Р Е Ш Е Н И Е    1965

 

Номер   1965

Година   22.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200126

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на гл. трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от Х.У.Т. с ЕГН* с адрес с.К., О.Б., срещу НП №* от 11.01.2019 г. на Директора на РДГ-Б., в частта в която на основание чл.273, ал.1 от ЗГ е постановено отнемане на вещите, послужили за извършване на нарушение по чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ, а имено  – У.,  светлосив с рег. №*.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на НП, в обжалваната част, и моли съда, същото да бъде отменено в тази част.

Административно-наказващият орган Директора на Р.-Б.  не изпраща представител и не взема становище по подадената жалба в съдебно заседание. В съпроводителното писмо, с което е администрирана жалбата на жалбоподателя до съда, изразява становище за законосъобразност на обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от Х.У.Т. с ЕГН*, с адрес с.К., О.Б., срещу НП №* от 11.01.2019 г. на Директора на РДГ-Б. е подадена в срок от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН №6000351, серия ЮЗДП 2016 от 19.11.2018 г. в 10.50 ч. за това, че на 09.11.2018 г. на улица извън регулация в околността на Г.Б., транспортира с У. с рег.№*, 2.00пр.куб.м. иглолистни дърва за огрев от бял бор с дължина 1 метър, немаркирани с контролна горска марка. Съставен е и констативен протокол №6020844, серия ЮЗДП, за посочените обстоятелства. Актът бил подписан от жалбоподателят без възражение.

В следствие на така съставения АУАН на 11.01.2019 г. било издадено НП №* на Директора на Р.-Б., с което на жалбоподателя е наложено на основание чл.266, ал.1 от ЗГ адм. наказание "глоба” от 120.00 лева за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ и е постановено отнемане на вещите, предмет на нарушението и вещите, послужили за извършване на нарушението, а имено  – У.,  светлосив, с рег. №*.

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, Административно-наказващият орган е този, който поддържа Административно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени, както и нарушителят не се счита за такъв, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

 По отношение на постановеното отнемане на вещите, послужили за извършване на нарушението – У.,  светлосив, с рег. №*, съдът намира, че НП е издадено при  непълнота на доказателствата. Преди да се издаде НП, следва да се направи самостоятелна проверка на обстоятелствата по нарушението, както и да събере доказателства относно обстоятелствата, подлежащи на проверка. Не е извършена проверка относно обстоятелствата, подлежащи на проверка съгласно разпоредбата на чл.273, ал.1 от ЗГ – относно стойността на отнетия автомобил, неговата собственост, респективно ползването му от друго лице независимо или против волята на собственика, ако той е различен от жалбоподателя. От приложените доказателства не се установява собственика да е имал знание, че автомобила е  използван за извършване на нарушение по ЗГ, липсват и мотиви в тази посока. Като не е извършена проверка на обосноваността на акта за нарушение, преди да се издаде НП, е допуснато нарушение на чл.52, ал.4 ЗАНН в тази му част.

Предвид всичко изложено и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №* от 11.01.2019 г. на Директора на РДГ-Б., в обжалваната част, в която на основание чл.273, ал.1 от ЗГ, е постановено отнемане на вещите, послужили за извършване на нарушение по чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ, а имено  – У.,  светлосив, с рег. №*, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване пред Бл.АС в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………