О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2246

 

Номер   2246

Година   15.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100673

по  описа  за

2018

година

 

Производството пред първоинстанционният съд е образувано въз основа на искова молба депозирана от В.Ф.У., ЕГН*, с А.: Г.Р., У.„Ш.”№1, .2, а.3, Ч. А.Й.Ч. АК-Б. съд. адр.: Г.С., К.„К.“, С.П.З., У.„И.”№3, против „.И.Г.-Н., ЕИК*, с адр.  Г.Р., У.„Г.Д.”№2., П. от М.И.Н. – синдик, с А.: Г.П., У.„Д.№1, .3, О.8, с посочено правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД.

Производството е приключило с Решение №1033 от 25.02.2019 г., постановено по Г.д. №673/2018 г. по описа на РС-Рг.

По делото е постъпила молба от ищеца В.У., Ч. пълномощника си А.И.Д., С., с вх. №2012 от 07.03.2019 г., с искане за поправка на мотивите и диспозитива на решението, в частта им касаеща изискването за предоставяне от ответника на декларация, от която да е видно, че ответникът няма каквито и да е било непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за мита и задължителни осигурителни вноски.

Също така по делото е постъпила и втора молба от страна на ищеца В.У., Ч. пълномощника си А.И.Д., С., с вх. №2311 от 07.03.2019 г. с вх. №2311 от 18.03.2019 г., в която е направено искане, в случай, че съдът не приеме, че изискването за представяне на чиста декларация по чл.264 от ДОПК на ответника, като задължително условие за получаване на препис от Решението, не представлява явна фактическа грешка да отмени инкорпорираното в Решение №1033 от 25.02.2019 г., разпореждане, касаещо изискването за представяне на декларация по чл.264 от ГПК, от която да е видно, че ответникът няма каквито и да е било непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.

Съдът е указал препис от постъпилите молби да бъдат връчени на насрещната страна, предоставяйки й възможност за становище в едноседмичен срок от получаване на съобщението от съда.

В указания срок ответната страна не е изразила становище по същите.

По направеното с молба с вх. №2012 г. от 07.03.2019 г. от страна на пълномощника на ищеца искане, съдът намира следното:

Според съдът така депозираната молба за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното Решение №1033 от 25.02.2019 г., постановено по Г.д. №673/2018 г. по описа на РС-Рг за процесуално допустима. Същата изхожда от активно легитимирана страна в процеса.

Разгледана по същество се явява неоснователна, поради следните съображения:

Съдът като прецени доказателствата и съобрази закона приема следното:

Съгласно чл.247, ал.2 от ГПК, съдът може по своя инициатива или по молба на страните, да поправи допусната в решението очевидни фактическа грешка.

Съдът, имайки предвид съдържанието на постановеното решение, позовавайки се на разпоредбата на чл.247, ал.3 от ГПК счита, че не е необходимо страните да бъдат призовани в открито съдебно заседание. 

Съгласно константната практика на ВКС очевидната фактическа грешка представлява несъответствие между формираната от съда воля и отразената такава в писмения текст на решението. В случая в мотивите си, съдът е приел, че непредставянето на декларации за гражданско и материално състояние и декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК пред съда, разглеждащ иска по чл.19, ал.3 от ЗЗД, не е пречка за уважаване на предявения иск. / Решение №313 от 26.05.2010 г. на ВКС по Г.Д. №584/2009 г., III г.о., ГК, докладчик съдията И.П./. Позовавайки се на трайната съдебна практика - Решение №438 от 15.12.2011 г. на ВКС по Г.Д. №1338/2010 г., IV г.о., ГК, докладчик съдията А.Б. и Решение №100 от 3.07.2012 г. на ВКС по т.д. №307/2011 г., II т.о., ТК, докладчик председателят Т.В., съдът е приел, че липсата на посочените по-горе данни и документи би било пречка за изповядване на сделката по нотариален ред, но в случая това обстоятелство не съставлява пречка за уважаването на предявения конститутивен иск, предвид съдържанието на разпоредбата на чл.364, ал.2 ГПК, според която съдът не издава препис от решението, докато ищецът не докаже, че са заплатени, както разноските по прехвърлянето, така и данъците и другите публични задължения на праводателя му към държавата и общината по местожителството на праводателя. Въз основа на горните мотиви, съдът с диспозитива на решението си е уважил предявения иск с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД и е постановил, че препис от влязлото в сила решение страните могат да получат след представяне на доказателства за заплащането на дължимата нотариална такса и за заплащането в данъчната служба на местен данък по чл.44, ал.1 от ЗМДТ, както и на удостоверение, че ответника няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски на основание чл.264 от ДОПК, както и актуално удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот, необходимо за удостоверяване на липсата на непогасени данъчни задължения за имота.

