О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2192

 

Номер   2192

Година   10.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100227

по  описа  за

2019

година

 

Производството е образувано по подадена искова молба от Е.С., с адрес: Г.Р., У.„Ш.“№8, представлявано от И.И.Ф.-У., с адрес: А.Р.К., Г.Р., У.„Я.С.“№32, против „Ю.“ООД, ЕИК*, с адрес: Г.Р., У.„А.С.“№10, представлявано от управителя Ю.М..

С определение №1267 от 11.03.2019 г., съдът е оставил без движение исковата молба, като неотговаряща на изискванията на чл.127, ал.1, т.4 и т.5 от ГПК.

Цитираното определение е получено от пълномощника на ищеца на 20.03.2019 г., като в указания едноседмичен срок не са отстранени констатираните от съда нередовности. Ищецът въпреки дадената му възможност и изрично дадените му указания не е привел исковата молба в съответствие с изискванията на чл.127, ал.1, т.4 и т.5 от ГПК, като не е конкретизирал претенцията си за заплащане на претендираната сума съобразно указанията на съда.

С оглед на горното, съдът намира, че неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на исковата молба в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица връщане на исковата молба, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба на Е.С., с адрес: Г.Р., У.„Ш.“№8, представлявано от И.И.Ф.-У., с адрес: А.Р.К., Г.Р., У.„Я.С.“№32.

ПРЕКРАТЯВА производството по Г.д. №227/2019 г. по описа на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………