О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2201

 

Номер   2201

Година   10.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101279

по  описа  за

2018

година

 

Производството е образувано по подадена искова молба  от „В.-Б.“ ООД, ЕИК*, с адрес: Г.Б., У.„Х.Б.”№1, представлявано от управителя Л.Д., Ч. А. М.И., АК-С.З., съд. адр. Г.С.З., У.„Г.С.”№4, .5, о.11, против „Ч.Е.Б.“, ЕИК*, с адрес: Г.С., б.„Ц.Ш.”№159, Б.Б., Б.Ц., представлявано от К.К., К.С. и Я.Б., с посочено правно основание чл.55, ал.1 от ЗЗД.

Позовавайки се на изложените в обстоятелствената част на исковата молба фактически твърдения, се иска съдът да постанови решение, по силата, на което да осъди „Ч.Е.Б.“, ЕИК*, с адрес: Г.С., б.„Ц.Ш.”№159, Б.Б., Б.Ц., представлявано от К.К., К.С. и Я.Б., да върне на „В.-Б.“ ООД, ЕИК*, с адрес: Г.Б., У.„Х.Б.”№1, представлявано от управителя Л.Д. недължимо платена сума от 2`639.30 лв. с вкл. ДДС, начислена по фактура */30.04.2018 г., представляваща корекция на електроенергия за изминал период, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.

Претендират се и сторените по делото разноски.

С разпореждане №82 от 08.01.2019 г., съдът е дал ход на исковата молба, приемайки редовността на същата и допустимостта на предявените искове, като същевременно е изпратил на ответното дружество препис от исковата молба, ведно с приложените към нея писмени доказателства, давайки възможност за подаване на отговор по реда на чл.131, ал.2 от ГПК.

По делото в срока определен от съда е депозиран писмен отговор на исковата молба от страна на ответника по делото, с който се изразява становище за недопустимост на предявения иск. В тази връзка се сочи, че от изложеното в исковата молба и представените писмени документи, се установявало, че процесната сума е начислена на основание извършена проверка и съставен констативен протокол от дружеството „Ч. Разпределение Б.“, което е различно от ответното. Ответникът твърди, че не е издавал фактура, по която да е задължено лице ищеца по делото, като и че посочената в исковата молба сума не е заплатена на ответника. Ответникът се позовава на приложеното към исковата молба удостоверение, от което било видно, че сумата е постъпила по сметка на дружество различно от ответното. По посочените съображения ответникът счита, че по отношение на него липсва пасивна процесуална легитимация и правен интерес от търсената защита.

С определение №917 от 20.02.2019 г., съдът е оставил без движение исковата молба, като неотговаряща на изискванията на чл.127, ал.1, т.4 и т.5 от ГПК.

Цитираното определение е получено от ищеца на 18.03.2019 г.

В срока определен от съда е подадена молба от ищеца, с която на основание чл.232 от ГПК, сочи че оттегля предявения иск срещу „Ч.Е.Б.“, ЕИК*, с адрес: Г.С., б.„Ц.Ш.”№159, Б.Б., Б.Ц., представлявано от К.К., К.С. и Я.Б.. Същевременно е направено искане за конституиране на нов ответник – „Д.В.А.“ООД, ЕИК*, с адрес: Г.С., р.„Л.“, б.„Ч.в.”№59А, Ч. управителите К.В. и С.Т..

Съдът, като взе предвид депозираната молба счита, че следва да бъде оставено без уважение искането на ищеца за изменение на предявените искове Ч. замяна на ответника. Съобразно цитираната разпоредба на чл.228, ал.1 от ГПК, изменение на иска Ч. заменяне на някоя от страните с друго лице е допустимо при всяко положение на делото в първата инстанция със съгласието на двете страни и на лицето, което встъпва като страна по делото.

Съдът е изпратил копие на молбата до ответника, като в указания срок не е изразено становище.

Предвид изложеното не са налице условията на чл.228 от ГПК, доколкото не е изразено съгласие от ответника с направеното изменение на иска. Съобразно ал.2 на цитирания чл.228 от ГПК, съгласие на ответника не е необходимо, когато ищецът се отказва от иска си спрямо него. Предвид обстоятелството, че ищецът не е направил волеизявление за отказ от иска спрямо първоначалния ответник разпоредбата на чл.228, ал.2 от ГПК е неприложима.

Отказът на съда да допусне замяна на страна по делото по реда на  чл.228 ГПК не подлежи на обжалване /Определение №221/20.11.2017 по дело №3709/2017 на ВКС, ГК, I г.о./. Трайна и непротиворечива е съдебната практика по необжалваемостта на определение на първоинстанционен съд за отказ за конституиране на страна по реда на  чл.228 ГПК. В горецитирания смисъл са определение №862/05.10.2012 г. по ч. т. д. №182/2012 г. на ВКС, второ т. о..; определение №803/24.11.2011 г. по ч. т. д. №778/2011 г. на ВКС, първо т. о.; определение №36/23.01.2012 г. по ч. т. д. №18/2012 г. на ВКС, първо т.о.; определение №222 по ч. Г.д. №2186/2013 г. на ВКС, четвърто г.о. и определение №565/28.10.2015 г. на ВКС по ч. т.д. №2078/2015 г. на ВКС, първо т.о. В същите се приема, че привличането на нов ответник в хипотезите на  чл.228 ГПК, представлява изменение на иска и определението, с което съдът отказва да конституира нова страна по делото не подлежи на самостоятелно обжалване. За ищеца не съществува пречка да предяви иска в отделно производство.

Производството по отношение на „Ч.Е.Б.“, ЕИК*, с адрес: Г.С., б.„Ц.Ш.”№159, Б.Б., Б.Ц., представлявано от К.К., К.С. и Я.Б., следва да бъде прекратено поради десезиране на настоящия съд.

Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищеца, направеното с молба вх. №2579/26.03.2019 г., по реда на  чл.228 ГПК, да бъде конституиран като ответник „Д.В.А.“ООД, ЕИК*, с адрес: Г.С., р.„Л.“, б.„Ч.в.”№59А, Ч. управителите К.В. и С.Т..

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1279 по описа за 2018 г. на Рг.РС, на основание чл.232 от ГПК, образувано по искова молба от „В.-Б.“ ООД, ЕИК*, с адрес: Г.Б., У.„Х.Б.”№1, представлявано от управителя Л.Д., Ч. А. М.И., АК-С.З., съд. адр. Г.С.З., У.„Г.С.”№4, .5, о.11, срещу „Ч.Е.Б.“, ЕИК*, с адрес: Г.С., б.„Ц.Ш.”№159, Б.Б., Б.Ц., представлявано от К.К., К.С. и Я.Б..

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС-Бл. в едноседмичен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………..