О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2341

 

Номер   2341

Година   18.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100497

по  описа  за

2019

година

 

Производството по делото е образувано по молба, депозирана от А.В.С., ЕГН*, с адрес в г.Р., У.„З.“№37, с която се иска налагане на мерки за защита от домашно насилие спрямо лицето И.Ж.С., ЕГН*, с адрес в г.Р., У.„И.“№28.

На 15.05.2019 г. е депозирана молба от А.С., с която моли делото да бъде прекратено, тъй като със съпруга й са се събрали.

Съдът, след като се запозна с молба с вх. №4008 от 15.05.2019 г. намира, че са налице предпоставките на чл.232 от ГПК. От съдържанието на заявлението е видно, че реално молителката прави изявление за оттегляне на искането, с което е сезирала Рг.РС. Оттеглянето е направено при приключване на първото по делото открито съдебно заседание, поради което не е необходимо становището, респ. съгласието на ответника. Предвид горното са налице предпоставките за прекратяване на производството по делото.

Водим от горното и на основание на чл. 232 от ГПК, вр. пар.1 от ЗР на ЗЗДН, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №497 по описа за 2019 г. на Рг.РС, поради оттегляне на молбата.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

Районен съдия:…………………………………