О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2294

 

Номер   2294

Година   16.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20171240101376

по  описа  за

2017

година

 

Производството е образувано по иск с правно основание чл. 40 от ЗУЕС депозирана от К.Д.К., роден на 02.05 1961 г., с адрес: 13 Х.с., Д., С., В., К.Р.У., роден на 04.01.1965 г., с адрес: 8 М.в., Т., Е., В., Д.Х.П., роден на 09.10.1966 година, с адрес: 1А Ръстиуел Лейн, Хендфорд Хил, Йеовил, Самърсет, В. Я.Р.С., роден на 27.06.1961 г., с адрес: Д.Л., Е.у., Е., В., всички Ч. А.Р.Д.З.-К., съд. адрес: Г.Р., У.„Б.р.”№14 против Етажната собственост на сграда, представляваща комплекс „.-Б., с адрес – Г.Б., м.„Г.“, представлявана от управителя „.К.Е. с ЕИК*, с адрес: Г.Б., У.„А.№12, в.С, а.20, представлявано от Е.Е.С..

С разпореждане №6358 от 31.10.2017 г., съдът е указал да се изпрати препис от искова молба на ответника като е предоставил възможност след изпращане на копия от същата да подаде в едномесечен срок писмен отговор, както и да изрази становище във връзка с депозирания иск. 

На 10.05.2018 г. и на 31.05.2018 г. са депозирани молби от пълномощника на ищеца и от ответника, с която заявяват, че са започнали преговори за извънсъдебно уреждане на спора, поради което на основание 229, ал.1, т.1 от ГПК, молят съда да спре производството по делото по взаимно съгласие на страните.

Въз основа на депозираните молби съдът с  определение №2988 от 05.06.2018 г. на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК, е спрял по общо съгласие на страните производството по делото. Със същото определение съдът е указал на страните, че спряното по общо съгласие производство ще бъде прекратено, ако в 6-месечен срок от спирането му, никоя от страните не поиска неговото възобновяване.

Определението за спиране е влязло в сила поради необжалването му от страните.

Съгласно разпоредбата на чл.231, ал.1 от ГПК, спряното по общо съгласие на страните производство се прекратява, ако в шестмесечен срок от спирането му никоя от страните не е поискала възобновяването му.

Съдът констатира, че визираният в разпоредбата на чл.231, ал.1 от ГПК, 6-месечен срок от спирането е изтекъл, без да е направено искане за възобновяване на производството, поради което производството по образуваното Г.д. № 1376/2017 г. по описа на Рг.РС следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горните съображения съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.231, ал.1 от ГПК производството по Г. д. №1376/2017 г. по описа на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бл.ОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ:..............................................