Предвид гореизложеното, според съдът молбата се явява неоснователна, доколкото не е налице несъответствие между формираната истинска воля на съда, и нейното външно изразяване в съобразителната част на решението. Съдът постановявайки решението си е посочил в мотивите си при представянето на кои документи следва да се издаде препис от постановеното решение съобразно изискванията на чл.364, ал.2 от ГПК. За пълнота на изложеното следва да се посочи, че изрично и в разпоредбата на чл.115, ал.3 от ЗС е постановено, че съдът не издава препис от решението по чл.19, ал.3 от ЗЗД, докато ищецът не докаже, че са заплатени разноските по прехвърлянето, както и данъците и другите задължения на праводателя му към държавата.  Предвид изложеното молбата на В.У. за поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното решение, в частта, в която съдът е постановил, че препис от влязлото в сила решение страните могат да получат след представяне на доказателства за заплащането на дължимата нотариална такса и за заплащането в данъчната служба на местен данък по чл.44, ал.1 от ЗМДТ, както и на удостоверение, че ответника няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски на основание чл.264 от ДОПК, както и актуално удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот, необходимо за удостоверяване на липсата на непогасени данъчни задължения за имота, следва да бъде оставена без уважение.

По отношение на молба с вх. №2311 от 18.03.2019 г. за отмяна на постановеното от съда Решение №1033 от 25.02.2019 г., постановено по Г.д. №673/2018 г. по описа на РС-Рг, в частта, в която е постановил, че препис от влязлото в сила решение страните могат да бъде получен от страните след представяне на доказателства за заплащането на дължимата нотариална такса и за заплащането в данъчната служба на местен данък по чл.44, ал.1 от ЗМДТ, както и на удостоверение, че ответника няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски на основание чл.264 от ДОПК, както и актуално удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот, необходимо за удостоверяване на липсата на непогасени данъчни задължения за имота:

Съдът счита, че посоченото молба следва да бъде оставена без разглеждане. Съобразно разпоредбата на чл.253 от ГПК определенията, които не слагат край на делото могат да бъдат изменяни или отменяни от същия съд вследствие изменение на обстоятелствата, грешка или пропуск. В случая, съдът е приключил настоящето производство пред първата инстанция с постановяване на Решение №1033 от 25.02.2019 г., т.е. произнесъл се е по съществото на спора. От страна на ищеца е налице процесуалната възможност да обжалва постановеното решение по реда на чл.258 от ГПК, в случай че има правен интерес от това /от което право ищецът се е възползвал видно от постъпилата въззивна жалба с вх. №2310/18.03.2019 г./.

Водим от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Ф.У., ЕГН*, с А.: Г.Р., У.„Ш.”№1, .2, а.3, Ч. А.Й.Ч. АК-Б., съд. адр.: Г.С., К.„К.“, С.П.З., У.„И.”№3, за поправка на явна фактическа грешка в Решение №1033 от 25.02.2019 г., постановено по Г.д. №673/2018 г. по описа на РС-Рг, в частта, в която съдът е постановил, че препис от влязлото в сила решение страните могат да получат след представяне на удостоверение, че ответника няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски на основание чл.264 от ДОПК.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на В.Ф.У., ЕГН*, с А.: Г.Р., У.„Ш.”№1, .2, а.3, Ч. А.Й.Ч. АК-Б. съд. адр.: Г.С., К.„К.“, С.П.З., У.„И.”№3 с вх. №2311 от 18.03.2019 г.

Определението подлежи на обжалване пред Бл. ОС с частна жалба в двуседмичен срок, считано от съобщаването му.

 

Районен съдия:………………………………………….