О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2251

 

Номер   2251

Година   15.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100375

по  описа  за

2019

година

 

Производството по дело е образувано по искова молба, депозирана от „.И.С.“Л. (T.E.S.LTD.), дружество, учредено съгласно законодателството на А., регистрирано в Официалния правителствен регистър на компаниите във В. под фирмен №03680706, с адрес: ОКВ и С.И., А., о.Л., г.Л., У.„Л.”№1, представлявано от Д.М.Д. (J.M.D.), Ч. А.К.В.В., САК, съд. адр. Г.С., У.„П.”№9, б.1, в.„Б“, .2, О.4, срещу ответника „.К.А.К.С.О., ЕИК*, с адрес: Г.Р., У.„П.Л.Н.”№19, представлявано от Б.И.Б., Н.И.Р., К.И.Р., М.В.О. – заедно и поотделно.

С определение №1792 от 10.04.2019 г., съдът е оставил без движение исковата молба, като е указал на ищеца да отстрани констатираните нередовности, като приведе исковата молба в съответствие с изискванията на чл.127, ал.1, т.4 и т.5 от ГПК.

С писмена молба с вх. №3554 от 25.04.2019 г., ищецът „.И.С.“Л. (T.E.S.LTD.), дружество, учредено съгласно законодателството на А., регистрирано в Официалния правителствен регистър на компаниите във В. под фирмен №03680706, с адрес: ОКВ и С.И., А., о.Л., г.Л., У.„Л.”№1, представлявано от Д.М.Д. (J.M.D.), Ч. А.К.В.В., САК, съд. адр. Г.С., У.„П.”№9, б.1, в.„Б“, .2, О.4, заявява, че оттегля предявения иск.

Съдът съблюдавайки закона, намира молбата за допустима като подадена от надлежно легитимирана страна-ищец по делото, който разполага с процесуалната възможност да оттегли предявения иск.

С оттеглянето на молбата съдът се десезира от разглеждането и решаването на заявения с нея правен спор, поради което делото следва да бъде прекратено.

Съгласно т.13 от ТР №4/18.06.2014 г. на ВКС, ОСГТК, издадената заповед за изпълнение и изпълнителният лист подлежат на обезсилване при прекратяване на производството по иска, предявен по реда на чл.422 ГПК, респ. чл.415, ал.1 ГПК, с изключение на случая на прекратяване на производството по делото при сключена съдебна спогодба или ако исковият съд приеме, че заповедта за изпълнение е влязла в сила. Компетентен да обезсили заповедта за изпълнение, издадена по чл.410 при прекратяване на производството по иска, предявен по реда на чл.415, ал.1, вр. с чл.422 ГПК, е съдът в исковото производство, който е постановил определението за прекратяване.

С оглед горните съображения и предвид прекратяване на настоящето производство от исковия съд, съдът, намира, че следва да бъде обезсилена издадената заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №537 от 31.01.2019 г., постановена по ч.Г.д. №1435 по описа на Рг.РС за 2018 г.

Воден от горните мотиви и на основание чл.232 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Г.д.№375/2019 г. по описа на РС-Рг., на основание чл.232 ГПК, поради оттегляне на исковата молба.

ОБЕЗСИЛВА Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №537 от 31.01.2019 г., постановена по ч.Г.д. №1435 по описа на Рг.РС за 2018 г.

Препис от определението да се връчи на ищеца.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бл.ОС в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

Препис от постановеното определение, след влизането му в сила да се приложи по ч.Г.д. №1435/2018 г. по описа на Рг.РС за сведение.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………………………..