О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2216

 

Номер   2216

Година   13.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100454

по  описа  за

2019

година

 

Производството по делото е образувано по искова молба, депозирана от „В.Е., ЕИК*, с адр.: Г.С.В., О.Н., О.Б., К.„Р.№2, .1, представлявано от В.С.К., против „.Р.Х.Е., ЕИК*, с адр.: Г.В., р.О., б.„С.”№26, представлявано от Д.С.А. с правно основание чл.310, ал.1, т.2 от ГПК.

С определение №2068 от 30.04.2019 г., съдът е оставил исковата молба без движение с оглед констатирани нередовности, а именно: не е посочена цената на предявения иск, която предвид характера на същия следва да бъде изчислена по реда на чл.69, ал.1, т.5 от ГПК /в размер на наема за вещта за 1 г./.

След депозиране на поправената искова молба съдът констатира, че така предявения иск не е родово подсъден на районния съд, тъй като цената на иска е 100`000.00 лева, а съгласно разпоредбата на чл.104, т.4 от ГПК компетентен да разглежда споровете за връщане на наетата вещ, когато се касае за суми над 25`000.00 лв. е окръжен съд.

И тъй като за родовата подсъдност на делата съдът следи и служебно, то производството по делото следва да се прекрати пред Рг.РС и да се изпрати по подсъдност на Бл.ОС.

Водим от горното и на основание чл.104, т.4, вр. с чл.118, ал.2 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №454 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на надлежния съд – ОС-Бл.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез РС-Рг до ОС-Бл. в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………….