О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    2426

 

Номер   2426

Година   23.05.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100289

по  описа  за

2019

година

 

Производството по дело е образувано по молба депозирана от „Е.“Е., ЕИК*, представлявано от управителя Е.Л., чрез пълномощника А. Г.В.В., упражняващ дейност в АД„А.п.“, съд. адрес: Г.С., У.„Д.Г.“№10-12, .6, О.27, против „Б.Ц.М.“Е., ЕИК*, с адрес: Г.Р., У.„Х.Б.“№2, представлявано от А.П.Д. – управител.

С определение №1437, постановено в закрито съдебно заседание от 21.03.2019 г., съдът е оставил исковата молба без движение, като е указал на ищеца да представи документ удостоверяващ внесена държавна такса от 298.79 лв., изчислена по реда на чл.71, ал.1 от ГПК, във вр. чл.69, ал.1, т.1 от ГПК, във вр. чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата /4% върху цената на иска, но не по малко от 50.00 лв./

С цитираното определение, съдът изрично е указал последиците от неотстраняването в срок на нередовностите в едноседмичен срок от получаване на съобщението за настоящето разпореждане на съда, а именно съгласно чл.129, ал.3 от ГПК, производството по делото ще бъде прекратено, а исковата молба ще бъде върната.

Съобщението за постановеното протоколно определение е получено от ищеца на 05.04.2019 г.

В срока за отстраняване на нередовностите ищецът е депозирал молба с вх. №2880 от 03.04.2019 г. с която заявява, че с оглед погасяването на дълга доверителят му няма правен интерес от продължаване на производството по делото. Предвид изложеното, се иска, съдът да постанови определение, по силата, на което да прекрати производството по делото. Същевременно се претендират и сторени разноски.

Съдът в изпълнение на задълженията си по чл.140 от ГПК, след като извърши проверка на редовността на предявената искова молба след изтичане на срока, определен с горецитирания С. акт, констатира, че въпреки изрично дадените указания, ищецът не е отстранил установените нередовности в исковата молба, като не е внесъл дължимата държавна такса за разглеждане на предявения иск.

С оглед на горното, съдът намира че неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на исковата молба в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица връщане на исковата молба, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Предвид гореизложеното са налице предпоставките за прекратяване на настоящето производство по реда на чл.129 от ГПК.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба, депозирана от „Е.“Е., ЕИК*, представлявано от управителя Е.Л., чрез пълномощника А. Г.В.В., упражняващ дейност в АД„А.п.“, съд. адрес: Г.С., У.„Д.Г.“№10-12, .6, О.27, въз основа на която е образувано гр. дело №289 по описа за 2019 г. на Рг.Р..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №289 по описа за 2019 г. на Рг.Р..

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:................................................