О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2083

 

Номер   2083

Година   02.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100457

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на  чл.52 от ЗН, вр.чл.49, ал.1 от ЗН. Образувано е по постъпило в съда на 02.05.2019 г. заявление за отказ от наследство с вх. №3617/02.05.2019 г. от Й.К.В., ЕГН*, от Г.С., Б.„Г.Д.“1, .2, а.7, с което прави отказ от наследството, оставено от баща си К.Д.В., б.ж. на Г.Б., починал на 29.01.2019 г., съгласно Акт за смърт №0087/29.01.2019 г., съставен от р.Л., О.С., О.С..

Съдът след като направи служебно справка за постоянен адрес на наследодателя на молителя и след като се запозна с приложеното удостоверение за наследници №94-19-404/30.01.2019 г. на О.Б., както и оригинал на Заявление от заявителя, че се отказва от оставеното от баща си наследство, с нотариална заверка на подписа под №15344 от 24.04.2019 г. на Нотариус А.Н. с рег. №558 в НК, с район на действие РС-С. намира, че са налице предпоставките за вписване на отказа от наследство, тъй като заявителят е наследник по закон на К.Д.В., б.ж. на Г.Б., починал на 29.01.2019 г., като негов син.

На следващо място волеизявлението за отказ от наследство е направено в изискуемата квалифицирана форма за действителност – с нотариална заверка на подписа на молителя, и е подадено до компетентния съд по местооткриване на наследството на К.Д.В., б. ж. на Г.Б.. Искането е подадено от легитимирано лице. Предвид изложеното искането е основателно и следва да бъде уважено.

Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ВПИШЕ в книгата за отказ от наследство направения отказ по реда на  чл.52 от ЗН, вр.чл.49, ал.1 от ЗН, от страна на Й.К.В., ЕГН*, от Г.С., Б.„Г.Д.“1, .2, а.7 в качеството си на наследник на К.Д.В., б. ж. на Г.Б., починал на 29.01.2019 г. (Акт за смърт №0087/29.01.2019 г., съставен от р.Л., О.С., О.С.).

ДА СЕ ИЗДАДЕ удостоверение за извършеното вписване.

Определението е окончателно.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………