Р Е Ш Е Н И Е    1966

 

Номер   1966

Година   22.04.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100211

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда глава ХХVІ от ГПК и е образувано по повод молбата с правно основание чл.50 от СК, на З.Е.П., с ЕГН* от Г.Р., У.„П.Б.”№11 и М.Г.П., ЕГН*, от Г.Р., У.„С.С.К.М.”№88.

В молбата си  твърдят, че са сключили граждански брак на 28.11.1998 г.  в Г.Р., като имат родени две деца – Г.М.П., роден на 14.08.1999 г., ЕГН*, /навършил пълнолетие/ и М.М.П., роден на 20.06.2006г., ЕГН*.

Във връзка с искането на съпрузите за допускане на развод по взаимно съгласие, същите са постигнали съгласие за всички законоустановени изисквания, визирани в чл.51 СК, за което представят изготвено в писмена форма споразумение.

В съдебно заседание молителите поддържат молбата си и представеното писмено споразумение. Молят съда да прекрати брака, поради наличието на сериозно и непоколебимо съгласие за това, както и да утвърди постигнатото от тях споразумение.

Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

От представеното към молбата копие от удостоверение за сключен граждански брак серия УС-0, №159295 от 28.11.1998 г., издадено от О.Р. въз основа на акт за граждански брак №59 от 28.11.1998 г. е видно, че М.Г.П., ЕГН* и З.Е.Р., с ЕГН*, са сключили граждански брак на същата дата, като съпругата след брака е приела да носи и фамилното име П..

От представеното заверено копие от удостоверение за раждане, издадено от О.Р. въз основа на акт за раждане №265/09.09.1999 г. се установява, че от брака си двамата съпрузи имат родено дете Г.М.П., роден на 14.08.1999 г., ЕГН* – навършил пълнолетие. А от удостоверение за раждане, издадено от О.-Р. въз основа на акт за раждане №177/20.06.2006 г. се установява, че от брака си двамата съпрузи имат родено и едно ненавършило пълнолетие дете – М.М.П., роден на 20.06.2006 г., ЕГН*.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

І. По молбата с правна квалификация чл.50 от СК.

Молбата за развод по взаимно съгласие е подадена от лица, между които е сключен граждански брак, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

Между съпрузите, с оглед заявеното от тях в молбата до съда и в съдебно заседание, е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод, като мотивите за развод са ирелевантни, съгласно чл.50 от СК, поради което съдът не следва да ги издирва. Към молбата си молителите са представили споразумение по чл.51, ал.1 от СК, в което са уредили въпросите относно имуществените отношения помежду си, включително издръжката, погасяването на месечните вноски на изтеглените заеми, ползването на семейното жилище и фамилното име, упражняването на родителските права, заплащане на издръжка в полза на малолетното дете, местоживеенето на детето и режима на лични отношения на родителите с него. Така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, и защитава интересите на детето на съпрузите-молители.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, бракът между молителите следва да бъде прекратен, а представеното споразумение – утвърдено.

ІІ. Относно разноските за производството:

В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, следва да бъде определена окончателна държавна такса за допускане на развода в размер на 40.00 лева, от която 25.00 лева платени при завеждане на молбата, а останалите 15.00 лева, платими от молителя М.Г.П., предвид изразеното становище в съдебно заседание.

Съпругът М.Г.П., ЕГН*, следва да заплати по сметка на съда сумата от 144.00 лв., допълнителна държавна такса, касаеща присъдената издръжка.

Молителят М.Г.П. следва да заплати по сметка на съда сумата от 103.00 лв., представляваща държавна такса, касаеща имуществените отношения между страните /стойността на получения от него дял).

С оглед на гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 28.11.1998 г. в Г.Р., с акт за граждански брак №59  от 28.11.1998 г. на О.Р., между М.Г.П., ЕГН* и З.Е.П., с ЕГН*, на основание чл.50 от СК - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.Г.П., ЕГН* и З.Е.П., с ЕГН*, споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

1. Родителските права за роденото от брака дете - М.М.П., роден на 20.06.2006г., ЕГН*, се предоставят за упражняване на майката и законен представител З.Е.П., с ЕГН* и ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето да бъде при майката.

2. Определя следния режим на лични отношения на детето М.М.П., роден на 20.06.2006 г., ЕГН*, с бащата М.Г.П., ЕГН*, както следва: свободен режим по всяко време по желание на детето и по споразумение на родителите.

