О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2198

 

Номер   2198

Година   10.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100217

по  описа  за

2019

година

 

Делото е образувано въз основа на депозирана искова молба от В.Г.З., ЕГН*, с адр. с.В., о.П., У.„И.М.“№9, със съд. адр. Г.Б., У.„Т.А.“№41, .2, О.№4, Ч.А. В.Х., АК-Б., против М.Г.З., ЕГН* и Ц.Й.С. и двамата с адр. Г.П., У.„В.Л.“№1, .1, а.4, с посочено правно основание чл.50 от ЗЗД.

С определение №1324 от 14.03.2019 г., съдът е оставил без движение исковата молба, като неотговаряща на изискванията на чл.127, ал.1, т.5 от ГПК и чл.128, т.2 от ГПК.

Цитираното определение е получено от пълномощника на ищеца на 01.04.2019 г., като в указания едноседмичен срок не са отстранени констатираните от съда нередовности. Ищецът въпреки дадената му възможност и изрично дадените му указания не е привел исковата молба в съответствие с изискванията на чл.127, ал.1, т.5 от ГПК и чл.128, т.2 от ГПК, като не е конкретизирал петитума на исковата молба и не е представил доказателства за внесена държавна такса по сметката на Рг.РС за разглеждане на настоящето производство.

С оглед на горното съдът намира, че неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на исковата молба в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица връщане на исковата молба, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба на В.Г.З., ЕГН*, с адр. с.В., о.П., У.„И.М.“№9, със  съд. адр. Г.Б., У.„Т.А.“ №41, .2, О.№4, Ч.А. В.Х., АК-Б..

ПРЕКРАТЯВА производството по Г.д. №217/2019 г. по описа на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:..............................................