в Ж., че оспореното НП е издадено при допуснати съществени процесуални нарушения и в противоречие с разпоредбите на ЗАНН и ЗДвП. Жалбоподателят твърди, че фактическите констатации, изложени в акта за установяване на адм. нарушение и НП не отговарят на обективната истина. Сочи се, че е налице различие в акта за установяване на адм. нарушение и в НП, досежно нарушената правна норма, както и несъответствие между твърдяното нарушение и санкционната разпоредба.

С Ж.Р.Т. ангажира писмени доказателства.

В съдебно заседание жалбоподателя, лично и чрез процесуалния си представител, поддържа Ж.. Моли за събирането на гласни доказателства. В становището си по същество защитникът на нарушителя доразвива доводите, изложени в Ж..

Н-кът на РУП към ОДМВР-Б., РУ-Б. не изразява становище по Ж.. Не се явява в откритото съдебно заседание и не изпраща представител. Не прави доказателствени искания.

РП-Р. - редовно призована, не изпраща представител и не изразява становище по Ж..

След съвкупен анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 08.10.2018 г., около 19,40 часа, свидетелите Р.К.и В.В. (служители на РУ на М.-Б.) са били изпратени на проверка по повод получен сигнал, че на У.„.М.“ в Г.Б. лице управлява мотоциклет без регистрационни табели. Когато са отишли на място двамата свидетели са видели, че мотоциклетът е подпрян на стена на къща, а намиращите се на място хора са заявили, че не са видели кой управлява мотоциклета. Двамата свидетели са обиколили улицата с патрулния автомобил и са се върнали на мястото, при което са констатирали, че мотоциклетът не е на същото място, като впоследствие са установили, че е бил прибран в двора на къщата, ползвана от свидетеля М.. В близост до мястото (на около 5-10 метра) имало хранителен магазин, стопанисван от свидетеля Ш., в който са били монтирани охранителни камери. Свидетелят К. се е запознал със съдържанието на видеозаписите от камерите и въз основа на тях е установил, че мотоциклетът без номера е бил управляван от Р.Т.. На следващия ден видеозаписите от камерите са снети на оптичен носител, чието съдържание е предмет на изслушаната по делото видеотехническа експертиза. Р.Т. е бил задържан и отведен в сградата на РУ на М.-Б., където свидетелят Р.К. му е съставил акт за установяване на адм. нарушение №506/18 от 08.10.2018 г., затова че на 08.10.2018 г. около 19,40 часа в Г.Б., на У.„.М.“ управлява мотоциклет „Я.“ без рег. табели и с неустановена собственост, след като е временно лишен от това право по съдебен или адм. ред. Актосъставителят квалифицира нарушението като такова по чл.150а от ЗДвП. Актът е съставен в присъствието на свидетеля В.В. и е подписан от него, от актосъставителя и от нарушителя Р.Т., на когото е връчен и препис от акта в деня на съставянето му.

При съставянето на акта, Р.Т. е направил възражение, в което отрича да е управлявал мотор. В откритото съдебно заседание, проведено на 14.03.2019 г. жалбоподателят дава обяснения в същата насока като твърди, че не е управлявал мотоциклета, тъй като същият не е бил изправен и в движение, а го е бутал до У.„.М.“ в Г.Б., където е имал среща с лице, интересуващо се от закупуването на мотора. След като са се появили полицаите обаче, нарушителят се е изплашил и е прибрал мотора в двора на къщата на св. М., където е бил и самият той.

Въз основа на горецитирания АУАН, след преценка на констатациите на актосъставителя, Н-кът на РУ-Р. е издал атакуваното НП №18-3794-000506 от 01.11.2018 г., с което на Р.К.Т., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„Г.”№21 е наложено адм. наказание „глоба” от 300.00 лв. на основание чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП. Фактическото описание на нарушението е идентично с описаното в АУАН, като административно-наказващият орган го е квалифицирал като такова по чл.150, вр. чл.157, ал.4 от ЗДвП.

НП е връчено лично на нарушителя на 14.11.2018 г., а Ж. срещу него е депозирана пред административно-наказващия орган на 20.11.2018 г.

При обжалването на НП пред Рг.РС са събрани гласни и писмени доказателства и е изслушано заключение на съдебна видеотехническа експертиза.

В откритото съдебно заседание, проведено на 11.02.2019 г. са разпитани актосъставителя и свидетеля на нарушението – Р.К. и В.В.. Според показанията им, двамата са видели на видеозаписите от камерите на хранителния магазин на У.„.М.“ в Г.Б., че Р.Т. е управлявал мотоциклет, син на цвят, марка „Я.“, който впоследствие е бил иззет от дома на св. М..

Същевременно свидетелите М. и Ш. сочат, че мотоциклетът е бил на мястото, описано в акта за установяване на адм. нарушение, но не са видели жалбоподателят да го управлява, като св. Ш. уточнява, че не е видял това и на видеозаписите от камерите на магазина, в който работи.

Свидетелите К. (с която жалбоподателя съжителства на семейни начала) и Д.Т. (брат на нарушителя) сочат, че Д.Т. притежава мотоциклет „Я.“, който е с неизправен двигател, не е в движение и няма регистрационни табели. Свидетелката К. знае от жалбоподателя, че на 08.10.2018 г. е трябвало да бута мотора до магазина, където е имал уговорка с негови приятели да видят мотоциклета.

