О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2389

 

Номер   2389

Година   21.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20171240100606

по  описа  за

2017

година

 

Делото е образувано въз основа на депозирана искова молба от С.В.О., ЕГН*, в качеството му на Управител на „.Е.О., ЕИК*, Ч. адвокат Н.Х., със С.А. Г.С., У.”Л.№11”, .2, А., против „Г.”Е., ЕИК*, с адрес: Г.Д.*, У.”.№12, В.А.

С протоколно определение №530, постановено в закрито съдебно заседание от 31.01.2019 г., съдът е оставил исковата молба без движение, като е указал на ищеца да приведе същата в съответствие с изискванията на чл.127, ал.1, т.4 и т.5 от ГПК. С цитираното определение, съдът изрично е указал последиците от неотстраняването в срок на нередовностите в едноседмичен срок от получаване на съобщението за настоящето разпореждане на съда, а именно съгласно чл.129, ал.3 от ГПК, производството по делото ще бъде прекратено, а исковата молба ще бъде върната.

Съобщението за постановеното протоколно определение е получено от ищеца на 10.03.2019 г. г., Ч. пълномощника А.Х..

Съдът в изпълнение на задълженията си по чл.140 от ГПК, след като извърши проверка на редовността на предявената искова молба след изтичане на срока, определен с горецитирания С. акт, констатира, че въпреки изрично дадените указания, ищецът не е отстранил установените нередовности в исковата молба.

С оглед на горното съдът намира, че неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на исковата молба в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица връщане на исковата молба, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Доколкото предявеният от „Г.”Е., ЕИК*, с адрес: Г.Д.*, У.”.№12, В.А, насрещен иск е при условията на евентуалност, като произнасянето на съда е в зависимост от уважаване на първоначалния иск, производството по него не следва да бъде продължавано.

Предвид гореизложеното са налице предпоставките за прекратяване на настоящето производство по реда на чл.129 от ГПК.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба, депозирана от С.В.О. ЕГН*, в качеството му на Управител на „.Е.О., ЕИК*, Ч. адв. Н.Х., със С.А. Г.С., У.”Л.№11”, .2, А., въз основа на която е образувано гр. дело №606 по описа за 2017 г. на Рг.РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №606 по описа за 2017 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………………….