О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2100

 

Номер   2100

Година   03.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101002

по  описа  за

2018

година

 

Производството пред първоинстанционният съд е образувано по искова молба депозирана от Г.Ф., с А. Г.С., У."Г.И.”№2, .4, представляван заедно от ИД Б.И.М. и С.С., с посочен С.А. Г.Б., У.„Т.А.”№4, .1, О.1. – А. Р.И., против В.Ф.У., ЕГН*, с А. Г.Р., О.Р., о.Б., У.„Ш.”№1, .2, а.3.

На 02.05.2019 г. е постъпила молба от законния представител на ищеца, с която заявява, че оттегля исковата молба, тъй като ответникът е погасил задълженията си към Г.Ф..

Оттеглянето на исковете е законен представител на ищеца, който притежава правомощия да извършва действия, съставляващи разпореждане с предмета на делото. Оттеглянето е депозирано преди приключване на първото по делото открито съдебно заседание, поради което за прекратяването на делото не е необходимо съгласието на ответника.

Предвид горното и на основание чл.232 от ГПК, производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.232 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1002 по описа за 2018 г. на Рг.РС, поради оттегляне на исковете.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

Препис от определението да се връчи на ищеца и на ответника.

 

Районен съдия:...............................................