Видно от съдържанието на справка за нарушител/водач, издадена от ОД на М.-Б., РУ-Б., свидетелството за У. на МПС на Р.Т. е отнето, поради общ брой отнети точки – 39.

Като доказателство по делото е приета в цялост прокурорска преписка с вх. №1703 по описа за 2018 г. на РП-Р., приключила с постановление от 08.02.2019 г., с което е отказано образуването на наказателно производство против Р.Т.. Част от цитираната преписка е оптичен носител, на който са снети записите от видеокамерите от хранителния магазин, в който е работил св. Ш.. В съдебно заседание, проведено на 14.03.2019 г. е изслушано и прието заключение на съдебна видеотехническа експертиза, която дава заключение относно съдържанието на видеозаписите на компакт диска, съдържащ се в прокурорската преписка. Вещото лице сочи, че лицата заснети от камерите не могат да бъдат разпознати поради ниската резолюция на заснемане, слабата осветеност и отдалечеността на камерата. Експертът установява, че на записите се вижда мотоциклет, но той е тласкан с крак или бутан с ръка, но не е заснето да е бил управляван.

Горната фактическа обстановка съдът приема за доказана въз основа на писмените доказателства, приети по делото, свидетелските показания и заключението на видеотехническата експертиза.

При така установеното от фактическа страна, съдът намира Ж., с която е сезиран за допустима, а по същество – основателна, предвид следните съображения.

Ж. е допустима. Тя изхожда от лице, което има право на Ж. – физическото лице, на което е наложено адм. наказание с оспореното НП. Ж. е депозирана в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН.

Разгледана по същество – Ж. е основателна, поради следните аргументи:

В хода на производството пред административно-наказващия орган са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до накърняване на правото на защита на нарушителя, както и нарушения на разпоредбите на чл.42, т5 и чл.57, ал.1, т. т.5 и 6 от ЗАНН.

На първо място, в обжалваното НП е налице противоречие в мотивната част. От една страна се сочи, че Р.Т. управлява МПС след като е лишен по съдебен или адм. ред от правото да управлява МПС. От друга страна, на жалбоподателя е вменено нарушението „У. на МПС след като е загубил правоспособност по реда на чл.157, ал.4 от ЗДвП“. Налице е неяснота дали Р.Т. е лишен от правоуправление по съдебен ред, по административен или е загубил правоспособност при условията на чл.157, ал.4 от ЗДвП. Липсват каквито и да било обстоятелства досежно акта, с който е лишен нарушителя от правото да управлява МПС.

На второ място, налице е противоречие между правната квалификация на нарушението посочено в акта за установяване на адм. нарушение и в НП. Според актосъставителя нарушената материална норма е тази на чл.150а от ЗДвП, докато в НП сочената нарушена правна норма е тази на чл.150 от ЗДвП. Административно-наказателното производство започва със съставянето на АУАН, който следва да съдържа правната и фактическа рамка на административното обвинение и да внесе яснота относно обстоятелствата, срещу които нарушителят се защитава и тяхната правна квалификация. В този смисъл, съдът приема, че различието на нарушената материално правна норма в АУАН и в НП, съставлява съществено процесуално нарушение, накърняващо правото на защита на санкционираното лице.

На следващо място, обжалваното НП е незаконосъобразно, тъй като административно-наказващия орган е дал неправилна правна квалификация на деянието, вменено на Р.Т.. Видно от събраните във въззивното производство писмени доказателства (справка за нарушител/водач), свидетелството за правоуправление на жалбоподателя е отнето по реда и при условията на чл.157, ал.4 от ЗДвП. У. на МПС след отнемане на всички контролни точки е нарушение на разпоредбата на чл.150а, ал.1 от ЗДвП, а не на нормата на чл.150 от ЗДвП, както е посочено в оспореното НП.

На последно място, обжалваният санкционен акт е незаконосъобразен, тъй като не се установи жалбоподателят да е извършил нарушението, за което е привлечен към административно-наказателна отговорност. Административно-наказващият орган, чиято е доказателствената тежест, не доказа по безспорен и категоричен начин, че на 08.10.2018 г. Р.Т. е управлявал МПС – мотоциклет марка „Я.“, син на цвят в Г.Б., на У.„.М.“. Свидетелите К. и В. сочат, че не са видели жалбоподателя да управлява мотоциклета, а са констатирали този факт въз основа на видеозаписите от охранителни камери на магазин, намиращ се в близост до мястото на инцидента. Същевременно, вещото лице, изготвило видеотехническата експертиза, констатира, че на видеозаписите не могат да бъдат различени лица, нито пък се вижда мотоциклетът да е управляван от някого. Свидетелите М. и Ш., които са били на място, също не са видели Р.Т. да управлява мотоциклета. В този смисъл, съдът приема, че по делото не се установи безспорно жалбоподателят да е управлявал МПС респ. недоказан остана състава на нарушението, за което е ангажирана административно-наказателната му отговорност.

С оглед гореизложените съображения, обжалваното НП следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №18-3794-000506 от 01.11.2018 г., издадено от Н-ка на РУП-Б., с което на Р.К.Т., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„Г.”№31 е наложено адм. наказание на основание чл.53 от ЗАНН и чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП – глоба от 300.00 лв. за нарушение по чл.150, вр. чл.157, ал.4 от ЗДвП, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж., подадена чрез Рг.РС до Бл.АС по реда на глава 12-та от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне от страните.

 

Районен съдия:………………………………………