3. Бащата М.Г.П., ЕГН*, се задължава да плаща на детето си М.М.П., роден на 20.06.2006 г., ЕГН*, чрез неговата майка и законен представител З.Е.П., с ЕГН*, месечна издръжка от 200.00 лева, дължима от датата на подавана на исковата молба в съда – 20.02.2019 г. до настъпването на обстоятелства, изменящи или погасяващи това задължение.

4. Съпрузите не претендират издръжка един от друг.

5. Семейното жилище, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61813.752.142.1.5, и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61813.752.142.1.6, с адрес: Г.Р., У.„С.С.К.М.”88, .2 и .З, остава за ползване от М.Г.П. с ЕГН*.

6. Придобитите по време на брака недвижими имоти, описани в Нотариален акт за покупко-продажба, вписан в CB-Р. с вх. рег. №3470/25.08.2017 г., акт 63, том XI, дело 1336/2017, а именно:

 - 1/2 ид.част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61813.752.142 по КК и КР на Г.Р., с адрес: Г.Р., У.„С.С.К.М.”88, с площ от 364 кв. м., при съседи: 61813.752.138, 61813.752.143, 61813.752.135, 61813.752.267, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план УПИ XXIX, пл. №536, в кв.13;

- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №61813.752.142.1.5 с предназначение - жилище, апартамент, който обект попада в сграда с идентификатор 61813.752.142.1, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61813.752.142 по КК и КР на Г.Р., с адрес: Г.Р., У.„С.С.К.М.”88, .2, с площ от 50,51 кв. м., при съседни самостоятелни обекти - на същия етаж №61813.752.142.1.3, под обекта - 61813.752.142.1.7, 61813.752.142.1.8, над обекта - 61813.752.142.1.6;

- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №61813.752.142.1.6 с предназначение - жилище, апартамент, който обект попада в сграда с идентификатор 61813.752.142.1, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61813.752.142 по КК и КР на Г.Р., с адрес: Г.Р., У.„С.С.К.М.”88, .З, с площ от 50,51 кв. м., при съседни самостоятелни обекти - на същия етаж №61813.752.142.1.4, под обекта - 61813.752.142.1.5, над обекта - няма;

- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61813.752.142.1.7 с предназначение - гараж в сграда, който обект попада в сграда с идентификатор 61813.752.142.1, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61813.752.142 по КК и КР на Г.Р., с адрес: Г.Р., У.„С.С.К.М.”88, 1, с площ от 19,00 кв. м., при съседни самостоятелни обекти - на същия етаж №61813.752.142.1.8, под обекта - няма, над обекта - 61813.752.142.1.5 и 61813.752.142.1.3, и

- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61813.752.142.1.8 с предназначение - за склад, който обект попада в сграда с идентификатор 61813.752.142.1, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61813.752.142 по КК и КР на Г.Р., с адрес: Г.Р., У.”С.С.К.М.”88, .1, с площ - 10,30 кв. м., при съседни самостоятелни обекти- на същия етаж №61813.752.142.1.7, под обекта - няма, над обекта - 61813.752.142.1.5, ОСТАВАТ В ДЯЛ на М.Г.П. с ЕГН* и същия придобива еднолично собствеността върху гореописаните недвижими имоти, като З.Е.П. не желае уравнение на дела си, тъй като няма принос в придобиването на имота.

- З.Е.П. декларира, че няма принос при придобиване на описаните по- горе недвижими имоти.

7. Съпрузите декларират, че другите имуществени отношения между страните, свързани с придобитите по време на брака движими вещи са уредени напълно и нямат претенции един към друг.

8. Страните декларират, че изтеглените по време на брака банкови кредити ще се изплащат след прекратяване на брака от съответния титуляр на кредита. Обслужването на банкови кредити от „СЖЕБ”, съгласно Договор за жилищен кредит №1317 от 24.08.2017 г. и съгласно Договор за кредит експресо №*20 от 18.08.2017 г., ще се извършва само от М.Г.П. с ЕГН*.

9. Съпрузите декларират, че нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.

10. Съпрузите декларират, че по време на брака нямат регистрирани фирми и не участват с дялове в търговски дружества.

11. След прекратяване на брака З.Е.П., с ЕГН*, ще носи предбрачното си фамилно име и в бъдеще ще се именува З.Е.Р..

ОСЪЖДА М.Г.П., ЕГН*, от с Г.Р., У.„С.С.К.М.”№88, да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 262.00 лв., представляваща допълнителна държавна такса.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  …………………………………….